Doktorandi KFS

Informace o průběhu a hodnocení PhD. studia naleznete zde!

Studenti doktorského studia na katedře filmových studií:

Jiří Anger

Narozen 1990 v Praze. Vedle pragmatického experimentu se studiem na Vysoké škole ekonomické (2009–2012, dosažen titul Bc.) vystudoval bakalářský (2011–2014) a magisterský (2014–2017) program oboru Filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Za svou bakalářskou práci (Melodramatická imaginace a divadlo krutosti: V roce se třinácti úplňky /2014/, vedoucí práce PhDr. Petra Hanáková, Ph.D.) byl oceněn cenou Iluminace roku, udělovanou Českou společností pro filmová studia. Svou diplomovou práci (Afekt, výraz, performance: Transformace melodramatického excesu v díle Wernera Schroetera /2017/, vedoucí práce prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.) momentálně připravuje ke knižní publikaci pod Vydavatelstvím FF UK.
Od ledna 2016 pracuje v Národním filmovém archivu, kde má na starost mj. editaci kritické řady DVD/Blu-ray (Tonka ŠibeniceBatalionExtase aj.), redakci knih (např. Filmové Brno. Dějiny lokální filmové kultury) a přípravu konferencí (Screen Industries in East-Central Europe Conference). Od ledna 2017 je zároveň redaktorem recenzovaného odborného časopisu Iluminace, kde spravuje rubriku Obzor, věnovanou reflexi oborových publikací, výstav a konferencí.

Téma disertační práce: Mezi žánrovým excesem a afektivním modem: Hranice tělesnosti v experimentálním hororu od 90. let (školitelka: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D., externí konzultant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.)

Vědecké zaměření: afektová teorie, performance studies, tělesné žánry (melodrama, horor, pornografie), experimentální film, intermedialita

Další oborové aktivity: Porota Doc Alliance Selection Award, anotace pro filmové festivaly (MFDF Ji.hlava), příspěvky do klauzurních sborníků FAMU, doslovy ke knihám nakladatelství Argo, původní texty a překlady v oborových či spřízněných časopisech (Slovo a smysl, Cinepur, iNDiEFiLM, DOK.REVUE aj.)

Kontakt: angerj@seznam.cz

Tereza Frodlová

Narozena 1987 v Brně. Vystudovala Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě MU v Brně (obhájena diplomová práce Vypůjčené hlasy. Počátky dabingu v českých zemích v letech 1933-1942) a Audiovizuální studia na FAMU, kde se specializovala na archivní prezervaci a restaurování filmu (ukončeno obhajobou diplomové práce Etika filmového restaurování. Základní restaurátorské principy a možnosti jejich aplikace na filmové restaurování). Pracuje jako filmová restaurátorka Národního filmového archivu, kde se vedle digitálního restaurování věnuje výzkumu a zpracování historických filmových materiálů z multimediálního divadla Laterna magika.
 
Téma disertační práce: Zavádění barevného filmu v československé kinematografii 40. a 50. let (školitel doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.)
 
Vědecké zaměření: archivní prezervace a restaurování filmu, dějiny filmové techniky, barva ve filmu

Kontakttereza.frodlova@gmail.com

Jakub Jiřiště

Narozen roku 1988 v Jihlavě. V předchozích letech se jako student Katedry filmových studií podílel v roli spoluřešitele na výzkumných projektech podpořených granty UK (Bibliografie samizdatových a exilových filmových článků 1948–1989, Sci-fEast – Centrum pro výzkum východoevropského sci-fi filmu). Soustavně se věnuje historickému výzkumu československého televizního dramatu, z něhož vychází obě jeho diplomové práce (Proměny literárně dramatického vysílání Československé televize Praha v období konsolidace – obhajoba r. 2012 a Televizní drama v československém odborném diskursu 50. a 60. let – obhajoba r. 2016). Jeho dosavadní odborné publikace se věnují především produkční historii českých filmů (Ostře sledované vlaky, Ikarie XB-1). Je zakládajícím členem výstavního projektu NaFilM, v letech 2014 – 2015 zastával pozici kurátora zpravodajských filmů po roce 1945 v NFA, nyní působí jako programový dramaturg v České televizi (specializace na dokumentární a vzdělávací pořady).

Vědecké zaměření: československá televizní dramatická tvorba v historické a transnacionální perspektivě, filmová dramaturgie v období centralizace, východoevropská science fiction, metodika komunikace ve filmověhistorické muzejní expozici

Další oborové aktivity: kritické příspěvky pro internetový magazín Indiefilm.cz, příležitostné publikace v dalších periodicích, odborný poradce programového oddělení MFF Karlovy Vary

Téma disertační práce: Stylistické a narativní tendence československého televizního dramatu 50. a 60. let v kontextu dobového vnímání televizního dispozitivu (školitel doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.)

Kontakt: jjiriste@seznam.cz

Martin Mišúr

Narozen 1990 v Bratislavě. Vystudoval bakalářský (2010–2013) a magisterský (2013–2015) program oboru Filmová studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ukončeno BZK (2013), SZZK (2015) a obhajobami bakalářské (Zpráva o stavu antikomunismu: Filmy Red Scare mezi aktuálním a fikčním světem /2013/) a magisterské práce (Zbraně hromadného mlžení: Protikladné souřadnice poválečného antikomunistického cyklu /2015/); školitelkou v obou případech PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. Za prvně jmenovanou práci obdržel cenu Iluminace roku za nejlepší filmovědnou bakalářskou diplomovou práci; uděleno Českou společností pro filmová studia. Studoval (2013–2015) bakalářský program oboru Politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti (2016–) studuje doktorský program oboru Filmová věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Téma disertační práce: V tratolišti. Detektivka a její produkční cykly mezi různými aktéry zestátněné československé kinematografie (1945–1964) (školitelka: Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.)

Vědecké zaměření: žánrová teorie, produkční a distribuční praxe zestátněné československé kinematografie, žánrové dějiny klasické hollywoodské kinematografie

Další oborové aktivity: Pomvěd KFS (listopad 2014–červen 2015), publicistická praxe (A2, Cinepur, Český rozhlas, iNDiEFiLM), tvorba posudků a expertních analýz (MFF KV, Státní fond kinematografie)

Kontakt: M.Misur@seznam.cz

Miroslava Papežová

Narodila se v roce 1973 v Brně. Po dlouholeté manažerské práci se rozhodla vystoupit ze zažitého stereotypu a věnovat čas, energii a potenciál studiu filmové vědy. Vystudovala Teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2015 obhájila bakalářskou práci Proč? Analýza formátu film-anketa jako sociologického přístupu v československém dokumentárním filmu v 60. letech, v roce 2018 magisterskou diplomovou práci Kdo, s kým, o čem, pro koho. Formát televizní písničky jako produkt spolupráce kulturních průmyslů a nástroj budování statusu pop-celebrit v 60. letech v Československu. Zájem o historický výzkum a rozpracované téma televizní písničky aka videoklipu je pro ni motivací pokračovat v práci během doktorského studia.

Téma disertační práce: Proměny formátu televizní písničky v éře normalizace a pozdního socialismu v Československu (školitelka: doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D.)

Vědecké zaměření: dějiny české kinematografie a audiovizuální kultury po roce 1945, hudební filmy a formáty, historie televizního vysílání a zábavy, spolupráce kulturních průmyslů, popkultura, transmedialita, star studies

Další oborové aktivity: hlavní řešitelka projektu Ladislav Rychman – režisér mezi filmem, divadlem, hudbou a televizí (Grantová agentura Univerzity Karlovy, 2019–2020) příležitostné publikace v oborových periodicích, rešerše a zpracování dat pro oborové knihy a studie.

Kontaktmirkapapezova@seznam.cz

Noemi Purkrábková

Narozena 1994 v Praze. Vystudovala bakalářský a magisterský obor Filmová studia na Filozofické fakultě UK. Během studia absolvovala zahraniční stáže na Freie Universität Berlin a Université Paris Nanterre. Věnuje se především filozofii technologií a současnému umění (nejen) pohyblivého obrazu. Už od své bakalářské práce (Science fiction VR: Technologická imaginace kyberpunkové filmové fikce, 2018) se zajímá o přesahy mezi teorií a fikcí a ohledává produktivní potenciál fikce především v kontextu digitálních technologií. Její diplomová práce Material Fictions: Moving (between) Images of Contemporary Art (2021) se věnovala specifickým ontologickým kvalitám digitálního obrazu v kontextu současného umění a momentálně se jedná o vydání její české knižní podoby v nakladatelství Karolinum. Je spoluzakladatelkou amorfního kolektivu BCAAsystem, který realizuje projekty na pomezí experimentální hudby a vizuálního umění – od audiovizuálních performancí a hudebních vystoupení, přes práci s videem až po společnou tvorbu výstav nebo textů. Přispívá do řady odborných periodik a tištěných i digitálních médií z oblasti kultury a umění, jako jsou Iluminace, Artalk, Arte Acta nebo Fotograf (ale např. i Alarm či Radio Wave). Na FF se podílela na koncepčním a praktickém fungování projektu Divná místa. Je interní redaktorkou časopisu Art Antiques a příležitostně se věnuje kurátorování výstav.

Zaměření: Filozofie (digitálních) technologií, nová média, současné umění (pohyblivého obrazu)

Téma disertační práce: Produktivní poetika digitální fikce: Technologická imaginace, současné umění a materiální fantazie pohyblivých obrazů (školitelka: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D.)

Kontakt: noemipurkrabkova@gmail.com

Jiří Sirůček

Narozen roku 1993. Po necelých dvou letech studia katedry Estetiky přeběhl na katedru Filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vystudoval jak bakalářský, tak magisterský program. Mimo mateřskou univerzitu strávil několik semestrů v zahraničí na Freie Universität Berlin a Universiteit Utrecht. V současné době pracuje na přepisu diplomové práce (Posthumanistická umělecká praxe: Neposedné hranice planetárních subjektů /2021/ vedoucí práce doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.), která má vyjít v knižní podobě pod vydavatelstvím Display. Je také občasným kurátorem, členem umělecko-teoretického kolektivu BCAA a jedním z řešitelů multidisciplinárního projektu Divná místa, v jehož rámci spolupracoval na organizaci konferencí, přednášek nebo výstav.

Téma disertační práce: Více než lidské umění: Redefinice západního subjektu skrze posthumanistickou filmovou praxi (školitelka: doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.)

Vědecké zaměření: Posthumanismus, ekokinematografie, politika nových médií

Další odborné aktivity: Příležitostná publikační činnost jak v odborných (Iluminace, ArteActa) tak popularizační (Alarm, Art Antiques, Radio Wave) periodicích, příspěvky do sborníků zaměřených na průniky současného umění a filozofie, rešerše pro oborové publikace, spolupráce na některých grantových projektech FF UK

Kontakt: sirucekjir@gmail.com

Marek Šindelka

Narozen 1984. Vystudoval kulturologii na FFUK a scenáristiku a dramaturgii na FAMU.  Pracuje jako scenárista a spisovatel. Publikoval několik básnických a prozaických knih. Za prvotinu Strychnin a jiné básně získal Cenu Jiřího Ortena za rok 2006, za sbírku povídek s názvem Zůstaňte s námi pak cenu Magnesia litera za prózu 2012. Jeho knihy byly dosud přeloženy do pěti jazyků. Během studií na FAMU obdržel cenu Josefa Hlávky 2012 pro nejlepší studenty a absolventy vysokých škol. Studium kulturologie zakončil prací Kultura a čas, pojednávající o proměnách temporálního modelu v různých sociokulturních skupinách, FAMU prací věnovanou organickým a kybernetickým principům ve filmech ruské montážní školy. Ve své prozaické tvorbě se soustavně věnuje problematice těla a způsobům jeho instrumentace v současném světě.

Téma disertační práce: Poslušná těla filmu. Tělo jako objekt neomezené moci v dílech Michaela Hanekeho, Piera Paola Pasoliniho, Miklóse Jancsó a Lázsló Nemése. (školitelka: PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph. D.)

Kontakt
marek.sindelka@seznam.cz

Alena Šlingerová

Nar. 1986. Magisterské studium českého jazyka a literatury a filmové vědy na FF UK (2006–2012) ukončila SZZk a obhajobou diplomové práce Obraz umělce v českých hraných filmech poúnorových let. Od akademického roku 2013/2014 je doktorandkou Katedry filmových studií. Pracuje v oddělení filmografie a katalogizace Národního filmového archivu jako historička českého dokumentárního filmu.

Téma disertační práce: Reprezentace intimity v českých hraných filmech 2. poloviny 50. let (školitel prof. PhDr. Ivan Klimeš)

Vědecké zaměření: český hraný a dokumentární film v kontextu politických proměn po 2. světové válce, dobové filmové reprezentace života v Československu v letech 1945–1968, dějiny kinematografií bývalého východního bloku

Další oborové aktivity: příležitostné studie a recenze v oborových a spřízněných periodicích (Iluminace, Dějiny a současnost aj.), příspěvky v kolektivních monografiích a sbornících zaměřených na dějiny českého filmu, přehledové přednášky o dějinách maďarské, rumunské a bulharské kinematografie na KFS, spolupráce na některých projektech NFA (např. v letech 2017–2018 historický výzkum k digitálně restaurovanému filmu Zborov)

Kontaktnevena.moreno@gmail.com

Úvod > Studenti > Doktorandi KFS