Doktorandi KFS

Informace o průběhu a hodnocení PhD. studia naleznete zde!

Studenti doktorského studia na katedře filmových studií:

Marek Danko

Narozen 1996 v Benešově. Vystudoval magisterský obor Historie – české dějiny v evropském kontextu na FF UK. Svou diplomovou práci věnoval znárodnění československé kinematografie. Pracuje v Národním filmovém archivu jako archivář v oddělení písemných archiválií. Doktorandem Katedry filmových studií je od akademického roku 2023/2024.

Téma disertační práce: Emil Sirotek: Portrét filmového funkcionáře (školitel prof. PhDr. Ivan Klimeš)

Vědecké zaměření: Institucionální dějiny československé kinematografie

Kontakt: marekdanko11@seznam.cz

Tereza Frodlová

Narozena 1987 v Brně. Vystudovala Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě MU v Brně (obhájena diplomová práce Vypůjčené hlasy. Počátky dabingu v českých zemích v letech 1933-1942) a Audiovizuální studia na FAMU, kde se specializovala na archivní prezervaci a restaurování filmu (ukončeno obhajobou diplomové práce Etika filmového restaurování. Základní restaurátorské principy a možnosti jejich aplikace na filmové restaurování). Pracuje jako filmová restaurátorka Národního filmového archivu, kde se vedle digitálního restaurování věnuje výzkumu a zpracování historických filmových materiálů z multimediálního divadla Laterna magika.
 
Téma disertační práce: Zavádění barevného filmu v československé kinematografii 40. a 50. let (školitel doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.)
 
Vědecké zaměření: archivní prezervace a restaurování filmu, dějiny filmové techniky, barva ve filmu

Kontakttereza.frodlova@gmail.com

Sandra Hezinová

Narozena 1991 v Praze. Vystudovala bakalářský a magisterský obor Filmová studia na Filozofické fakultě UK. Zatímco ve své bakalářské práci zkoumala lokální queer tvorbu a její publikum (První české queer filmy z pohledu queer teorie a recepčních studií), v diplomovém projektu se zaměřila na teorii produkčních cyklů a její aplikaci na českou tvorbu nultých let (České teenagerovské komedie nultých let). Těžiště jejího zájmu leží v současném artovém filmu, kterému se věnuje z pozice festivalové dramaturgyně. Mezi lety 2016-2019 působila jako programová ředitelka queer filmového festivalu Mezipatra. V současné době je součástí dramaturgického týmu MFF Karlovy Vary.

Zaměření: Filmové festivaly, festivalová dramaturgie, současný artový film, queer film

Téma disertační práce: Queer film jako komodita: cesty queer filmů do lokální distribuce (školitel doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.)

Kontakt: hezinova.s@gmail.com

Miroslava Papežová

Narodila se v roce 1973 v Brně. Po dlouholeté manažerské práci se rozhodla vystoupit ze zažitého stereotypu a věnovat čas, energii a potenciál studiu filmové vědy. Vystudovala Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2015 obhájila bakalářskou práci Proč? Analýza formátu film-anketa jako sociologického přístupu v československém dokumentárním filmu v 60. letech, v roce 2018 magisterskou diplomovou práci Kdo, s kým, o čem, pro koho. Formát televizní písničky jako produkt spolupráce kulturních průmyslů a nástroj budování statusu pop-celebrit v 60. letech v Československu. Zájem o historický výzkum a rozpracované téma televizní písničky aka videoklipu je pro ni motivací pokračovat v práci během doktorského studia.

Téma disertační práce: Proměny formátu televizní písničky v éře normalizace a pozdního socialismu v Československu (školitelka: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.)

Vědecké zaměření: dějiny české kinematografie a audiovizuální kultury po roce 1945, hudební filmy a formáty, historie televizního vysílání a zábavy, spolupráce kulturních průmyslů, popkultura, transmedialita, star studies

Další oborové aktivity: hlavní řešitelka projektu Ladislav Rychman – režisér mezi filmem, divadlem, hudbou a televizí (Grantová agentura Univerzity Karlovy, 2019–2020) příležitostné publikace v oborových periodicích, rešerše a zpracování dat pro oborové knihy a studie.

Kontaktmirkapapezova@seznam.cz

Noemi Purkrábková

Narozena 1994 v Praze. Vystudovala bakalářský a magisterský obor Filmová studia na Filozofické fakultě UK. Během studia absolvovala zahraniční stáže na Freie Universität Berlin a Université Paris Nanterre. Věnuje se především filozofii technologií a současnému umění (nejen) pohyblivého obrazu. Už od své bakalářské práce (Science fiction VR: Technologická imaginace kyberpunkové filmové fikce, 2018) se zajímá o přesahy mezi teorií a fikcí a ohledává produktivní potenciál fikce především v kontextu digitálních technologií. Její diplomová práce Material Fictions: Moving (between) Images of Contemporary Art (2021) se věnovala specifickým ontologickým kvalitám digitálního obrazu v kontextu současného umění a momentálně se jedná o vydání její české knižní podoby v nakladatelství Karolinum. Je spoluzakladatelkou amorfního kolektivu BCAAsystem, který realizuje projekty na pomezí experimentální hudby a vizuálního umění – od audiovizuálních performancí a hudebních vystoupení, přes práci s videem až po společnou tvorbu výstav nebo textů. Přispívá do řady odborných periodik a tištěných i digitálních médií z oblasti kultury a umění, jako jsou Iluminace, Artalk, Arte Acta nebo Fotograf (ale např. i Alarm či Radio Wave). Na FF se podílela na koncepčním a praktickém fungování projektu Divná místa. Je interní redaktorkou časopisu Art Antiques a příležitostně se věnuje kurátorování výstav.

Zaměření: Filozofie (digitálních) technologií, nová média, současné umění (pohyblivého obrazu)

Téma disertační práce: Produktivní poetika digitální fikce: Technologická imaginace, současné umění a materiální fantazie pohyblivých obrazů (školitelka: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D.)

Kontakt: noemipurkrabkova@gmail.com

Jiří Sirůček

Narozen roku 1993. Po necelých dvou letech studia katedry Estetiky přeběhl na katedru Filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vystudoval jak bakalářský, tak magisterský program. Mimo mateřskou univerzitu strávil několik semestrů v zahraničí na Freie Universität Berlin a Universiteit Utrecht. V současné době pracuje na přepisu diplomové práce (Posthumanistická umělecká praxe: Neposedné hranice planetárních subjektů /2021/ vedoucí práce doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.), která má vyjít v knižní podobě pod vydavatelstvím Display. Je také občasným kurátorem, členem umělecko-teoretického kolektivu BCAA a jedním z řešitelů multidisciplinárního projektu Divná místa, v jehož rámci spolupracoval na organizaci konferencí, přednášek nebo výstav.

Téma disertační práce: Více než lidské umění: Redefinice západního subjektu skrze posthumanistickou filmovou praxi (školitelka: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.)

Vědecké zaměření: Posthumanismus, ekokinematografie, politika nových médií

Další odborné aktivity: Příležitostná publikační činnost jak v odborných (Iluminace, ArteActa) tak popularizační (Alarm, Art Antiques, Radio Wave) periodicích, příspěvky do sborníků zaměřených na průniky současného umění a filozofie, rešerše pro oborové publikace, spolupráce na některých grantových projektech FF UK

Kontakt: sirucekjir@gmail.com

Alena Šlingerová

Nar. 1986. Magisterské studium českého jazyka a literatury a filmové vědy na FF UK (2006–2012) ukončila SZZk a obhajobou diplomové práce Obraz umělce v českých hraných filmech poúnorových let. Od akademického roku 2013/2014 je doktorandkou Katedry filmových studií. Pracuje v oddělení filmografie a katalogizace Národního filmového archivu jako historička českého dokumentárního filmu.

Téma disertační práce: Reprezentace intimity v českých hraných filmech 2. poloviny 50. let (školitel prof. PhDr. Ivan Klimeš)

Vědecké zaměření: český hraný a dokumentární film v kontextu politických proměn po 2. světové válce, dobové filmové reprezentace života v Československu v letech 1945–1968, dějiny kinematografií bývalého východního bloku

Další oborové aktivity: příležitostné studie a recenze v oborových a spřízněných periodicích (Iluminace, Dějiny a současnost aj.), příspěvky v kolektivních monografiích a sbornících zaměřených na dějiny českého filmu, přehledové přednášky o dějinách maďarské, rumunské a bulharské kinematografie na KFS, spolupráce na některých projektech NFA (např. v letech 2017–2018 historický výzkum k digitálně restaurovanému filmu Zborov)

Kontaktnevena.moreno@gmail.com

Ondřej Tichý

Narodil se v roce 1972 v Pacově. Studiu televizní a filmové tvorby se začal věnovat počátkem devadesátých let na katedře žurnalistiky FSV UK. Poklidná studentská léta mu v červenci 1991 uprostřed Záhřebu přerušila siréna ohlašující nálet Jugoslávského letectva na chorvatské hlavní město. Válka na Balkáně ovlivnila zásadně jeho další cestu. Ukončil studium a chvíli působil jako humanitární pracovník pro válečné uprchlíky z Bosny a Hercegoviny. Od roku 2001 slouží v ozbrojených silách ČR.

Později, už jako veterán několika zahraničních operací na Blízkém a Středním východě, se ke studiu vrátil a na Slezské univerzitě v Opavě se věnoval dvouletému výzkumu nového fenoménu hybridní války a souvisejícího pronikání vlivových operací Ruska, Číny, Íránu a dalších aktérů do evropského informačního prostředí. Magisterské studium ukončil dva roky před ruskou invazí na Ukrajinu státní zkouškou a obhajobou diplomové práce Kybernetické nástroje prosazování zájmů cizích mocností v Evropské unii.

Zaměření: Strategická komunikace, kybernetický prostor, informační prostředí, dezinformace, vlivová média, nové technologie, synergie válečných domén.

Téma disertační práce: Role obrazu v hybridní válce na Ukrajině (školitelka: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.)

Kontakt: nikdysenevzdame@gmail.com

Úvod > Studenti > Doktorandi KFS