doc. PhDr. Stanislava Přádná

Docentka

e-mail: s.pradna@volny.cz

Pedagogické zaměření

 • český a slovenský poválečný film se specializací na 60. léta a Novou vlnu
 • monografické a přehledové kursy ze zahraničního filmu: Ingmar Bergman; Luis Bunuel; Andrzej Wajda; evropské režisérky; vybrané kapitoly z polského a španělského poválečného filmu
 • kapitoly o filmovém herectví
 • fenomén divadla (divadelnosti) ve filmu
 • tematizované semináře (filmová kritika, analýza a interpretace filmu, filmové žánry, fotografie ve filmu, filmový dokument aj.)

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

 • 1975 – absolutorium FF UK Praha, obor dějiny a teorie filmu a divadla
 • 1979 – rigorózum, FF UK Praha
 • 1996 – habilitace, FF UP Olomouc, obor teorie a dějiny literatury, divadla a filmu
 • 1993 – studijní pobyt na University of Hull, Velká Británie

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1980 – 1990 odborná redaktorka, Čs. filmový ústav, Praha
 • 1990 – 1995 odborná asistentka, katedra dějin a teorie dramatických umění FF UP Olomouc (dějiny poválečné evropské  kinematografie)
 • 1994 – 1996 odborná asistentka, katedra filmové vědy FF UK Praha
 • 1996 až dosud – docentka, katedra filmových studií (dříve katedra filmové vědy) FF UK Praha

Údaje o působení v zahraničí

 • 1993 – studijní pobyt na University of Hull, Velká Británie
 • průběžná účast na filmologických konferencích v Česku a v zahraničí (Slovensko, Švédsko – konference na univerzitě v Lundu o východoevropské kinematografii 2001)

Výběrové přednášky a semináře

 • Filmové režisérky
 • Filmový dokument jako reflexe doby
 • Totalita versus umění
 • Divadlo ve filmu
 • Figurace v autorském filmu
 • Fenomén hry a hravosti
 • Outsideři českého filmu
 • Humor a komedie v českém filmu
 • Fenomén fotografie ve filmu
 • Československá kinematografie 50. let
 • Český film a popkultura 60. let
 • Autorský film: Proměny stylů a žánrů
 • Herecká typologie a hvězdný systém
 • Mýtus a ikona: Hvězdný systém ve filmovém herectví
 • Topos města a krajiny v hraném filmu
 • Československá nová vlna
 • Italský film (nejen) 60.-70. let

Podíl na výběrových přednáškách a seminářích:

 • Dějiny české a slovenské kinematografie B
 • Dějiny světového filmu A, B, C
 • Analýza a interpretace: Seminář k dějinám filmu A
 • Analýza a interpretace: Seminář k dějinám filmu B
 • Sondy do španělské kinematografie
 • Evropské kinematografie 40. let

Vědecké granty

 • 2006-2008 – výzkumný projekt Miloš Forman – monografie (GA ČR 408/06/0221).
 • 1999-2001 řešitelka kolektivního grantu GA ČR – projekt Poetika v českém a slovenském filmu 60. let (spoluřešitelé doc. Zdena Škapová, prof. J. Cieslar). Výstupní kniha Démanty všednosti, vydala Pražská scéna 2002.

Mimokatederní odborné aktivity, členství v odborných organizacích aj.

 • lektorské úvody v tuzemsku; v zahraničí – Přehlídka současných českých filmů v Mnichově 2001
 • účast na rozhlasových pořadech o filmu; spolupráce na dramaturgii programu v kině Aero
 • publikace studií a statí o českých i zahraničních tvůrcích (filmech) v odborných filmových periodikách a časopisech, např. Film a doba, Iluminace
 • soustředěná  badatelská a pisatelská pozornost věnovaná české filmové tvorbě a kultuře v 60. letech; specializace na problematiku herectví, případně neherectví ve filmu (herecké monografie např. o Karlu Högrovi,  Marcellu Mastroiannim). Herectví ve filmu nazírané ve třech kapitolách z různých aspektů bylo i tématem obhájené habilitační práce na FF UP v Olomouci (1996).

Výběrová publikační činnost

 • Quest for Ester; In: www.kinokultura@com. 2006, č. November, s. http://www.kinokultura.com
 • Matky ikony, matky vražednice. Obraz mateřství ve filmu, s důrazem na italský film 60. a 70. let. editoři: Hanáková, P., Heczková, L., Kalivodová, E.; In: V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. 2006, Gender sondy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON); s. 261-288.
 • Hezké chvilky bez záruky. Smích ve šklebu. In: A2 Kulturní týdeník. 2006, roč. 2, č. 42, s. 11-11.
 • Chačipe. O dokumentu Chačipe Miroslava Janka. Film a doba, 52, 2006, č. 3, s. 194-195.
 • Hledání pravdy v dokumentech Věry Chytilové. In: Film a doba. 2007, roč. 53, č. 4, s. 225-229.
 • Goyovy přízraky; In: Film a doba. 2007, roč. 53, č. 1, s. 50-52.
 • Čtyřikrát dva. Fellini-Masinová; Antonioni-Vittiová; Bergman-Ullmannová; Saura-Chaplinová.  2007, Praha: Akademie múzických umění; 137 s.
 • Voda a krev. Filmová imprese. In: Katalog k výstavě fotografií z Vláčilových filmů v Císařské konírně, Praha 2008.
 • Bergmanovská martyrologie. Recenze na knihu Jesseho Kalina „Ingmar Bergman a jeho filmy“. A2 kulturní týdeník, 4, 2008, č. 20, s. 11.
 • Filmový mág Julio Medem. Profil významného baskického režiséra. A2 kulturní týdeník, 4, 2008, č. 30, s. 16-17.
 • Koláž z člověčiny. Příspěvek do dějin vedlejších postav. In: Kinoikon. 2008, roč. 12, č. 1, s. 255-260.
 • Fotografie jako povýšený okamžik. Annie Leibovitz: Život objektivem. In: Kulturní týdeník A2. 2008, roč. 4, č. 37, s. 13-13.
 • The Genesis of Miloš Forman´s Last Czech Film and Its Original Reception. Film a doba, 55, 2009, Special English Issue, s. 8-11.
 • The Quest for Truth in Věra Chytilová´s Documentaries. Film a doba, 55, 2009, Special English Issue, s. 12-17.
 • Sestup do portrétu. Kino-ikon,13, 2009, č. 1, s. 21-40. Bratislava.
 • František Pavlíček o Marketě Lazarové. Rozhovor se scenáristou. In: Marketa Lazarová. Studie a dokumenty. Editor Petr Gajdošík. Sborník textů o Vláčilově filmu. Casablanca, Praha 2009, s. 345-361.
 • „Američan s českým srdcem.“ Forman o Formanovi i z jiných pohledů. In: Iluminace. 2008, roč. 20, č. 2, s. 59-75.
 • Miloš Forman. Filmař mezi dvěma kontinenty. Host, Brno 2009.
 • Reedice anotací Felliniho filmů pro přehlídku v kině Aero. Katalog, kino Aero, leden 2010.
 • Po stopách národní identity Liv Ullmannové. Revue Prostor, 2010, č. 87/88, s. 264-269.
 • Spor dvou virtuózních rétorů. Divadelní noviny 27, 2018, č. 6, s. 6. ISSN 1210-471x.
 • Manifesto. Film a doba 64, 2018, č. 2, s. 88-89. ISSN 0015 -1068.
 • Pavel Juráček a „pahýly pravdy“ v jeho denících. Doslov in „Pavel Juráček. Deník III. 1959-1974.“ Torst, Praha 2018. ss. 1091-1095. ISBN 978-80-7215-571-2.
 • Ingmar Bergman. Homo creator. Cinepur 27, 2018, č. 120, ss. 16-19. ISSN 1213 – 516x
 • Nová vlna československého filmu. Neopakovatelný fenomén. Rozhovor o čs. nové vlně. In: Forum 3/2018, sešit č. 43. Časopis Univerzity Karlovy. s. 24-27. ISSN 1211-1724.

Přehled tvůrčí a publikační činnosti 

Úvod > Katedra > Pedagogové > doc. PhDr. Stanislava Přádná