O katedře

Studijní program Filmová studia na Univerzitě Karlově

 

Filmová věda přešla na univerzitní půdu v roce 1968 z FAMU. Následovala tak po několika letech divadelní vědu, která se rovněž začala jako studijní program rozvíjet nejprve na umělecké vysoké škole (DAMU). Organizačně byla začleněna do rámce katedry divadelní vědy, později katedry hudební, divadelní a filmové vědy FF UK, ale jako samostatný studijní program se na Filozofické fakultě UK etablovala teprve v osmdesátých letech. V roce 1990 pak došlo nejprve k oddělení divadelní a filmové vědy od muzikologie a v roce 1996 institucionální vývoj oboru na univerzitě zatím vyvrcholil ustavením samostatné katedry filmové vědy, dnes katedry filmových studií.

Jde o mladý studijní program, který ve světě nabývá v posledních dvou desetiletích mimořádně na významu. Na západní univerzity pronikl na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a příliv univerzitně vzdělaných mladých odborníků vedl záhy k prudkému rozvoji teoretického myšlení o filmu i historického výzkumu kinematografie. Mezi oběma těmito základními větvemi oboru dochází v posledních dvaceti letech k tak intenzivní komunikaci a vzájemnému ovlivňování, jaké jsou v tradičních uměnovědných disciplínách k vidění jen zřídka. Současné myšlení o filmu má výrazně multidisciplinární charakter a filmová věda se tak přirozeně konstituovala jako obor široce otevřený komunikaci se všemi společenskovědními disciplínami, do jejichž zorného pole film tak či onak vstupuje.

Opožděná akceptace oboru na českých univerzitách způsobila zpoždění, které se však v průběhu devadesátých let již podařilo zmenšit a výhledy jsou v tomto směru více než příznivé. O studium je skutečně velký zájem – počet přihlášek dosahuje každoročně zhruba desetinásobku přijatých uchazečů.

V současné době nabízí katedra filmových studií samostatný a sdružený (tzn. jednooborový a dvouoborový) tříletý bakalářský a dvouletý samostatný a sdružený navazující magisterský studijní program Filmová studia, interní a externí variantu postgraduálního studia programu Filmová studia, kurzy pro zájemce o studium a kurzy celoživotního vzdělávání. KFS je centrem výzkumu filmové historie a teorie, podílí se na řadě meziinstitucionálních aktivit v České republice a v zahraničí.

Katedra filmových studií je zakládajícím a institucionálním členem České společnosti pro filmová studia. V posledních letech byly její pedagogové zapojeni do nejrůznějších grantů a výzkumných projektů, včetně mezinárodního projektu na výzkumu produkce jazykových verzí filmů po nástupu zvuku, meziinstitučního výzkum Laterny magiky, projektu na výzkum postsocialistické produkce, historie filmového festivalu Karlovy Vary či do dílčích výzkumů jednotlivých osobností českého filmu, jako byli například kameraman Jaroslav Kučera, režisér Miloš Forman nebo kostýmní výtvarnice a scénáristka Ester Krumbachová.

Pedagogové katedry jsou zastoupeni v edičních radách domácích i mezinárodních vědeckých časopisů, knižních řad a konferencích (jako například Iluminace, Cinema & Cie, Film denizen nakladatelství Wilhelm: Fink, Media Industries nakladatelství Springer, NFA, AMU, konference NECS aj.) a často zvaní na zahraniční přednášky a výzkumné pobyty (IKKM Weimar, Carleton University Ottawa, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Concordia University Montreal, Sapienza Universita di Roma, Institut für Slawistik Vídeň, University of Chicago aj.). Mimo členství v mnoha akademických radách přesahují i do filmové praxe a jsou experty Státního fondu kinematografie, dramaturgickými experty Filmového centra České televize nebo členy Sdružení českých filmových kritiků. Mezi jejich aktivity spadá i kurátorská činnost, lektorské úvody či dramaturgie festivalů.

Katedra filmových studií hojně podporuje studentské projekty, které často překročí hranice výuky a stanou se samostatnými a plně funkčními platformami rozvíjejícími kritické myšlení a prezentujícími film pro širší veřejnost. Mezi nejznámější patří časopis pro moderní cinefily Cinepur, který vychází od roku 1991, internetový časopis informující o nezávislých filmech, artových snímcích, evropských produkcích a festivalech IndieFilm, organizace orientující se na filmovou/audiovizuální výchovu Free Cinema nebo muzeum českého filmu NaFilm. Katedra také, již přes dvacet let, organizuje mezinárodní festival studentů audiovizue Zlatý voči. Více informací o jednotlivých projektech najdete v záložce Studenstké projekty.

Další aktivity spojené s činností katedry a jejích členů:

  • Katedra filmových studií je zakládajícím a institucionálním členem České společnosti pro filmová studia. 

 

 

 

Knihovna a videotéka

Katedra Filmových studií má nejen oborovou knihovnu, ale i videotéku, které mají své stálé umístění v centrální knihovně FF UK. Knihovna obsahuje jak odborné publikace z oblasti filmu a příbuzných oborů, tak filmová periodika. V prezenční knihovně KFS se archivují rovněž seminární a diplomové práce.

Videotéka se stala součástí Centrální knihovny FF UK, slouží však pouze studentům KFS – z důvodu dodržování autorského zákona není možné absenčně půjčovat audiovizuální záznamy mimokatederním zájemcům. Obsahuje přibližně 2500 videokazet, 250 CD a 950 DVD a stále se rozšiřuje. Oba fondy se nacházejí v centrální knihovně FF UK, s výjimkou CD a DVD, které jsou v současné době umístěny na katedře.

V případě nejasností či žádostí o individuální výpůjčku pište Kateřině Svatoňové (katerinasvatonova@gmail.com).

Úvod > Katedra > O katedře