doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Docent

e-mail: Petr.Szczepanik@ff.cuni.czpetrszczepanik@gmail.com

web: https://cuni.academia.edu/PetrSzczepanik

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2008 docent, FF UK; habilitační práce: Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let
 • 2005–2006 postdoc, Bauhaus Universität, Weimar, Německo
 • 2002 Ph.D., FF MU; doktorská práce: Filmy, které vidí vlastní vidění. Strategie intermediality a reflexivity v současném filmu
 • 1998 Mgr., Ústav divadelní a filmové vědy FF MU (obor divadelní a filmová věda); diplomová práce: Videoklip – změna modelu diváka a elektronická tělesnost. Pragmatický obrat v teorii filmu a populární kultury

Zaměstnání

 • od 2016: docent, Katedra filmových studií FF UK
 • od 2002: vědecký pracovník Národního filmového archivu, oddělení výzkumu a redaktor odborného filmologického časopisu Iluminace
 • 2002–2016: Ústav filmu a audiovizuální kultury FF MU

Další akademické funkce a členství v profesních organizacích

 • Člen oborových komisí na FF UK, FF MU a FF UP
 • Expert Státního fondu kinematografie
 • Externí dramaturgický expert Filmového centra ČT
 • Člen řídící rady NECS ‒ European Network for Cinema and Media Studies (http://necs.org)
 • Koordinátor Work Group Screen Industries při NECS
 • Člen rady CEFS ‒ České společnosti pro filmová studia (www.cefs.cz)
 • Člen vědecké rady mezinárodní skupiny The Permanent Seminar on Histories of Film Theories (http://filmtheories.org)
 • Člen ediční rady (editorial board) mezinárodního časopisu Media Industries Journal (www.mediaindustriesjournal.org)
 • Člen rady (advisory board) časopisu Cinéma &Cie (http://cinemaetcie.net)
 • Člen SCMS ‒ Society for Cinema and Media Studies (www.cmstudies.org)

Vědecké zaměření

 • Současný filmový a televizní průmysl
 • Teorie mediálního průmyslu se zaměřením na ČR a střední a východní Evropu
 • Produkční studia (kulturně-antropologicky založený výzkum tzv. produkční kultury)
 • Teorie kreativní práce se zvláštním zřetelem na scenáristiku a kolaborativní sítě
 • Sociologie kulturní produkce s důrazem na teorii pole
 • Současná seriálová tvorba s ohledem na proměny televize veřejné služby
 • Teorie a dějiny producentství v české kinematografii
 • Globalizace mediální produkce
 • Dějiny myšlení o filmu
 • Teorie žánrů s důrazem na komedii
 • Česká mediální kultura 30. let jako anticipace současného zábavního průmyslu
 • Metodologie filmově-historického výzkumu

Řešení grantových projektů

 • Postsocialistický producent: Skupinová tvůrčí práce v české filmové a televizní výrobě po r. 1989.  (GAČR, 17-13616S)
 • Projekt OPVK Partnerská síť univerzit a filmového průmyslu („FIND“ ‒ Film INDustry Internship Project, CZ.l.07 /2.4.00/31.0015, 2012‒2014, www.projectfind.cz)
 • Dějiny filmového studia Barrandov z hlediska organizace výroby a dělby práce (GAČR, P409/10/1361, 2010–2013)
 • Internetové informační zdroje pro výzkum v oboru filmových studií. Grant v programu INFOZ MŠMT na financování konsorciálního přístupu (NFA, UK, MU, UP, UTB, MKP, AMU) do filmografických databází (VZ 09013, 2010‒2012)
 • Lokální filmová historie: Brno a kulturní dějiny filmu do r. 1945 (GAČR, 408/08/0959, 2008–2011, spolu s Mgr. Pavlem Skopalem, Ph.D.)
 • Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let (publikace monografie) (GAČR, 408/08/0949, 2008)
 • Antologie českého myšlení o filmu do roku 1950 (GAČR, 408/05/0868, 2005–2007)
 • Kulturněhistorické kontexty zavedení synchronního reprodukovaného zvuku v české kinematografii. Individuální postdoktorský projekt (GAČR, 408/03/D174, 2003–2006)

Stipendia a akademické stáže v zahraničí

 • září 2009 – březen 2010, Fulbrightovo stipendium v kategorii „visiting scholar“, University of California, Los Angeles, řešení projektu „Post-1989 American Film Production In Prague“.
 • leden 2005 ‒ prosinec 2006, postdoc, Bauhaus Universität Weimar, Graduiertenkolleg Mediale Historiographien. Stipendium nadace Die deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), řešení projektu „Coming of Sound and Audiovisual Culture of the Late 1920s and Early 1930s. Implications for Theory of Media History“.

Pedagogická činnost

Přednášky (2002‒2019, výběr):

 • „Audiovizuální průmysl: problémy, trendy, metody“ (FF UK Praha)
 • „Dějiny filmových teorií B“ (FF UK Praha)
 • „Mediální průmysl“ (FF MU Brno)
 • „Teorie kreativní práce v médiích“ (FF MU Brno)
 • „Pojmy z teorie a dějin médií“ (FF MU Brno)
 • „Producent v českém filmu a televizi“ (FF MU Brno)
 • „Produkční kultura v českém filmu a televizi“ (FF MU Brno)
 • „Produkční historie českého filmu od 30. let do současnosti“ (FF MU Brno)
 • „Film, rozhlas, gramofon: mediální kultura 20. a 30. let“ (FF UK Praha)
 • „Dějiny zvuku ve filmu a kinematografii“ (FF MU Brno)
 • „Intermedialita v současném filmu“ (FF UK Praha)
 • „Filmový a televizní producent“ (FF UK Praha)
 • „Média veřejné služby v éře internetu“ (FF UK Praha)

Semináře (2002‒2019, výběr):

 • „Čtení z dějin filmových teorií B“ (FF UK Praha)
 • „Globalizace filmové výroby“ (FF MU Brno)
 • „Produkční analýza současného českého filmu a televize“ (FF MU Brno)
 • „Současná česká seriálová tvorba“ (FF MU Brno)
 • „Barrandov: podnik, místo pracovní svět“ (FF MU Brno)
 • „Hluk/šum v dějinách médií“ (FF MU Brno)
 • „Četba teoretických textů“ (FF MU Brno)
 • „Dějiny českého myšlení o filmu“ (FF MU Brno)
 • „Metody nové filmové historie“ (FF MU Brno)

vedení bakalářských, magisterských a doktorských prací (FF MU Brno)

Přehled vědecké a publikační činnosti

Knihy:

 • Petr Szczepanik a kol., Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Praha: Státní fond kinematografie 2015. Dostupné v pdf formátu.
 • Petr Szczepanik, Patrick Vonderau (eds.), Behind the Screen: Inside European Production Cultures. London ‒ New York: Palgrave MacMillan 2013.
 • Petr Szczepanik, Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let. Brno: Host 2009.
 • Jaroslav Anděl, Petr Szczepanik (eds.), Cinema All the Time. An Anthology of Czech Film Theory and Criticism, 1908‒1939. Praha: Národní filmový archiv; Ann Arbor: Michigan Slavic Publications 2008.
 • Petr Szczepanik, Jaroslav Anděl (eds.), Stále kinema. Antologie českého myšlení o filmu 1904‒1950. Praha: Národní filmový archiv 2008.
 • Andrzej Gwóźdź, Petr Szczepanik a Jaroslav Anděl (eds.), Reguły gry. Czeska myśl filmowa. Tom II. Gdańsk: Słowo obraz terytoria 2007.
 • Andrzej Gwóźdź, Petr Szczepanik a Jaroslav Anděl (eds.), Obrazy, obrazki, obrazeczki. Czeska myśl filmowa. Tom I. Gdańsk: Słowo obraz terytoria 2005.
 • Petr Mareš, Petr Szczepanik (eds.), Tvořivé zrady. Antologie současného polského myšlení o filmu a audiovizuální kultuře. Praha: Národní filmový archiv 2005.
 • Petr Szczepanik (ed.), Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha: Herrmann a synové 2004.

Studie (výběr):

 • Breaking through the East-European Ceiling: Minority Co-production and the New Symbolic Economy of Small-Market Cinemas. In: Hammett-Jamart Julia, Mitric Petar, Novrup Redvall Eva (eds.), European Film and Television Co-production. Palgrave European Film and Media Studies. London: Palgrave Macmillan 2018, s. 153–173.
 • Post-socialist Producer: Production Culture of a Small-Nation Media Industry. Critical Studies in Television, Vol. 13, no. 2 (Summer 2018), s. 207–226.
 • Dorota Vašíčková – Petr Szczepanik, Web TV as a Public Service. The Case of Stream.cz, the East Central European Answer to YouTube. Media Industries, Vol. 5, no. 2 (2018), s. 69–91.
 • „Veterans“ and „Dilettantes“. Film Production Culture vis-à-vis Top-Down Political Changes, 1945–1962. In: Lars Karl, Pavel Skopal (eds.), Cinema in Service of the State Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960. New York and Oxford: Berghahn 2016, s. 71–88.
 • Transnational Crews and the Post-socialist Precarity: Globalizing Screen Media Labor in Prague. In: Michael Curtin and Kevin Sanson (eds), Precarious Creativity: Global Media, Local Labor. Oakland, CA: University of California Press 2015, s. 88–103.
 • Eva Pjajčíková, Petr Szczepanik, Group Writing for Post-socialist Television. In: Vicki Mayer, Miranda Banks, and Bridget Conor (eds.), Production Studies, The Sequel!: Cultural Studies of Global Media Industries. New York ‒ London: Routledge 2015, s. 105‒120.
 • Eva Pjajčíková, Petr Szczepanik: „Nejsme HBO, jsme televize.“ Etnografická analýza skupinového psaní seriálu „První republika“. Iluminace 26, 2014, č. 4, s. 31‒55.
 • Průmyslové autorství a skupinový styl v českém filmu 50. a 60. let. Iluminace 26, 2014, č. 2, s. 5‒40.
 • How Many Steps to the Shooting Script? A Political History of Screenwriting. Iluminace 25, 2013, č. 3, s. 73‒98.
 • The State-Socialist Mode of Production and the Political History of Production Culture. In: P. Szczepanik, PatrickVonderau (eds.), Behind the Screen: Inside European Production Cultures. New York: Palgrave Macmillan 2013, s. 113‒134.
 • Wie viele Schritte bis zur Drehfassung? Eine Politische Historiographie des Drehbuchs. Montage AV 22, č. 1 (2013), s. 99‒13.
 • Globalization through the Eyes of Runners: Student Interns as Ethnographers on Runaway Productions in Prague Media Industries Journal 1, 2013, č. 1. Online: <www.mediaindustriesjournal.org/index.php/mij/article/view/23/67>.
 • Between Units and Producers: Organization of Creative Work in Czechoslovak State Cinema 1945‒1990. In: Marcin Adamczak, Piotr Marecki, Marcin Malatyński (eds.), Film Units: Restart. Ha!art: Kraków 2012, s. 271‒312.
 • „Machři“ a „diletanti“. Základní jednotky filmové praxe v době reorganizací a politických zvratů 1945–1962. In: Pavel Skopal (ed.), Naplánovaná kinematografie. Český filmový průmysl 1945 až 1960. Praha: Academia 2011, s. 27‒101.
 • Film a kinematografie jako součást dějin médií. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie 56, 2011, č. 3‒4, s. 23‒26.
 • Piosenka jako przykład synergii między filmem, przemysłem płytowym a radiem w latach trzydziestych XX wieku. In:  Andrzej Gwóźdź (ed.), Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Kraków: Universitas 2010, s. 187‒208.
 • The Aesthetics of Rationalization: The Media Network in the Baťa Company and the Town of Zlín. In: Katrin Klingan (ed.), A Utopia of Modernity: Zlín. Revisiting Baťa’s Functional City. Berlin: Jovis Verlag 2009, s. 203‒215.
 • Hollywood in Disguise: Practices of Exhibition and Reception of Foreign Films in Czechoslovakia in the 1930s. In: Daniel Biltereyst, Richard Maltby, Philippe Meers (eds.), Cinema, Audiences and Modernity. New Perspectives on European Cinema History. London – New York: Routledge 2011, s. 166–186.
 • Modernism, Industry, Film: A Network of Media in the Baťa Corporation and the Town of Zlín in the 1930s. In: Vinzenz Hediger and Patrick Vonderau (eds.),  Films that Work. Industrial Film and the Productivity of Media. Amsterdam: Amsterdam University Press 2008, s. 349‒376.
 • Krieg der Patente. Die deutschen Elektrokonzerne und die tschechoslowakische Filmindustrie in den 1930er Jahren. In: Johannes Roschlau (ed.), Zwischen Barrandov und Babelsberg. Deutsch-tschechische Filmbeziehungen im 20. Jahrhundert. München: Edition text+kritik 2008, s. 43‒56.
 • Sonic Imagination; or, Film Sound as a Discursive Construct in Czech Culture of the Transitional Period. In: Jay Beck and Tony Grajeda (eds.), Lowering the Boom: Critical Studies in Film Sound. Urbana and Chicago: University of Illinois Press 2008, s. 87‒104.
 • The Film Avant-garde in the Service of Industry and Trade. In: Do. Revue pro dokumentární film, 2008, č. 6, s. 199–204.
 • Film a nahrávací průmysl. Případ Ultraphonu. Iluminace 19, 2007, č. 3, s. 95‒149.
 • Speech and noise as the elements of intermedia history of the early Czech sound cinema. In: Innocenti, Veronica (ed.), MLVs: Cinema and other Media / Versioni multiple: Cinema e altri media. Pasian di Prato: Campanotto 2006, s. 175–190.
 • The „Birth“ of Cinema History: Coming of Film Sound and Media Inventing their Own Past. In: Innocenti, Veronica (ed.), MLVs: Cinema and other Media / Versioni multiple: Cinema e altri media. Pasian di Prato: Campanotto 2006, s. 29–52.
 • „Tief in einem deutschen Einflussbereich“. Aufführungs- und Rezeptionspraktiken deutschsprachiger Filme in der Tschechoslowakei in den frühen 1930er Jahren. In: Jan Distelmeyer (ed.), Babylon in FilmEuropa. Mehrsprachen-Versionen der 1930er Jahre. München: Edition Text + Kritik 2006.
 • Modernität, Industrie, Film: Der Verbund der Medien in der Firma Bat’a und in der Stadt Zlin in den 1930er Jahren. In: Vinzenz Hediger, Patrick Vonderau (eds.), Filmische Mittel, industrielle Zwecke: Das Werk des Industriefilms. Berlin: Vorwerk 8 2006, s. 250‒281.
 • Poněmčený Hollywood v Praze. Recepce „německých verzí“ a popularita zahraničních filmů v pražských kinech počátkem třicátých let. Iluminace 18, 2006, č. 1, s. 59‒84.
 • Mediální výstavba „Ideálního průmyslového města“. Síť médií v Baťově Zlíně 30. let. In: Pavel Skopal (ed.), Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity O2. Brno: Masarykova Univerzita 2005, s. 18–60.
 • Wyobraźnia dźwiękowa albo dźwięk w czeskiej kulturze filmowej przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. In: Andrzej Gwóźdź (ed.), Obrazy, obrazki, obrazeczki. Antologia czeskiej myśli filmowej. Tom I. Gdańsk: Słowo obraz terytoria 2005, s. 287–312.
 • „Zrození“ filmové historie. Nástup zvuku a média objevující vlastní minulost. Iluminace, 2005, roč. 17, č. 3, s. 47–82.
 • Jak rozumět minulosti médií? Dějiny a současnost, 2005, č. 12, s. 37–39.
 • Undoing the National: Representing International Space in 1930s Czechoslovak MLVs. Cinéma&Cie. International Film Studies Journal, 2004, č. 4, s. 55‒65.
 • Konstrukce mezinárodního prostoru v jazykových verzích české výroby. Iluminace 16, 2004, č. 2, s. 77‒92.
 • „Konservy se slovy“, nebo „Sny, které z dálky šeptají“? Raný zvukový film jako diskursivní konstrukt v české kultuře let 1928‒1935. KINO-IKON. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 7, 2003, č. 2, s. 149‒172.
 • Od skalpelu k vibracím. Úvod do intermediální poetiky videoesejů Jeana-Luca Godarda. KINO-IKON. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 6, 2002, č. 2, s. 74–94.
 • Vidět scénář, psát v obrazech. Poznámky k intermedialitě Godardova „Scénáře k filmu Vášeň“ a „Vášně“. Iluminace 14, 2002, č. 4, s. 41–56. ISSN 0862-397X.
 • Intermedialita a (inter)mediální reflexivita v současném filmu. In: Otázky filmu a audiovizuální kultury. Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – O1. Brno: Masarykova univerzita 2002, s. 7–17.
 • Intermediality a (Inter)media Reflexivity in Contemporary Cinema. Convergence. The Journal of Research into New Media Technologies. Special Issue: „What Is Intermedia?“, vol. 8, 2002, č. 4 (Winter), s. 29‒36.
 • Jsem obrazovka, jsem ticho mezi dvěma zvuky. Poznámky k reflexivnímu stylu Gerta de Graaffa. KINO-IKON. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 5, 2001, č. 2, s. 41–48.
 • Mezi tělem diváka a tělem filmu. Vivian Sobchacková a fenomenologická výzva filmové teorii. Iluminace 13, 2001, č. 3, s. 101–107.
 • „Podívej, jak se měním!“ Morfing a fenomenologie speciálních efektů. Iluminace 13, 2001, č. 4, s. 27–36.
 • Paradoxní časovost v intermediálních obrazech Petera Greenawaye. KINO-IKON. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 2001, č. 2, s. 185–193.
 • Fotogram jako diferenciální prvek kinematografického pohybu. Iluminace 13, 2001, č. 3, s. 51–61.
 • Filmy, které vidí vlastní vidění. Iluminace 12, 2000, č. 3, s. 41‒63.
 • Prostory a těla „Matrixu“. In: Priestor vo filme / Space in Film. Bratislava: SCCA 2000, s. 233‒241.
 • Technické obrazy v každodenním použití. In: Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ‒ Theatralia et cinematographica ‒ Q3. Brno: Masarykova univerzita 2000, s. 131‒145.
 • Digitální narativita aneb Píšící čtenář. Tvar, 1999, č. 16, s. 1, 4.
 • Divák ‒ rozkoš ‒ žánr. Za pragmatickou teorii populárního umění. In: Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ‒ Theatralia et cinematographica ‒ Q2. Brno: Masarykova univerzita 1999, s. 173‒191.

Vyžádané přednášky (výběr):

 • “Postsocialist Producer: Collaborative Creative Practice in the Czech Screen Media Production after 1989”. Přednáška na pozvání prof. Oksany Bulgakowé, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Institut für Film-, Theater- und empirische Kulturwissenschaft, 14. 6. 2016.
 • „The State-socialist Mode of Production and the Political History of Production Culture in Czechoslovakian film industry“. Přednáška na pozvání dr. Sarah Lemmen, Universität Bremen, Institut für Geschichtswissenschaft, 9. 12. 2014.
 • „Writing for the Red Screen: Screenwriters in the State-socialist Mode of Production in 1950᾽s and 1960᾽s Czechoslovakia“. Přednáška na pozvání prof. Adama Ganze, London Screenwriting Research Seminar, University of London, 5. 12. 2013.
 • „Globalization of Film Production: US ,Runaways‘ in Prague and the Role of Film Producer“. Přednáška na pozvání prof. Tamara L. Falicov. Kansas University, Kansas City, USA, 25. 1. 2010.
 • „Modernism, Industry, Film: A Network of Media in the Baťa Corporation and the Town of Zlín in the 1930s“. Symposium „Picturing the Modern:  Photography, Film, and Society in Central Europe, 1918‒1945“, Milwaukee Art Museum, USA, 3.‒4. 4. 2008.
 • „History of Noise in Media“. Přednáška na pozvání prof. Ricka Altmana. University of Iowa, Iowa City, USA, 24. 2. 2006.
 • „History of Noise in Media (Cinema, Radio, Phonography)“. Celosemestrální seminář na Bauhaus Universität Weimar, Německo, jarní semestr 2006.
 • „Voice in History of Cinema“. Přednáška na pozvání prof. Bettine Menke, Universität Erfurt, Německo, 31. 5. 2005.
 • „Czech Film Avant-garde, Coming of Sound and Industry of 1930s“. Přednáška na pozvání dr. Malteho Hagenera, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo, 29. 6. 2005.

Konferenční příspěvky (výběr):

 • „Act Locally, Think Regionally, Aspire Internationally?“: HBO Europe’s Original Programming as a Challenge to PSB in Central-Eastern Europe. SCMS 2016 Annual Conference, Atlanta, 30. 3. ‒ 3. 4. 2016.
 • „Transformations of the Post-socialist Producer“. The Screen Industries in East-Central Europe IV: Transformation Processes and New Screen Media Technologies. An International Conference, Bratislava, 20.‒21. 11. 2015.
 • „An Uneasy Transfer of ,Quality‘: HBO Europe’s Original Content Production“. NECS Conference, Łódź, Polsko, 18.‒20. 6. 2015.
 • „Transnational Crews and the Post-socialist Precarity: Globalizing Screen Media Labor in East-Central Europe“. Precarious Creativity: Global Media, Local Labor. A Mellichamp Global Studies Conference, Santa Barbara, USA, 24.‒25. 4. 2014.
 • „Post-socialist Writers᾽ Rooms“. 7th Screenwriting Research Network International Conference, Potsdam, Německo, 17.‒19. 10. 2014.
 • „Globalizing Low Labor: A Collective Ethnography“. NECS Conference, Milan, Itálie, 19.‒21. 6. 2014.
 • (s Evou Pjajčíkovou) „,We are not HBO, We are Television‘: A Post-socialist Writers’ Room“. The Screen Industries in East-Central Europe Conference IV, Olomouc, 28.‒29. 11. 2014
 • „Political History of Film Crew as a Temporary Total Institution“. SCMS Conference, Chicago, USA, 2013.
 • „Micropolitics of Screenplay Development: A Political History“. 6th Screenwriting Research Network International Conference, University of Wisconsin-Madison, USA, 2013.
 • „Film Units as (Sub)producers: Possibilities of a ,House Style‘ in the State-socialist Mode of Production“. The Screen Industries in East-Central Europe Conference III, Olomouc, 29. 11 ‒ 1. 12. 2013.
 • „The State-Socialist Mode of Production and the Political History of Production Culture“. History of Central-European Cinema Intercultural Perspective. An International Conference. Łódź, Polsko, 5.‒7. 11. 2013.
 • „How Many Steps to the Shooting Script? A Political History of Scriptwriting“. The Screen Industries In East-Central Europe Conference II, Brno, 22.‒25. 11. 2012.
 • „The State-Socialist Mode of Production: A Small Film Industry between Berlin, Moscow, and Hollywood“. European Business History Association and Business History Society of Japan Conference (EBHA-BHSJ), EHESS Paris, 30. 8. ‒ 1. 9. 2012.
 • „Travelling Cinematographers“. Mezinárodní workshop „European Cinema’s Transnational History: Exile and Migration Patterns across Europe’s Film Industries, 1933‒1945“, University of Southampton, Southampton, UK, 9.‒11. 7. 2012.
 • „Dramaturgy: A Practical Theory of Filmmaking.“ Lights! Tystnad! Azione! Practices, Sites and Careers in European Film Production. International Conference. Stockholm University, 7.‒8. 4. 2011.
 • „The Soviet ,Globalization‘: Russians in East-European Studios after World War II. NECS Conference, Londýn, UK, 23.‒16. 6. 2011.
 • „Dramaturgy: The State-Socialist Mode of Production“. The Screen Industries in East-Central Europe Conference I, Brno, 11.–13. 11. 2011.
 •  „Long Careers: The Lives of Professionals in a Postsocialist Work World.“ SCMS Conference, 10.‒13. 3. 2011, New Orleans, USA.
 • „Exhibitors as Entrepreneurs on a Small and Fragmented National Market in the 1930s: the Case of Czechoslovakia“. Utrecht Workshop in Comparative Cinema History 2010. Film Exhibition in Europe, Department of Media & Culture, Utrecht University, Nizozemsko, 26.‒27. 11. 2010.
 • „Globalization of a Post-socialist Production World: US ,Runaways‘ in Prague and the Role of Film Producer.“ The conference „Cultural Production in a Global Context: The Worldwide Film Industries“, Grenoble École de management, 3.‒5. 6. 2010.
 • „Learning on the Run: A Post-Socialist Media Capital and Global Production Networks.“ NECS Conference, Istanbul, 24.‒27. 6. 2010.
 • „A Post-Communist Production World: Barrandov Film Studios Between the Cold War and Narnia.“ SCMS Conference, Los Angeles, 17.‒21. 3. 2010.
 • „Film Studios as Cultural Intermediaries: Post-1989 American Film Production in Prague“. NECS Conference, Lund, Švédsko, 25.‒29. 6. 2009.
 • „The Aesthetics of Rationalization. The Baťa Company’s Media Network and the Town of Zlín“. International symposium „A Utopia of Modernity: Zlín“, Zlín, 20.‒23. 5. 2009.
 • „The Politics of Recycling Cinema History. Exhibition and Reception of ,Old‘ Films on the National and Local Market“. ECREA’s 2nd European Communication Conference „Communication Policies and Culture in Europe“. Barcelona, Španělsko, 24.‒28. 11. 2008.
 • „Die deutschen Elektrokonzerne und die tschechoslowakische Filmindustrie in den 1930er Jahren“. 20. Internationale Filmhistorische Kongress, Cinegraph, Hamburg, 22.–24. 11. 2007.
 • „Film and Recording Industry: The Case of Ultraphon“. NECS Conference, Vídeň, 21.‒23. 6. 2007.
 • „Hollywood in Disguise. Practices of Exhibition and Reception of American, German and Czech Films in Prague in the 1930s.“ „The Glow in their Eyes.“ Global perspectives on film cultures, film exhibition and cinemagoing. International Conference, Ghent, Belgie, 14–16. 12. 2007.
 • „The ,Birth‘ of Cinema History: Coming of Film Sound and Media Inventing their Own Past.“ Konference „The Weimar-Northwestern Exchange“, Northwestern University, Chicago-Evanston, USA, 13. 2. 2006.
 • „Coming of Film Sound, Radio and Comparative Media Historiography.“ MAGIS,  Gradisca International Film Studies Spring School, Gradisca, Itálie, 19.– 27. 3. 2005.
 • „Sonic Imagination, or, Film Sound as a Discursive Construct in the Czech Culture of the Late 1920s and Early 1930s.“ SCMS Conference, London, 31. 3.– 3. 4. 2005.
 • „The Practices of Exhibition and Reception of German Films in Czechoslovakia of the Early 1930s“. 18. Internationaler Filmhistorischer Kongress, Cinegraph, Hamburg, 16.–20. 11. 2005.
 • „Company, or Industry? Czech Industrial Film of the 1930s: Baťa and Prague Municipal Gasworks as two Strategies of Representing Modern Industrial Production“. Mezinárodní filmologická konference „Filme, die arbeiten. Internationale Tagung zum Industriefilm“, Universität Bochum, Německo, 8.–10. 12. 2004.
 • „Speech and Noise as the Elements of Intermedia History of the Early Czech Sound Cinema“. MAGIS, Gradisca Film Studies Spring School, Gradisca, Itálie, 2004.
 • „International Strategies of Representing Space-Time by Multiple-language Versions.“ MAGIS – Gradisca Film Studies Spring School, Gradisca, Itálie, 2003.
Úvod > Katedra > Pedagogové > doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.