Studijní podklady

Metodologický rozcestník KFS

Užitečné podklady a odkazy pro studenty filmových studií

Metodologický rozcestník KFS vznikl v průběhu roku 2006 na základě projektu specifického výzkumu, který byl zaměřen na přehledné zmapování a zhodnocení aktuálních metod a postupů vědeckého bádání v oboru filmových (či v širším smyslu vizuálních) studií. Obor od konce 70. let prošel zásadním rozvojem především v oblasti přezkoumávání metodologií jak teoretického, tak i historického bádání, a je možné tvrdit, že významně pozměnil své tradiční metody převzaté z jiných uměnověd. V našem prostředí zatím pracujeme s těmito výzvami velmi intuitivně, chybí nám jak jejich souborný kritický přehled, tak i pokus o sladění a uvedení do souvislostí s přístupy, které se mezitím rozvinuly v izolaci české filmové vědy od zahraničního dění (psychologická kritika, některé přejaté literárněvědné přístupy, „impresionistická“ metoda atd.). Tento rozcestník nabízí přístup k aktuálním výzkumným, metodologickým i historiografickým výzvám, které dávají tvar současným studiím filmu ve světě.

Ve výsledné podobě by měl rozcestník KFS studentům umožnit seznámení se souborně zpracovaným přehledem nejvýznamnějších metod filmologického výzkumu jak v oblasti teorie, tak i historie filmu a vizuální kultury (např. postupy filmové analýzy a interpretace; metody estetické historie filmu – tedy historie žánrů, forem, směrů, uměleckých konvencí; možnosti technologické, ekonomické a sociálně-kulturní historie filmu a dalších médií; nové postupy historické práce, např. metody orální historie atd.).

Nedílnou součástí rozcestníku je souhrnný přehled INSTITUCÍ FILMOVÉ VĚDY  ve světě.

Rozcestník je průběžně doplňován a aktualizován, momentálně běží stále ve zkušebním provozu.

 

Úvod > Studium > Studijní podklady