doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

Vedoucí katedry, docentka

e-mail: katerina.svatonova@ff.cuni.cz
katerinasvatonova@gmail.com
http://cuni.academia.edu/KaterinaSvatonova

 • vedoucí katedry filmových studií od roku 2015

Vzdělání a odborné stáže

 • 2018–2019, IKKM, Bauhaus Universität, Weimar (pozice Senior Fellow)
 • 2017: doc., obor Teorie a dějiny výtvarných umění (předkládaná práce Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery; docentská přednáška Laterna magika jako multimediální dílo)
 • 2010: PhD., obor Filmová studia, FF UK Praha (disertační práce: Odpoutané obrazy: Archeologie (českého) virtuálního prostoru)
 • 2007: PhDr., obor Filmová věda, FF UK Praha
 • 2006: Mgr., obor Filmová věda, FF UK Praha (diplomová práce: Prostor (ve) filmu: Teoretické koncepe prostoru od reality k intermedialitě)
 • 2005: Mgr., obor Český jazyk a literatura, FF UK Praha

Odborný profil

Dějiny filmových teorií, archeologie médií, proměny (vnímání) prostoru a času ve vizuální kultuře, paralelní dějiny české kinematografie, vztah filmu a vizuální kultury, vztah filmu a jiných médií.

Podíl na výuce

Povinné kurzy:

 • Dějiny filmových teorií
 • Seminář k dějinám filmových teorií
 • Seminář filmové analýzy
 • Magisterský metodologický seminář
 • Diplomový seminář
 • Doktorský seminář

Realizované výběrové přednášky a semináře: 

 • Archeologie virtuálních realit
 • Archeologie médií
 • Audiovizuální alternativy
 • Audiovizuální esej
 • Dějiny optických médií
 • Divná místa (vycházkový seminář)
 • Kamera
 • (Ne)hybnost: Film a fotografie
 • Obraz
 • Prostor jako speciální efekt
 • Ruská a česká avantgarda ve filmu a literatuře
 • Teorie médií
 • Visegrad Cinema: Points of Contact (Východoevropská sci-fi)
 • Vizualita filmu
 • Vizuální slast
 • Vizuální studia
 • Výlety do praxe
 • Výstavní praxe filmového média
 • Zvukokrajina
 • Ženy ve vědě

Vědecké granty

 • 2020–2023 součástí projektu NAKI II – Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění
 • od roku 2018 součástí projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj
 • od roku 2017 součástí výzkumného programu Progres UK: Literatura a performativita
 • 2018–2022 spolu s Edith Jeřábkovou řešitelka grantu Skryté formy režie: Souvislosti filmové, literární, kostýmní a výtvarné tvorby Ester Krumbachové: Zpracování její pozůstalosti – podpořený Grantovou agenturou ČR ((GA18-22139S).
 • 2017–2019 Součástí projektu Internationales Netzwerk ‚Medienphilosophie‘ – Mezinarodní vyzkumná skupina ‚Filosofie médií‘ / International Network for Media Philosophy, podpořeno grantem Deutsche Forschungsgemeinschaft (KR 5082/1-1) – http://www.mediaphilosophy.de
 • 2017–2019 spolu s Martinou Pachmanovou a Libuší Heczkovou projekt Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury – podpořený Grantovou agenturou ČR
 • 2016–2019 NAKI II., Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění – http://laterna-research.cz
 • 2016 Česko-německý fond: Ob/ne/z/jevení: Vydání publikace
 • 2015 vnitřní grant FF UK Východiska a aktuální pozice (nejen) německé teorie médií
 • 2015 Česko-německý fond: Konference Dis/Appearing
 • 2015 vnitřní grant FF UK Ženy ve vědě jako databáze
 • 2014–2015 výzkum nazvaný Experimentace v českém filmu: kritické zpracování pozůstalosti kameramana Jaroslava Kučery v kontextu širší vizuální kultury – podpořený Grantovou agenturou ČR (14-13296P)
 • 2014 Česko-německý fond budoucnosti: vydání publikace Média, médium, mediálno: Východiska a aktuální pozice německé teorie a filosofie médií
 • 2013–2014 součástí česko-německého projektu organizovaného IKKM Weimar: Positionen und Perspektiven deutscher und tschechischer Medienphilosophie / Pozice a perspektivy české a německé filosofie médií podpořeného grantem DFG (v programu zaměřeném na budování mezinárodní spolupráce)
 • 2012–2013 výzkum Popular culture, focusing on film and audiovisual media, and its reflection in Slovak cultural magazines especially in the era of modernity and interwar years podpořený Visegrádským fondem (badatelská stáž na VŠMU Bratislava)
 • 2012‒2014 Projekt OPVK Partnerská síť univerzit a filmového průmyslu („FIND“ ‒ Film INDustry Internship Project, CZ.l.07 /2.4.00/31.0015, www.projectfind.cz)
 • Od 2012 součástí 9. programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy č. 9 Literatura a umění v mezikulturních souvislostech, a to projektů Kultura a totalita a Literární brak: „triviální“ a „pokleslé“ žánry a podoby literatury
 • 2011 Projekt FRVŠ Kinematografický provoz v praxi
 • 2007 (do r. 2009) – Členka grantového týmu projektu „Významotvornost rodových diferencí v moderním světě“ v Centru genderových studií FF UK, dílčího úkolu ve výzkumném záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie FF UK 2005 – 2009 (MŠMT 0021620824).
 • 2007–2009 Členka grantového týmu projektu Estetická dimenze vizualizace kultury, výzkumné skupiny Proměny obrazu – digitální revoluce. Projekt GA ČR 408/07/0909,
 • 2006 – Spoluřešitelka projektu specifického výzkumu Současné metody a přístupy filmových studií, výstupem je vytvoření Metodologického rozcestníku KFS.

Mimokatederní odborné aktivity

 • Členka oborové rady FAMU
 • členka Vědecké rady FF UK a NFA
 • Členka oborové rady Mediálních a žurnalistických studií FSS MU Brno
 • členka redakční rady knižní řady Film denken při nakladatelství Wilhelm Fink
 • expertka Státního fondu kinematografie
 • předsedkyně České společnosti pro filmová studia
 • předsedkyně komise pro vnější vztahy FF UK (2016–2020)
 • členka komise pro vědu FF UK (2015–2016)
 • členka studijní komise FF UK (2014–2015)
 • členka rady Centra genderových studií
 • členka redakční rady časopisu Iluminace
 • členka společnosti NECS, European Network for Cinema and Media Studies
 • členka grémia Ceny F. X. Šaldy
 • členka správní rady Nadačního fondu společnosti F. X. Šaldy
 • členka České mykologické společnosti
 • členka Klubu českých turistů

Zvané přednášky

 • Truth-seeking experiments: Fruit of Paradise. Lecture & Film series on Chytilová (30.6. 2022, Frankfurt)
 • Jak na obraz? Úvod do vizuálních studií. Konference Umění do lavic (4–5.5. 2022, Kutná hora)
 • Scénografie jako novomediální inspirace: Případ Laterna magika (Symposium Poločas rozpadu: Salon současné scénografie, 24. června 2021, Brno)
 • Zviditelňování neviditelného: Audiovizuální média v rukách okultních nauk a spiritismu (v rámci Festivalu neviditelného filmu, 25. března 2021, Praha Pragovka Gallery)
 • Odlišné vidění Františka Kupky (27. 2. Muzeum Kampa)
 • KVIFF Talk představení monografie Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (3. 7. 2017, KVIFF, Karlovy Vary)
 • Mediální praktiky kameramana (28. 6. 2017, Goethe institut Praha)
 • přednáška pro cyklus Open Eye: Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery (26. 4. 2017, FAMU Praha)
 • přednáška v cyklu Archeologie médií: Purkyně – Nevole: Obrazy z očí samých (27. 3. 2017, FAMU Praha)
 • přednáškový cyklus filmové a literární teorie pro Sapienza Universita di Roma – filmové adaptace, putující koncepty M. Bal, teoretické přístupy Růženy Grebeníčkové a ruský formalismus (28. 11. – 3. 12. 2016, Řím)
 • přednáška pro Purkyňovské setkání na zámku Blatná (17. 10. 2015) – Zviditelnění subjektivní vjemů optických: Jan Evangelista Purkyně jako přírodovědec vizuality
 • přednáška pro Fresh Eye: Obraz versus virtualita: Odpoutané obrazy a filosofie médií (21. 4. 2015)
 • přednáškový cyklus Heterogenita: Česká kultura 60. let (12.1.2015-17.1.2015, Institut für Slawistik, Vídeň)
 • květen 2014 zvaná přednáška na University of Chicago, USA, Experimenting with a Crumbling World Czech (Not Quite) New Wave and Its Cinematographer Jaroslav Kučera
 • Jaroslav Kučera: Pohled(em) fotografa a kameramana (Kameramanské dny, Ponrepo, 29. 5. 2014)
 • kurz na VŠUP spolu s Ladou Hubatovou-Vackovou: Vizualita filmu (projekt muzea české kinematografie) (LS 2013/2014)
 • Univerzita třetího věku v Broumově: Svetozár Nevole (21.11.2013)
 • přednáška Pohledy z kuchyně a z hospody (duben 2013, Universitá di Udine)

Organizace konferencí, workshopů a akademických přehlídek

 • Podíl na organizaci festivalu FF UK Týden diverzity: Město a emoce (10. 4. – 13. 4. 2017, Hybernská 4, Praha)
 • Organizace mezinárodního a mezioborového sympozia Medienwissenschaft: Východiska a pozice německé teorie a filosofie médií (24. a 25. 10. 2016 na KFS a UFAR FF UK)
 • Organizace konference Psát město (27. 9. 2016. 64 U Hradeb)
 • Spoluorganizace mezinárodní konference filozofie a teorie médií Dis/appearing (27-30. 5 2015)
 • Spoluorganizace mezinárodní konference NECS (červen 2013)
 • Spoluorganizace mezinárodní konference CEFS (listopad 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) a jí předcházející český den (2014)
 • Spoluorganizace mezinárodní konference archeologie médií (3. 12. 2010, Roxy NOD)

Přehled publikační činnosti (výběr)

Knihy:

 • spolu s Edith Jeřábkovou: Ester Krumbachová. Praha: UMPRUM – Are 2022.
 • spolu s Lucií Česálkovou: Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky. Praha: NFA – FFUK 2019.
 • spolu s Lucií Česálkovou: The Dictator of Time: (De)contextualizing the Phenomenon of Laterna Magika. Praha: NFA – FFUK 2019.
 • spolu s Kateřinou Krtilovou (eds.): Mizení: Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného. Praha: Karolinum 2017.
 • Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery. Praha: NFA – FFUK – Masterfilm 2016. (Cena F. X. Šaldy; Zvláštní cena FITESu – Trilobit; menominace na cenu ARAS)
 • spolu s Kateřinou Krtilovou (eds.): Medienwissenschaft: Východiska a aktuální pozice německé filosofie a teorie médií. Praha: Academia 2016.
 • Odpoutané obrazy: Archeologie českého virtuálního prostoru. Praha: Academia, 2013. (Cena Iluminace; Nominace na Cenu F. X. Šaldy)
 • 2 ½ D. Prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarných umění. Praha: Casablanca, 2008. ISBN 978-80-903756-8-0 (Casablanca), 978-80-7308-264-2 (FFUK).
 • spolu s Libuší Heczkovou (eds.): Jus suffragi: Politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890-1926. Praha: Ústav T. G. Masaryka 2012.

Kapitoly v knize:

 • Konečně archeologie: Cesta do pravěku jako předchůdce digitální imaginace. In: Lukáš Skupa (ed.): Cesta do pravěku: Dobrodružná věda. Praha: Academia – Casablanca 2023, s. 126–143.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Laterna Magika During the Period of Normalization: A Case of Cultural Dislocation and Defence: Christiane Brenner – Michal Pullmann – Anja Tippner (eds.): After Utopia: Czechoslovak Normalization Between Experiment and Experience, 1968-1989. (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 41). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2022, s. 315–232.
 • Hörspiel: Rádio mezi performativitou a operacionalitou. In: Alice Koubová – Eliška Kubartová (eds.): Terény Performance. Praha: AMU 2021.
 • Mezipolí: Jan Jedlička jako chodec mezi technickými obrazy. In: Jitka Hlaváčková – Jan Jedlička (eds.): Jan Jedlička. Praha: GHMP 2021, s. 138–163.
 • Věra Chytilovás Bewusstsein von der Zusammenhängen: Stilisierung als Möglichkeit der Annäherung an die Wahrheit. In: Margarete Wach (ed.): Věra Chytilová. Film-Konzepte 2020, č. 58, s. 39–60.
 • spolu s Lucií Česálkovou: Na světelné křižovatce: Vzájemné zrcadlení města a filmu jako reklamní strategie. In: Lada Hubatová-Vacková (ed.): Divadlo ulice: Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu, 1918–1938 / Theatre of the Street: Advertising and Window Display within the Context of Modernism, 1918–1938. Praha: UMPRUM 2021, s. 149–184.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Without Tradition and Without Female Generation? The Case of Czech Artist Ester Krumbachová. In: Anna Artwińska – Agnieszka Mrozik (eds).: Gender, Generations, and Communism in Central and Eastern Europe and Beyond. New York: Routledge 2021, s. 166–194.
 • spolu s  Libuší Heczkovou: Žena meziválečného Československa: Procitnutí, nebo pokusný králík vědy? In: Gregorz P. Babiak–Patrycjus Pajak (eds.): Rewolucje w polskiej i czeskiej literaturze i sztuce XX wieku – Revoluce v polské a české literatuře a umění 20. století. Warszawa: Wydzialu Polonistyki Uniwerytetu Warsawskiego 2021, s. 94–119.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Most k irelevanci. In: Petr Prášek – Alena Roreitnerová (ed.): Myšlení hranice / Hranice myšlení. Praha: Karolinum 2021, s. 282–294.
 • Život v obrazech a odchylující se vidění: Úvahy nad medialitou pohyblivých obrazů v souladu s německou teorií/filosofií médií. Tělo ve videu. Praha: Studio Prototyp 2018, s. 11–18.
 • (Ne)hybné obrazy. In: Klauzury FAMU 2017. Praha: NAMU 2017, s. 59–64.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Codzienna wędrówka jako metoda badawcza: Droga na południe śladami K. H. Máchy w czasach normalizacji. In: Alina Molisak – Danuta Sosnowska – Jagoda Wierzejska (eds.): Turystyka i politika: Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach. Warszaw: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 117–137.
 • Pokusy s artisty a zpívajícím slonem aneb Možnosti vybočení v normalizační kinematografii. In: Petr A. Bílek – Josef Šebek (eds): Česká populární kultura: Transfery, transponování a delší tranzitní procesy. Praha: FF UK 2017, s. 123–150.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Každodenní chůze jako vědecká metoda: Cesta na jih v čase normalizace. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita: Každodennost. Praha: FF UK 2015, s. 330–335.
 • Velký detail, trhliny a brázdy. In: Klauzury FAMU 2013. Praha: NAMU 2014, s. 62–68.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Sentimentální cesta. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita: Revoluce. Praha: FF UK 2015, s. 183–200.
 • spolu s Libuší Heczkovou a Magdou Španihelovou: „Kolik model se během války skácelo, kolik vnějšnosti odprýskalo“: Hledání „normality“ v nenormální době. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultura a totalita: Válka. Praha: FF UK 2015, s. 89–130
 • Mediální praktiky pohyblivého obrazu. In: Klauzury FAMU 2013. Praha: NAMU 2014.
 • Český filmový svět aneb hledání ideální podoby národního filmu. In: Ivan Klimeš – Jan Wiendl (eds): Kultra a totalita: Národ. Praha: FF UK 2013, s. 139–153.
 • spolu s Evou Bendovou: Iluzivní atrakce: Modernita jako prostředí pro hru a klam. In: Svět chce být klamán: Fikce a mystifikace v umění 19. století. Plzeň: Západočeská galerie v Plzni 2013, s. 29–46.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Nebezpečná Viková-Kunětická. In: Jus suffragi: Politické projevy Boženy Vikové-Kunětické z let 1890–1926. Praha: Ústav T. G. Masaryka 2012, s. 7–19.
 • Mediální variety české modernity. In: P. Machalíková – T. Petrasová (eds.): Člověk a stroj. Praha: Academia 2010, s. 270–283.
 • Umění zviditelnit neviditelné aneb subverzivní potenciál sběru prachu. In: Martina Pachmanová (ed.): Mít a být. Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese. Praha: VŠUP, 2008, s. 109–124.

Články:

 • Spolu s Lucií Česálkovou: Scenographic Engineer Josef Svoboda and Laterna Magika as a Creative Laboratory under State Socialism. Theatre and Performance Design 6, 2020, č. 3, s. 243–262.
 • Fehler, Tricks und Käfer: Zwei Gespräche zwischen Künstler und Technik. Internationales Jahrbuch für Medienphilosophie. 2019, 5, s. 233–243.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Most: zona off limits. In: Città strane. Sguardi insoliti sullo spazio urbano, numero monografico di Romània Orientale, 31, 2018, pp. 61–81.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Esteřiny vraždy: Zabíjení filmovosti a zrod acinematičnosti. Iluminace 30, 2018, č. 1., s. 29–44.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Difermineto, dislocazione, stratificazione: Luoghi strain nel teatro socialista. In: A. Cosentino – A. Tarantino: Luoghi strain: Dislocazioni e spostamenti dell’espressione e del significato nelle società illiberali nel Novecento, Romània Orientale 2017, č. 30, s. 93-119.
 • Život v obrazech a odchylující se vidění: Úvahy nad medialitou pohyblivých obrazů v souladu s německou teorií/filosofií médií. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 2017, č. 22, s. 83–106.
 • spolu s Libuší Heczkovou: O cytowaniu Bacona i Caravaggio oraz o wędrowaniu śladami Máchy jako nad/interpretacji. tłum. Magdalena Supeł, Tekstualia 48, 2017, nr 1, s. 105–114.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Rámovat zvuk: Rozhovor s Václavem Fleglem. Slovo a smysl 2016, č. 26, s. 117–124.
 • (Ne)profesionální experimenty s rodinou: Rodinné filmy (Jaroslava Kučery) jako příklad umělecké praxe. Iluminace 28, 2016, č. 2, s. 61–75.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Ostranenie Does Not Equal Ozvláštnění: An Issue of a Term Transferred and Misunderstood. Slovo a smysl 12, 2015, č. 24, s. 50–58.
 • Locating the Slavic Spirit: An Examination of the Czechoslovak Visual Synthesis and the Creation of Natinonal Representation. Czech and Slovak Journal of Humanities: Theatralia et Cinematographica 5, 2015, č. 1, s. 92–103.
 • spolu s Antonínem Tesařem: Objevování mizení. Bulletin Uměleckohistorické společnosti 27, 2015, č. 1–2.
 • Experimentální pohledy Jaroslava Kučery: Pokus o rozbor kameramanské mediální praktiky. Iluminace 26, 2014, č. 2, s. 41–56.
 • spolu s Kateřinou Krtilovou: Česko-německý „Medienwissenschaft“. Iluminace 26, 2014, č. 2, s. 155–159.
 • Absurdní ekvivalent absurdního světa: Česká staronová vlna (v obraze Jaroslava Kučery). Cinepur 13, 2014, 91, s. 80–84.
 • spolu s Janem Hanzlíkem: Média mezi historickým výzkumem a praktickými aplikacemi. Iluminace 25, 2013, č. 4, s. 131–135.
 • Vynálezy a pokroky: Případ Křižík. Dějiny a současnost 35, 2013, č. 10, s. 10–14.
 • Spolu s Libuší Heczkovou: Quoting Francis Bacon, Caravaggio a MiekeBalová. Slovo a smysl 10, 2013, č. 19, s. 116–120.
 • spolu s Lucií Česálkovou: Between painting and illusion: (Im)material imagery of Czech modernity. In: Early Popular Visual Culture 10, 2012, č. 4, s. 383–406.
 • Willy Čakan. Dějiny a současnost 35, 2013, č. 3, s. 25.
 • spolu s Markétou Lošťákovou: Pojďte k filmu! Role zábavných periodik při formování (obrazu) českého (mezi)válečného publika. lluminace 24, 2012, č. 1, s. 5-23.
 • Archeologie médií v postmediální době. Iluminace 23, 2011, č. 2, s. 25–29.
 • spolu s Lucií Česálkovou: Mezi malbou a šalbou: I/materiální obrazy modernity. Iluminace 23, 2011, č. 2, s. 83–101.
 • spolu s Libuší Heczkovou: Tři ženy, tři deníky. Slovo a smysl 8, 2011, č. 15, s. 147–156.
 • spolu s Ondřejem Sýkorou a Janem Bělíčkem: Jsem člověkem interiéru: S Josefem Vojvodíkem o postavantgardě a izolaci. A2 7, 2011, č. 2, s. 24–26.
 • Skutečnost (?) mezi fragmentem a celkem, mezi pozdně moderní myslí a myslí postmoderní. Slovo a smysl 7, 2010, č. 14, s. 74–99.
 • spolu s Libuší Heczkovou: „Aktualizace“ Poetiky kompozice aneb Boris Uspenskij z několika hledisek. Svět literatury 21, 2011, č. 1. s. 114–124.
 • Co s neviditelným? O vztahu okultismu a vědy. Dějiny a současnost 33, 2011, č. 2, s. 33–36.
 • Jak víme, že jsme bytosti trojrozměrné? Svetozar Nevole jako solitér české psychiatrie. Dějiny a současnost 31, 2009, č. 7, s. 21–24.
 • Odpoutané obrazy. Archeologie českého virtuálního prostoru v českém mediálním umění. Iluminace 21, 2009, č. 2, s. 227–235.
 • Existence v čtyřdimenzionalitě. Slovo a smysl 6, 2009, č. 11-12, s. 64–87.
 • Svetozar Nevole. O náhlém znovuprožití života „jako ve filmu“ při nebezpečí smrti a o jevech podobných. Slovo a smysl 6, 2009, č. 11–12, s. 176–181.
 • Camera obscura. Dějiny a současnost 30, 2008, č. 12, s. 50.
 • Staronová intermediální umění: obrazy a slova. Host do školy 24, 2008, č. 8, s. 22–27.
 • Obrazy. Mezi prostorem a časem. Cinepur 62, 2009, č. 3–4, s. 4–10.
 • Polydiekran. Dějiny a současnost 2008, 30, č. 7, s. 50.
 • Od panoramatu k IMAXu. Divák jako cestující ve virtuálním světě. Dějiny a současnost 29, 2007, č. 6, s. 37-40.
 • texty z Dějin filmových teorií pro Metodologický rozcestník KFS.

Překlad:

 • spolu s Petrou Hanákovou: Nicholas Mirzoeff: Úvod do vizuální kultury. Praha: Academia 2012.

Hostující (spolu)editorka:

 • Slovo a smysl 26/2016 – Zvukokrajina (spolueditorka Libuše Heczková)
 • Iluminace 1/2012 – Film a opera (spolueditorka Petra Hanáková)
 • Iluminace 2/2011 – Archeologie médií
 • Slovo a smysl 15/2011 – Radostný gender (spolueditorky Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová)
 • Dějiny a současnost 2/2011 – Okultismus (spolueditor Václav Hájek)

Recenzní a popularizační činnost

 • Psychoplastickým prostorem Josef Svobody. Art & Antique 2021, č. 11, s. 70–71.
 • Videoúvody k filmům litevské přehlídky filmů Jaroslava Kučery (20.–24.10. 2020, „Skalvijos“ kino centras, Vilnius)
 • součástí projektu Českého rozhlasu Civilisovaná žena. Jak ženy-umělkyně formovaly estetiku první republiky?, a to scénářem a realizací pořadu o filmové režisérce Zet Molas
 • zahájení výstavy kreseb a maleb Terezy Kučerové (14. 11. 2016, divadlo Dobeška)
 • členka mezinárodní poroty festivalu Brněnská 16 (12.-15. 10. 2016)
 • posudky na disertační (Tomáš Svoboda) a diplomové práce (Tereza Špinková, Lukáš Kokeš, Marek Matvija) z jiných, převážně umeleckých fakult
 • členka mezinárodní poroty festivalu Brněnská 16 (12.-15. 10. 2016)
 • recenze textu Lucie Česálkové: Shoraskrzněcopřes. Filmová avantgarda v uměleckém, politickém a filmově-průmyslovém kontextu pro knihu Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy (Moravská galerie v Brně)
 • spolupodílení se na dokumentu o Svatozaru Nevolem Úkryt za mřížemi z cyklu Neznámí hrdinové (2011)
 • pořádání udílení Ceny F. X. Šaldy za vynikající výkon v oblasti umělecké kritiky (zejména literární, divadelní, výtvarné, filmové, televizní, hudební atd.), za mimořádné ediční počiny a práce uměleckohistorické
 • záštita studentského projektu Divná místa
 • záštita studentského projektu Nafilm
 • záštita studentského badatelského projektu Sci-fEAST – platformy pro výzkum populárních žánrů ve východoevropské kinematografii

Kurátorská činnost

 • spolu s Edith Jeřábkovou spolukurátorka výstavy Ester Krumbachová (24.11.2021–6.32022, Dům umění města Brna)
 • spolu s Martinou Pachmanovou spolukurátorka výstavy Civiliozovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury (8.10.2021–10.7.2022, Moravská galerie, Brno)
 • Kurátorský výběr pro festival Kamera Oko (29.9.–3.10. 2021, Ostrava)
 • kurátorka výstavy Mezi-obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery (7. 9. – 28.9 . 2020 Fotograf Gallery)
 • spolu s Lucií Česlovou kurátorka výstavy Laterna magika: Paměť experimentu (27.9.–20.11. 2019, Meet Factory Praha)
 • spolu s Lucií Česlovou kurátorka výstavy Laterna magika: Dekonstrukce a aktualizace (21. 5. – 28. 7. 2019, Dům umění města Brna)
 • Kurátorka výstavy Mezi-obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery (1.-5.8. 2018, Kulturbrücke Fratres, Rakousko)
 • kurátorka výstavy Mezi-obrazy: Archiv kameramana Jaroslava Kučery (19. 4. – 11. 6. 2017 Dům pánů z Kunšátu, Dům umění, Brno; Zvláštní ocenění FITESu – Trilobit)
 • kurátorka výstavy Věra Chytilová and Jaroslav Kučera: The Fruit of the Paradise (27.2. – 17.3. 2015, BFI Londýn)
 • kurátorka výstavy Jaroslav Kučera: Nový realismus (12.4. – 19.6. 2014, Galerie Čerťák, Vápenka Čertovy schody)
 • spolu s Lenkou Dolanovou kurátorka výstavy Diapozitiv audiovize v éře domácích médií (13.–31. 10. 2008, Galerie Školská 28, Praha)
Úvod > Katedra > Pedagogové > doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.