Filmovědné instituce

Instituce filmové vědy doma a ve světě

 

V této sekci najdete informace o těchto typech institucí:

– mezinárodní akademické a archivní zastřešující instituce;
– evropská universitní pracoviště filmové vědy;
– nejvýznamnější evropské (světové) filmové archivy a archivní kina;
– nejvýznamnější evropské filmové instituty;
– specializované knihovny filmové vědy;
– nezávislé výzkumné instituce na poli filmové vědy;
– nejvýznamnější filmové festivaly filmového dědictví, projekty restaurování a distribuce archivních filmů;
– nejvýznamnější nakladatelství, specializující se na vydávání filmovědné literatury;
– nejvýznamnější internetové portály filmové vědy a internetová odborná periodika.

Obsah institučního rozcestníku:
1/ Instituce a weby nadnárodního charakteru
2/ Česká republika
3/ Slovenská republika
4/ Německá spolková republika
5/ Francie
6/ Velká Británie
7/ Itálie
8/ Švédsko
9/ Norsko
10/ Finsko
11/ Nizozemí
12/ Irsko
13/ Rakousko
14/ Spojené státy americké
15/ Kanada
16/ Rusko

 

Rozcestník filmovědných institucí

1/ Instituce a weby nadnárodního charakteru (zpracovala Tereza Dvořáková)

Society for Cinema & Media Studies
www.cmstudies.org
Nejvýznamnější mezinárodní organizace, sdružující filmové a mediální vědce, akademiky, studenty, nezávislé badatele a instituce, které na poli filmové vědy a mediálních studií působí. Pořádá velké výroční konference na různá témata v různých městech USA, výjimečně také jinde. Vydává periodikum Cinema Journal.

European Netork of Cinema and Media Studies (NECS)
www.necs-initiative.org
Iniciativa pro vznik této instituce vyšla z Německa, kde také byla založena. Jejím cílem je sdružování akademiků, studentů, archivářů a dalších lidí, kteří pracují v oblasti filmové vědy a mediálních studií a organizování konferencí.

University Film and Video Association
www.ufva.org
UFVA je institucí, sdružující filmové akademiky, tvůrce, studenty, techniky apod. Vydává Journal of Film and Video. Pořádá výroční konference.

Mezinárodní federace filmových archivů FIAF
www.fiafnet.org
Stránky nejvýznamnější světové instituce filmových archivů. Obsahuje informace o práci instituce včetně publikační řady. Seznam členů FIAF je dobře využitelných rozcestníkem pro další hledání mezinárodních filmových institucí.

Internet Movie Database
www.imdb.com
Nejrozsáhlejší mezinárodní webová databáze filmů a jejich tvůrců. Pozor na věrohodnost pramene!

2/ Česká republika

Katedra filmových studií FF UK Praha
http://sites.ff.cuni.cz/kfs/cz
Webové stránky katedry filmových studií FF UK v Praze. Základní informace o činnosti katedry, studijním programu, pedagozích, akcích katedry aj.

Ústav filmu a audiovizuální kultury MU Brno
www.phil.muni.cz/fav/
Nové webové stránky této katedry. Aktuální informace o dění na katedře a výzkumných projektech, kterých se katedra účastní.

Katedra divadelních, filmových a mediálních studií UP Olomouc
https://kdfs.upol.cz/
Katedra teorie a dějin dramatických umění University Palackého v Olomouci. Studijní programy, pedagogický sbor, seznam studentů včetně e-mailových adres, aktuality, archiv.

FAMU a Centrum audiovizuálních studií
www.famu.cz
Web Filmové a televizní fakulty AMU Praha. Informace o všech katedrách, institutech školy, aktuální zprávy pro studenty, diskuze s pedagogy a vedením školy a mnoho dalšího. Součástí FAMU je od loňského školního roku také Centrum audiovizuálních studií, v jehož rámci se vyučuje obor audiovizuální studia.

Národní filmový archiv
www.nfa.cz
Webové stránky naší nejvýznamnější filmové archivní instituce. On-line přístup do knihovny NFA, informace o projektech archivu (včetně vydávání katalogu Český hraný film), filmová ročenka, program kina Ponrepo, distribuce a další. Samostatným oddělením NFA je také oddělení teorie a dějin filmu, které vydává časopis Iluminace.

Odbor audiovize a médií Ministerstva kultury ČR
www.mkcr.cz/media-a-audiovize/
Webové stránky zastřešujícího orgánu českého filmu. Informace o legislativě, podpoře filmové výroby, evidence producentů, ale také plná verze Zprávy o české kinematografii, která může být dobrým podkladem pro filmovědný výzkum.

Cinepur
www.cinepur.cz
Webové stránky jinak papírového nekomerčního filmového periodika Cinepur obsahují vyhledávač v archivu článků, neúplné verze nově vydaných čísel, rozcestník na další instituce, výklad pojmů z oboru filmové vědy a mnoho dalšího.

Filmový přehled
www.filmovyprehled.cz
Webové stránky nejstaršího českého filmového periodika. Obsahy všech čísel od roku 2001, online předplatné.

Fantom
www.fantomfilm.cz
Český online měsíčník o filmech, rozhovory, studie, překlady klasických textů, recenze filmů, dvd, aktuality. Každé číslo je tématicky zaměřené.

Asociace českých filmových klubů
www.acfk.cz
Stránky zastřešující instituce českého klubového hnutí a předního filmového distributora. Katalog filmů, seznam filmových klubů, kin, institucí atd.

Unie filmových distributorů
www.ufd.cz
Prezentace distributorů zastoupených v UFD, statistiky, předhledy, plán premiér. Podstatný pramen pro filmové bádání.

Amatfilm
www.tv-amatfilm.webnode.cz
Český amatérský film a video. Festivaly, přehled filmů, diskuse, informace pro autory.

3/ Slovenská republika (zpracoval: Leoš Bednář)

Audiovizuální informační centrum
www.aic.sk
Audiovizuální informační centrum je součástí Slovenského filmového ústavu – Národního kinematografického centra. Jeho úlohou je: – zabezpečit kontakt se zahraničními institucemi a poskytovat jim přístup k relevantním informacím z oblasti slovenského kinematografického a audiovizuálního prostředí.

Slovenský filmový ústav
www.sfu.sk
Slovenský filmový ústav (SFÚ) je v oblasti kinematografie jedinou státní institucí na Slovensku, která se komplexně zabývá filmem a kinematografií jako takovou. Soustřeďuje, uchovává, ochraňuje a veřejnosti zpřístupňuje filmové a jiné audiovizuální díla a dokumentární materiály. Od dubna 2001 je řádným členem Mezinárodní asociacie filmových archívů (FIAF).

Filmový archiv Slovensko
www.sfu.sk
Filmový archiv je součástí Slovenského filmového ústavu. Zabezpečuje odborné uskladnění, ošetření, uchování a obnovení filmových a audiovizuálních materiálů slovenské produkce, v souladu s ustanoveními Medzinárodní asociace filmových archívů (FIAF), i významných děl zahraniční produkce. Sbírky SFÚ tvoří významnou složku kulturního dědictví a jsou státním chráněným národním majetkem, svěřeným do archívní správy SFÚ.

Kabinet divadla a filmu Slovenskej akadémie vied (KDF SAV)        
www.kadf.sav.sk
Systematicky se tato organizace věnuje výzkumu v oblasti divadla, filmu, rozhlasu a nových masmédií, jako i otázkám týkajícím se teorie dramatických umění a historie slovenského divadla a filmu v kontextu evropského vývoje. KDF SAV vydává čtvrtletník Slovenské divadlo, časopis pro otázky divadla, filmu, rozhlasu a televize. Organizuje vědecké konference, vydává knižní publikacie.

Ústřední archiv Slovenské akademie věd   
www.archiv.sav.sk
Ústřední archiv SAV byl zřízený 1. ledna 1963 jako vědecko-dokumentární pracoviště SAV. Sbírky obsahují kromě jiného fotodokumentaci, filmotéku, sbírku magnetofonových nahrávek, sbírka medailí apod.

Vysoká škola múzických umení (VŠMU)     
www.vsmu.sk
Vysoký filmová škola. Vedle oborů – režie, kamera, střih…. se zde vyučuje i obor Filmová věda (je součástí Katedry věd o umění).

Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK)     
www.asfk.sk
Zastřešující organizace filmových klubů v Slovenské republice. Distribuce artových titulů. Vedení ediční činnosti, vydávaní klubového informačního bulletinu a lektorských materiálů k filmům, organizovaní filmových festivalů. Vydávání filmologického časopisu Kino-Ikon.

Projekt 100   
www.asfk.sk
Putovní přehlídka premiér umělecky hodnotných filmů. Do programu festivalu se již tradičně zařazují díla ze zahraniční a slovenské kinematografie, která svého času vzbudila pozornost, ale z různých příčin nebyla distribuovaná.

1. Slovenská filmová databáze
http://sfd.sfu.sk
Na stránkách 1. Slovenské filmové databáze jsou zveřejněné informace o všech slovenských celovečerních filmech (hrané, dokumentární, animované), natočených od roku 1921 do roku 2002.

Kino Ikon
http://www.sfu.sk/kino-ikon/casopis
Kino-Ikon je specializované slovenské periodikum věnované filmové teorii, historii a estetice filmu. Soustřeďuje se na čitatele s odborným zájmem o film, je určený všem příznivcům filmové vědy, ale i studentům jiných uměleckých a humanitních oborů.

Film.sk
Filmsk.sk
Měsíčník o filmovém dění na Slovensku – filmové novinky i návraty.

Slovenská filmová a TV akademie
http://www.sfta.sk/
Slovenská filmová a televízna akadémia je verejnoprospešná záujmová organizácia, ktorá združuje významné osobnosti slovenskej audiovizuálnej kultúry. Jej cieľom je aktívne napomáhať rozvoju duchovných hodnôt, podielať sa na vytváraní systemového prostredia pre stabilizáciu slovenskej audiovizuálnej scény, podporovať rôznorode kultúrne aktivity spojené s filmom a zaštítiť prezentáciu slovenskej audiovizuálnej kultúry doma i v zahraničí. Vystupuje na ochranu slobodnej umeleckej tvorby a na ochranu záujmov jej tvorcov.

Media Institute – Mediální institut
http://www.mi.sk/
Občianske združenie Mediálny inštitút vzniklo v roku 1998 ako nezávislá odborná výskumno-vzdelávacia organizácia s doplnkovým edičným programom. Základné aktivity MI sú zamerané na reflexiu mediálneho trhu, na teoretický výskum, sústreďovanie relevantných informácií a vytváranie kontinuálne aktualizovanej databanky informácií. Zaoberá sa vypracúvaním analýz a prieskumov, ktoré sú k dispozícii odbornej verejnosti, profesionálom z oblasti médií, ďalším mimovládnym organizáciám a študentom mediálnych odborov.

National Education Center – Národné osvetvové centrum
http://www.nocka.sk/
Štátna inštitúcia riadená MK SR s celoštátnou pôsobnosťou. Starostlivosť o rozvoj amatérskej filmovej tvorby a videotvorby. Príprava a realizácia prezentačných a vzdelávacích podujatí pre filmových amatérov a videoamatérov, publikačná a edičná činnosť, medzinárodné styky, členstvo v medzinárodnej mimovládnej organizácii pre amatérsky film a video, metodická a poradenská činnosť v celoštátnom meradle pre oblasť tvorby aj pre oblasť metodiky prípravy podujatí a ich realizáciu, dokumentovanie a archivovanie amatérskej filmovej tvorby a videotvorby v celoštátnom meradle. Zvuková a obrazová dokumentácia záujmovej činnosti, tradičnej ľudovej kultúry, remesiel a významných celoslovenských podujatí.
Národné osvetové centrum je národná kultúrna ustanovizeň. Ako vrcholná štátna inštitúcia působí okrem kultúry v oblasti osvetovej, informačnej, vedeckej a vzdelávacej.

4/ Německá spolková republika (zpracovala Tereza Dvořáková)

Institut für Filmwissenschaft – Universität Mainz
http://www.uni-mainz.de/film/
Jediná katedry filmové vědy v Německu, na které lze studovat tento obor jednooborově. Oborově široké spektrum zájmu – výmarský film, zahraniční film, televize. Veoucí katery prof. Thomas Koebner.

Seminar für Filmwissenschaft – Freie Universität Berlin
ubu.theater.fu-berlin.de/
Samostatné oddělení této katedry je součástí katedry divadelní vědy. Vědecké zaměření: teorie, estetické analýzy, filmové žánry atd. Vedoucí prof. Gertruda Koch.

Institut für Medienwissenschaft – Ruhr-Universität Bochum
www.ruhr-uni-bochum.de/ifm/
Významné středisko filmové vědy v Německu. Účast na řadě projektů, spojených např. s hnutím nové filmové teorie. Prof. Vinzenz Hediger.

Institut für Theater-, Film- und Fernsehenwissenschaft – Universität zu Köln
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/thefife/
Další z významnějších akademických pracovišť filmové vědy.

Medienwissenschaft: Analyse, Estetik, Publikum – Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam
http://www.hff-potsdam.de
Mediálně-vědná katedra na tradiční filmové škole v Postupimi.

Deutsches Bundesarchiv Filmarchiv Berlin
www.bundesarchiv.de
Státní německý filmový archiv je součástí Spolkového archivu Berlin. Sbírky dokumentárních, animovaným, hraných filmům a týdeníkům od počátků až po dnešek. Na webových stránkách např. pilotní projekt on-line zpřístupnění filmových týdeníků.

Filmmuseum Berlin
www.filmmuseum-berlin.de
Sbírky muzea filmu a muzea televize, akce, rešerše, publikace, distribuce filmů, a další. Významná knihovna filmové vědy.

Freunde der Deutschen Kinemathek
www.fdk-berlin.de
Kino Arsenal, Internationales Forum des Jungen Films, distribuce, program experimentální sekce Arsenal experimental.

Deutsches Filmmuseum Frankfurt am Main
www.deutschesfilmmuseum.de
Základní informace o výstavách, projekcích, archivu a knihovně Deutsches Filmmusea. V současné době organizačně sloučena s Deutsches Filminstitut Frakfurt n. M.

Deutsches Filminstitut Frankfurt am Main – DIF
www.deutsches-filminstitut.de
Databáze filmů, textových a obrazových materiálů a on-line přístup do knihovny institutu. V současné době organizačně sloučena s Deutsches Filmmuseum Frakfurt n. M.

Filmmuseum München
www.stadtmuseum-online.de/filmmu.htm
Museum, vlastní výzkumná a ediční činnost, archivní kino.

Filmmuseum Potsdam
www.filmmuseum-potsdam.de/
Muzeum ve městě největších filmových ateliérů v Německu.

Filmmuseum Düsseldorf
www.duesseldorf.de/kultur/filmmuseum/
Další německé filmové muzeum.

www.filmmuseum.de
Rozcestník německých filmových muzeí.

Murnau Stiftung
www.murnau-stiftung.de
Webové stránky německé nadace, která je správkyní práv k velkému množství německých filmů od roku 1895 do začátku 60. let. On-line databáze.

DEFA Stiftung
www.defa-stiftung.de
Webové stránky nadace DEFA Stiftung – správce práv na východoněmecké filmy studia DEFA. Kromě dalších informacích obsahuje také rozsáhlou databázi filmů východoněmecké filmové výrobny DEFA.

CineGraph
www.cinegraph.de
Webové stránky společnosti nezávislé hamburského centra pro filmový výzkum, zabývající se filmově historickým výzkumem raných německých filmů a tvorbou národní filmografické databáze. Informace o chystaných konferencích, realizovaných projektech…

Cinefest
www.cinefest.de
Festival německého filmového dědictví, orgamizovaný sdružením CineGraph.

Haus des Dokumentarfilms
www.hdf.de
Stuttgartská instituce zabývající se podporou, propagací a sbíráním evropských dokumentárních filmů. Rozsáhlá knihovna a videotéka. On-line přístup k databázi filmů.

edition film+kritik
www.etk-muenchen.de
Stránky prestižní literární, filmové a hudební edice „edition film+kritik“.

Film Dienst
http://film-dienst.kim-info.de
Stránky jednoho z nejvýznamnějších německých filmových časopisů Film Dienst.

Filmportal
www.filmportal.de
Významný internetový portál, zabývající se dějinami a současností německého filmu. Rozsáhlé filmografie a řada dalších informací. Společní projekt DIFu a CineGraphu. Též anglicky.
Filmgeschichte
www.filmgeschichte.de
Webový portál, zabývající se dějinami filmu. Též anglicky.
Fachinformation
www.fachinformation-filmwissenschaft.de

Obsáhlý soupis filmovědné literatury.

Berlinale
www.berlinale.de
Webové stránky nejvýznamnějšího německého filmového festivalu Berlinale, který je známý také díky své významné retrospektivní sekci. Archiv článků a databázi filmů z posledního ročníku a další aktuální informace.

5/ Francie (zpracoval Andran Abramjan)

Archives francaises du film du Centre National de la cinematographie
www.cnc.fr
Národní centrum kinematografie. Spadá pod moc ministerstva kultury a komunikace. Stará se o předpisovou stránku, ekonomickou podporu filmu, videa, audiovizuálna, multimédií, podporu distribuce filmu a audiovizuálna a o konzervaci a valorizaci kinematografického dědictví.

Federation des cinematheques et archives de films de France
http://fcaff.123asso.com/Internet/Modele1/default.asp
Federace francouzských cinemathék a archivů. Podpora sbírání a konzervace filmových i nefilmových materiálů souvisejících s kinematografickým a audiovizuálním dědictvím. Rozvoj spolupráce se spolupracujícími členy.

Cinematheque francaise / Musee du cinema
www.cinematheque.fr
Francouzská cinemathéka / Muzeum filmu. Soukromá organizace financovaná státem. Pořádá projekce, výstavy, přednášky, dílny, vydává a ve sbírkách vlastní na 40 000 filmů, 4000 přístrojů nebo 1000 kostýmů atd.
Má vlastní knihovnu: www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/librairie.html

Cinemathegue de Bretagne
www.cinematheque-bretagne.fr/
Bretaňská cinemathéka. Sbírání, restaurování, konzervace, distribuce a vystavování audiovizuálního dědictví, zejména regionálního, a za nekomerčními účely. Rozsáhlé fondy filmů, filmových přístrojů, fotografií, filmových periodik a knih.

Cinematheque de Grenoble / Musee du cinema et musee de la photogaphie
http://www.chez.com/festivalcinema/
Cinemathéka Grenoblu a Muzeum filmu a fotografie. Celoročně vede dílny psaní scénářů a analýzy filmů. Každoročně pořádá festival krátkometrážních filmů pod širým nebem.

ECPAD
www.ecpad.fr
Založeno v roce 1915 jako Armádní fotografická sekce a Armádní filmová sekce. Sídlo ve Fort d’Ivry. Konzervace filmů a fotografií souvisejících s vojenstvím, zejména s francouzskou armádou.

Institut Lumiere
www.institut-lumiere.org
Konzervace a šíření filmového dědictví (včetně plakátů, knih, fotografií apod.), osvětová činnost, vydávání knih zejm. o méně známých filmových záležitostech. Pod institut spadá Le musée Lumière (představující historii vynalezení kinematografu bratry Lumiéry) a rozsáhlá knihovna.

Cinematheque de Nice
www.cinematheque-nice.com
Cinemathéka v Nice. Šíření, konzervace a restaurování filmů, vydavatelská a osvětová činnost. (Např. ohledně historie animace, filmové prehistorie, ozvučování filmů, různých filmových technik atd.)

Bibliotheque du Film (BIFI)
www.bifi.fr
Filmová bibliothéka. Produkování dokumentačních materiálů a poskytování služeb ohledně filmu. Přístup volný, místo unikátních zdrojů, kde se organizují konzultace, bádání a šíření filmového dědictví.

Forum des Images
http://www.forumdesimages.net/fr/index.php
Podpora a oživování audiovizuálních památek spjatých s Paříží. Unikátní kolekce filmů o Paříži, instituce věnovaná filmu a filmové výchově, do budoucna plánovaná kompletní renovace.

Cinematheque de Corse / Casa di lume
http://www.casadilume.com/
Cinemathéka Korsiky. Na stránkách se pracuje.

Cinematheque de Toulouse
www.lacinemathequedetoulouse.com
Cinemathéka v Toulouse. Pořádá expozice a každodenní schůze. Knihovna poskytuje všeobecnou filmovou dokumentaci. Po partnerské dohodě pořádá i předpremiéry a výjimečné večírky.

Centre culturel cinematographique (CCC)
http://ccc.grenoble.free.fr
Kulturní filmové centrum v Grenoblu. Pořádá klubové projekce (zhruba na způsob českých klubových kin), často v tématicky ucelených celcích (humor v britském filmu…).

Cinematheque Euro-regionale. Institut Jean Vigo
http://www.inst-jeanvigo.asso.fr/
Filmově kulturní osvěta (zhruba na způsob českých filmových klubů). Publikace odborných periodik (Cahiers de la Cinematheque, Archives, Collection), podpora filmového vzdělávání na školách, pořádání filmového festivalu pod širým nebem Cinéville – Un été au ciné.

IFCIC (Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles)
http://www.ifcic.fr/pc/accueil.htm
Institut spadající pod Ministerstvo kultury a ministerstvo ekonomie a financí. Financuje filmové a audiovizuální projekty.

Archives Gaumont et Pathe
http://www.gaumontpathearchives.com
Seskupení Cinemathéky Gaumont a Archivů Pathé tvoří největší frankofonní banku černobílých a barevných filmů vůbec, s celkovou délkou přes 14 000 hodin, a zaměřuje se i na pokrytí aktualit a událostí 21. století.

Centre images
www.centreimages.fr
Veřejný podnik zaměřený na kulturní spolupráci mezi regionem Région Central a státem v oblasti filmu a audiovizuálna. Stará se o sbírání, konzervaci a distribuci profesionálních i amatérských filmů souvisejícím s Région Central, disponuje tzv. cinemobily a pořádá Festival du film de Vendôme (předvádějící zejm. autorské filmy).

ANATEC (Archives Nationales Audiovisuelles du Travail et des Entreprises du Creusot)
http://www.anatec.org/
Vytváří digitální archiv francouzského filmu od jeho počátků do současnosti.

Le cinema sous Staline
http://www.crac.asso.fr/doc/autour-staline.html
Film pod Stalinem. Festival nejrůznějších sovětských filmů, organizovaný ve spolupráci se cinemathékou v Toulouse, s konferencemi a debatami.

 • Školy (Francie)

Universite de la Sorbonne nouvelle – Paris 3
Etudes Cinématographiques Et Audiovisuelles
http://www.univ-paris3.fr/master_recherche_etudes_cinematographiques.htm
Magisterské výzkumně-vzdělávací program zaměřený na 1) filmovou estetiku a teorii, metodologii, analýzu filmů (včetně dokumentárních a experimentálních), televizní tvorbu a interdisciplinární vazby. 2) dějiny a film/dějiny filmu, teorie a praxe, práce v archivech 3) Ekonomiku a řízení filmu

Universite de la Sorbonne nouvelle – Paris 3
Intermedia
www.univ-paris3.fr/recherche/sites/edea/intermedia/
Výzkumné centrum zaměřené na studium kulturních výměn ve všech formách (literatura, film, fotografie, výtvarné umění, hudba) v anglicky mluvících oblastech, tj, Velké Británii a USA, ale též v bývalých koloniích.

Universite de la Sorbonne nouvelle – Paris 3
Assic (Arts du spectacle / Science de l’information et de la communication)
Cinéma et audiovisuel
http://assic-ed267.univ-paris3.fr/index.html
Doktorské studium založené na kombinaci více disciplin (film, audiovize, divadlo).

Universite de Lyon
Master Humanités et sciences humaines, Mention Arts spécialité
Études cinématographiques et audiovisuelles à finalité Recherche

Filmová a audiovizuální studia se zaměření na filmový výzkum, ale i na možnou návaznost na výzkum fotografie nebo dokumentu. Seminář le Séminaire Confluences des Arts navíc umožňuje širší kontextuální záběr filmových studií v kombinaci s hudbou, divadlem či tancem.

Universite Lumiere Lyon 2
Licence Arts du spectacle: Etudes cinématographiques et audiovisuelles
Master Arts Spécialité Études cinématographiques et audiovisuelles

Studium završené bakalářskou zkouškou nebo diplomem. Studuje se pod akreditací „humanitní obory“, během 1. roku v kombinaci s volitelnými předměty z příbuzných humanitních oborů nebo jazyků.

Universite Michel de Montaigne
Arts Du Spectacle: Etudes Cinématographiques Et Audiovisuelles
Předspecializace filmová a audioviz.studia. Zaměření na stejnoměrné rozdělení znalostí jak z teoretických oblastí (filmové estetiky, historie a sociologie, vztah film-historie, sémiotiky a naratologie), tak praktických (technika snímání záběrů a zvuku, psaní scénářů, montáž…)

LIPHI (Littérature, langages, philosophie)
Département des Arts du spectacle: Etudes Cinématographiques et Audiovisuelles
http://llphi.free.fr/das/das.html
Oddělení uměleckých podívaných. Filmová a audiovizuální studia jsou uspořádána podle tří hlavních zaměření: historické, estetické a praktické (ateliéry). Slouží hlavně jako příprava pro uchazeče o studium nebo práci v oblastech filmové teorie, kritiky či praxe.

Universite Paris 7 – Denis-Diderot
Lettres et Sciences Humaines, Etudes cinématographiques
Písemnictví a humanitní vědy, obor filmová studia. V šestisemestrálním studiu jsou základem zejména předměty z teorie umění – estetika, teorie filmu a historie. Tento základ je doplněn praktickými dílnami.

École normale superieure
Passerelle Des Arts, Études Cinématographiques
http://www.ens.fr/passerelle/cinema/index.php
Dvouroční program pro specialisty i amatérské cinefily, nabízející škálu kurzů zahrnující filmovou estetiku, historii filmu, teorii a analýzu filmu, filmy od rané francouzské tvorby po současnost, až po seminář Jean-Loup Bourgeta o Evropanech v Hollywoodu. Pořádají se i projekce současných filmů a besedy s jejich režiséry.

 

 

6/ Velká Británie (zpracoval Martin Mikošovič)

v přípravě

7/ Itálie (zpracovala Magda Španihelová)

Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC)
www.csc-cinematografia.it
Hlavní italská instituce pro vzdělávání a výzkum na poli filmu. Je rozdělena do dvou sekcí: Scuola Nazionale di Cinema (Národní filmová škola) a Cineteca Nazionale (Národní filmový archív). Náleží k ní knihovna Luigi Chiarini, vydává časopis Bianco e Nero a knižní publikace

Cinecittá  
www.cinecitta.com
Považováno za centrum italské filmové produkce. Internetové stránky informují o nadcházejících festivalech, filmech aj. událostech z oblasti filmového průmyslu. Vydávají časopis Rivista Cinecittá

 • Filmové archivy a muzea (Itálie)

Archivo Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (Roma)
www.aamond.it
Audiovisuální archív dělnického hnutí a demokracie. Filmový archív, který se angažuje ve výzkumu, sběru, konzervaci a restauraci historických audiovizuálních dokumentů. Pořádá setkání, semináře, přehlídky, výstavy. Je členem FIAF.

Fondazione Federico Fellini (Rimini)
www.federicofellini.it/fondazione
Nadace zabývající se životem a dílem Federica Felliniho. Restaurují filmy, vydávají čtvrtletník Fellini – Amarcord. Člen FIAF.

Cineteca Bologna 
www.cinetecadibologna.it
Autonomní městské instituce, jejíž cílem je nalézání a restaurování starých filmů, podílí se na výrobě filmů. Vydává časopis Cinegrafie.Je členem FIAF.

Cineteca del Friuli (Gemona)
www.cinetecadelfriuli.org
Filmotéka Furlandského kraje. Zabývá se restaurováním filmů, je členem FIAF, pořádá festival Le Giornate del cinema muto (Dny němého filmu), vydává časopis Griffithiana.

Fondazione Cineteca Italiana (Milano)
www.cinetecamilano.it
Filmotéka zabývající se konzervováním, restaurováním a valorizací filmového majetku. Je členem FIAF. Součástí této instituce je Muzeum filmu a didaktické nakladatelství.

Museo Nacionale del Cinema (Torino)
www.museocinema.it
Národní filmové muzeum, považováno za jedno z nejdůležitějších muzeí na světě díky bohatosti své sbírky. Vydává časopis Museo nacionále del Cinema: la riviera del cinema.

Cinethes
www.ips.it/cinethes

Projekt, který má za cíl zpřístupnit obsahy národních italských filmových archívů on-line, v současné době jsou k dispozici tyto archívy: Centro Sperimentale di Cinematografia, Cineteca Nazionale, Centro Audiovisivo della Regione Lazio, Mediateca della Regione Toscana and the Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio.

 • Instituty a federace (Itálie)

Instituto Luce
www.luce.it
Nejstarší italská veřejná instituce zabývající se podporou šíření filmu zejména pro didaktické a informační potřeby. Na webu je k dispozici archív aktualit s hlavními historickými a politickými událostmi 20.století (ve Windows Media Player).

Instituto Stensen Firenze 
www.stensen.org
Jezuitský institut zal. v r. 1959; web poskytuje informace o kulturním dění, aktualitách z oblasti filmu, informuje o filmových kurzech a konferencích.

Federazione Italiana dei Cineclub (FEDIC) 
www.cortoweb.it/fedic/home.asp
Federace Italských filmových klubů, která má za účel popularizovat a valorizovat vizuální kulturu. Ve spolupráci s Univerzitou v Bologni vydává časopis Carte di cinema.

L´unione italiana circoli del cinema 
www.uicc.it
Nezávislá nekomerční organizace, jejíž účelem je podporovat kinematografii. Finanční příspěvky této organizaci plynou z předplatných časopisů La Linea Dell´Occhio, Catalogo Film, Libri di Cinema a dalších publikací, které vydává.

ASIFA Italia
www.asifaitalia.org
Asociace italského animovaného filmu. Na webu je k dispozici otevřená databáze italských klasiků i současných profesionálních animátorů

 • Knihovny (Itálile)

Biblioteca Internazionale di cinema e fotografia Mario Gromo  www.museonazionaledelcinema.org/it/statica/solo_testo/il_museo/biblioteca.htm
Knihovna Turínského Národního filmového muzea. Obsahuje fondy: Fondo Mario Gromo a FondoMaria Adriana Prolo – historické fondy krajů.

Umberto Barbaro Biblioteca del Cinema
http://bibliotecadelcinema.it/
Knihovna s širokou kulturně-filmovou aktivitou. Organizuje různé semináře, je centrem pro animátory, vydává časopis Cinema 60.

Liugi Chiarini Biblioteca (CSC)
http://scuolacinema.sebina.it/SebinaOpacSCR/Opac
Knihovna náležící k Centro Sperimentale di Cinematografia. V současné době je největší specializovanou filmovou knihovnou v Itálii. Na webových stránkách je přístupný online katalog.

 • Časopisy (Itálie)

ActivCinema 
www.activitaly.it/immaginicinema/index.htm
Časopis pro archeologii filmu. Zabývá se dějinami filmu, věnuje se největším osobnostem kinematografie, ale i aktuálnímu dění. Mnoho článků a studií je k dispozici na webu.

Bianco e Nero
www.csc-cinematografia.it/csc/pages/bianco_nero.php
Filmové periodikum, které vychází nepřetržitě od roku 1937. Vydává ho Centro Sperimentale di Cinematografia.

Carte di Cinema
www.cortoweb.it/fedic/cartedicinema.asp
Čtvrtletník vydávaný Federazione Italiana dei Cineclub s Bolognskou univerzitou. Zájem o osobnosti kinematografie, o styl, estetiku a teorii sedmého umění.

Cabiria   
www.cabiriarivista.it
Vychází dvakrát za rok. Časopis filmových studií. Pro vstup do on-line verze je nutná registrace.

Ciak
http://www.mondadori.it/ame/it/gruppo/testate/ck.html
Měsíčník, ve kterém vycházejí recenze, interview, reportáže z natáčení, informuje o novinkách home videa, vydává cd- romy a v edici Ciak Cult Movie vycházejí mistrovská díla z dějin kinematografie na DVD

Cineforum 
www.alasca.it/cineforum
Časopis věnovaný kinematografii, vydává také filmové publikace.

Cinegrafie  
http://www.cinetecadibologna.it/home.htm

Ročenka Bolognské cinematéky.

Cinema & Cie

https://www.cinemaetcie.net/

Mezinárodní periodikum filmových studií. Časopis vychází jako sborník textů z Mezinárodní filmovědné konference v Udine.

Cinemagazine 
www.cinegiornalisti.it/sommario.asp
Časopis odboru Národních filmových novinářů (kritiků).

Griffithiana 
www.cinetecadelfriuli.org/pubblicazioni/griffithiana
Časopis věnovaný studiu němého filmu a klasické animaci. Vychází dvakrát ročně, je vydáván Cineteca del Friuli.

 

8/ Švédsko (zpracoval Jakub Šindelář)

Svenska Filminstitutet (Swedish Film Institute)
www.sfi.se
Nejdůležitější švédská filmová instituce zabývající se propagací, podporou a rozvojem filmu. Stará se o rozdělování grantů na produkci, distribuci a projekci filmů. Podílí se také na preservaci a propagaci Švédského filmového dědictví.

The Ingmar Bergman Foundation
www.ingmarbergman.se
Cílem této nadace je spravovat, preservovat a poskytovat informace o umělecké tvorbě Ingmara Bergmana. Vznikla na základě osobního archivu Ingmara Bergmana, který ho věnoval Švédskému filmovému institutu.

Filmpool nord
www.fpn.se
Filmová produkční společnost zabývající se podporou domácí kinematografie a pořádáním kurzů a školení v oblasti produkce.

Sonet film
www.sonetfilm.se
Významná skandinávská produkční a distribuční společnost.

Statens ljud-och bildarkivet (Swedish national archive of recorded sound and moving images)
www.ljudochbildarkivet.se
Nejvýznamnější švédský archiv, jenž se zabývá sbíráním produkce domácích audiovizuálních médií (radiové vysílání, TV, film, video, gram. desky, CD, multimedia). Sbírka obsahuje celkově 5554 filmů.

Kungl Biblioteket (National Library of Sweden)
www.kb.se
V Národní knihovně jsou archivovány všechny tištěné materiály vydané ve Švédsku. Na jejich internetovém vyhledavači LIBRIS, lze nalézt přibližně 4 miliony knih z 200 švédských knihoven.

Medieradet (The swedish media council)
www.medieradet.se
Rada, jež se stará o snížení rizika nebezpečného vlivu medií na děti a mladistvé. Uděluje hodnocení přístupnosti pro film, TV, video, počítačové hry, TV hry a Internet.

Riksarkivet och Landsarkiven (The National Archives)
www.ra.se
Organizace, jež se stará o správu regionálních archivů a archivaci švédského kulturního dědictví.

 • Univerzity

University of Lulea
www.ltu.se
Na Fakultě cizích jazyků a kultury lze studovat obor Filmová studia. Zaměření na filmovou a televizní tvorbu (několik druhů studia).

Lund University
www.lu.se
Na Fakultě cizích jazyků a literatury lze na oddělení Filmových studií vystudovat obor Literatura, film v bakalářském i magisterském programu.

Stockholm University
www.su.se
Film studies lze studovat v magisterském programu a je možné i doktorandské studium na PhD.

University of Skovde
www.his.se
Lze studovat předmět Film studies jako součást studia audio-vizuálních médií.

Halmstad University
www.hh.se
Na Fakultě Humanitních studií lze studovat obor Film studies.

Orebro University
www.oru.se
Na Fakultě Humanitních studií lze studovat obor Historie a teorie filmu.

Vaxjo University
www.vxu.se
Na Fakultě Humanitních studií lze studovat obor Film studies.

University College of Film, Radio, Television and Theatre
www.draminst.se
Universita má 3 základní oddělení (Dokumentárního filmu, radia a televize, Filmu a Divadla). Diplom obnáší studium na 2 až 4 roky a jedná se zejména o technické stránky filmu doplněné teorií (obdoba české FAMU).

Goteborg University (www.gu.se)
Karlstad University (www.kau.se)
Umea University (www.umu.se)
Upssala University (www.uu.se)
Na těchto univerzitách se jedná o programy Media studies, kde se vyskytují některé přednášky věnované filmové historii a teorii, tudíž by se dala Filmová věda studovat pravděpodobně například rok, jako součást Erasmu)

 • Festivaly

Goteborg Film Festival
www.filmfestival.org

Stockholm Film Festival
www.filmfestivalen.se

Umea Film Festival
www.filmfest.se

Uppsala International Short Film Festival
www.shortfilmfestival.com

 

9/ Norsko (zpracoval Jakub Šindelář)

Norsk filminstitutet (Norwegian film institute)
www.nfi.no
Nejdůležitější organizace v Norsku, která se stará o preservaci, podporu a distribuci Norských i zahraničních filmů. Spravuje také Národní filmový archiv a vlastní cinematéku.

Norsk Filmfond (Norwegian film fund)
www.filmfondet.no
Stará se o distribuci státních příspěvků na rozvoj kinematografie k soukromým filmovým producentům.

Film and Kino
www.filmweb.no/filmogkino/
Organizace starající se o podporu filmů, kin, videa a filmových festivalů v Norsku. Snaží se také o šíření filmové kultury do škol a pořádají výukové programy.

Nord norsk Film senter (The North Norwegian Film Centre)
www.nnfs.no
Nezávislé regionální centrum pro podporu krátkých a dokumentárních filmů.

Norsk Film Utvikling (Norwegian Film Development)
www.norskfilmutvikling.no
– Veřejná organizace spadající pod Ministerstvo kultury. Organizuje worshopy, kurzy, semináře a konference pro rozvoj audio-vizuální kultury v Norsku.

Nasjonalbiblioteket (The National Library of Norway)
www.nb.no
– Zakládá, preservuje a zpřístupňuje široké množství kolekcí, mezi něž patří i sbírka filmová, divadelní, či rozhlasových vysílání.

Norsk Filmklubbforbund (Norwegian federation of film societies)
www.filmklubb.no
– Organizace zahrnující 95 filmových „společností“ v Norsku. Stará se o distribuci filmů a zdroje pro výuku na poli filmu a médií.
– Cinemateket Trondheim (www.trondheim-filmklubb.no)
– Bergen Filmklubb and Cinemateket USF (www.bergen-filmklubb.no)

Norsk JazzArkiv (The Norwegian Jazz Archives)
www.jazzarkivet.no
Archiv jenž má ve svých sbírkách také video a filmy týkající se jazzu.

Nordic Anthropological Film Association
www.nafa.uib.no
Organizace jež se snaží o práci na poli vizuální antropologie. Archivuje antropologické filmy z celého světa.

 • Univerzity:

University of Bergen
www.uib.no
V bakalářském programu lze studovat předmět Film: historie a analýza.

Lillehamer University College
www.hil.no
Škola podobná české FAMU s Fakultou Televizní produkce a filmových studií, kde lze studovat program Filmová a TV věda.

Norwegian university of Science and Technology
www.ntnu.no
Universita v Trondheimu, kde lze studovat filmová studia buď čistě teoretická nebo v kombinaci s praktickou částí jako Film/Televize/Video.

University of Oslo (www.uio.no)
University Tromso (www.uit.no)
Volda University College (www.hivolda.no)
Na těchto univerzitách se jedná o programy Media studies, kde se vyskytují některé přednášky věnované filmové historii a teorii, tudíž by se dala Filmová věda studovat pravděpodobně například rok, jako součást Erasmu.

 • Festivaly:

Tromso International Film Festival
www.tiff.no

KOSMORAMA
www.kosmorama.no

Bergen International Film Festival
www.biff.no

 

10/ Finsko (zpracoval Jakub Šindelář)

Suomen elokuva-arkisto (Finnish film archive)
www.sea.fi
Státní instituce zabývající se získáváním filmů a souvisejících materiálů, preservací a restaurací filmů, podporou filmů a jejich projekcí. Má vlastní kino a knihovnu filmové literatury.

Siunattu teknologia
www.sci.fi/~solaris/kauris/
Internetová stránka věnovaná filmovým režisérům Akimu a Mikovi Kaurosmaki.

Suomen elokuvasaatio (Finnish film foundation)
www.ses.fi
Nezávislá organizace pod dohledem Ministerstva školství, která se věnuje podpoře a rozvoji finské filmové produkce a distribuce.

Valtion elokuvatarkastamo (Finnish board of film classification)
www.vet.fi
Organizace, která přiděluje klasifikaci přístupnosti pro děti u filmů, televize, videa, DVD a počítačových her.

Arkistolaitos kotisivut (National archives)
www.narc.fi
Vládní organizace starající se o správu archivů ve Finsku.

Pohjois-Karjalan Alueellinen Elokuvayhdistys (North Karelian Film Association)
www.pkey.fi
Asociace podporující filmovou (audiovizuální) kulturu, média všechny druhy filmového vzdělávání v Severní Karelii.

Oulun Elokuvakeskus (Oulu film center)
www.ouka.fi/oek/
Kulturní organizace soustředící se na rozšíření studia filmového umění a filmové historie ve Finsku. Vlastní druhou největší filmovědnou knihovnu/archiv ve Finsku.

Yksityiset keskusarkistot (Private central archives)
www.yksityisetkeskusarkistot.fi/
Sdružuje 10 archivů se statutem statní pomoci, jež obsahují mimo jiné velké množství filmových materiálů.

 • Univerzity:

University of Oulu
www.oulu.fi
Na fakultě humanitních studií lze studovat filmová studia v bakalářském i magisterském programu.

University of art and design Helsinky
www.uiah.fi
Univerzita podobná české FAMU. Lze zde ovšem studovat i program Film studies.

University of Kaplane (www.ulapland.fi)
University of Tampere (www.uta.fi)
University of Vaasa (www.uwasa.fi)
University of Turku (www.utu.fi)
Abo Akademi University (www.abo.fi)
Na těchto univerzitách se jedná o programy Media studies, kde se vyskytují některé přednášky věnované filmové historii a teorii, tudíž by se dala Filmová věda studovat pravděpodobně například rok, jako součást Erasmu.

 • Festivaly

Festival of visual culture
www.viscult.net

Tampere film festival
www.tamperefilmfestival.fi

Helsinki international film festival
www.hiff.fi

 

11/ Nizozemí (zpracoval Igor Faltus)

Study in Holland
http://www.international-students.nl
Stránky vytvořené neziskovou organizací Nuffic (Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education).

Asociace universit v Nizozemsku
http://www.vsnu.nl

Ministerstvo vzdělání, kultury a vědy
http://www.minocw.nl/english/index.html
Filmový odbor kulturního oddělení ministerstva zodpovídá za vytváření, realizaci a vyhodnocování programových plánů v oblasti kinematografie.

 • Univerzity:

Univerzita v Amsterodamu (Uva)
www.uva.nl

Univerzita v Amsterodamu, Fakulta humanitních studií, Katedra mediálních studií (Oddělení médií a kultury)
http://www.hum.uva.nl/about/object.cfm/
Vzdělávací programy v holandském a anglickém jazyce

Univerzita v Amsterodamu, Filmová studia
http://www.studeren.uva.nl/ma_film_studies/
Magisterský studijní program; unikátní v kontinentální Evropě. Estetika a historie audiovizuálních médií. Zaměřen zejména na americký, britský a francouzský film (texty, autoři, žánry, hnutí,…), Prof. Thomas Elsaesser – vedoucí výzkumu.

Univerzita v Amsterodamu, Mediální studia
http://www.studeren.uva.nl/ma_media_studies/
Výzkumný magisterský studijní program. Zaměření: technologické a sociální vlivy na obsah a fungování médií, vývoj filmu, tv a digitálních médií, vliv médií v naší současné kultuře

Univerzita v Amsterodamu, Kulturní analýza
http://www.studeren.uva.nl/ma_cultural_analysis/object.cfm/
Výzkumný magisterský a doktorandský studijní program. Zabývá se kulturními fenomény mimojiné i filmem a novými médii

Univerzita v Amsterodamu, Preservace a presentace filmového obrazu
http://www.studeren.uva.nl/ma_preservation_presentation_moving_image/
Profesionální magisterský studijní program. Zaměření: archivace audiovizuálních materiálů. Kontakty s archivy v Bologni, NY, Londýně, Berlíně a Udine. Historie a teorie médií, praxe.

Univerzita v Amsterodamu, Média a kultura
http://www.hum.uva.nl/asca/research.cfm
Výzkumný program Školy kulturních analýz (ASCA) – jedné z pěti vzdělávacích institucí fakulty humanitních studií.

Univerzita v Utrechtu, Fakulta umění
 http://www2.let.uu.nl/Solis/homelet/master/international/

Univerzita v Utrechtu, Mediální studia
http://www2.let.uu.nl/Solis/homelet/master/media/index.htm
Výzkumný magisterský program zaměřený na historické a teoretické přístupy k médiím a jejich vliv na občanskou společnost a kulturní identitu.

Univerzita Radboud v Nijmegenu, Fakulta umění
http://www.ru.nl/facultyofarts/departments/departments/

Univerzita Radboud v Nijmegenu, Katedra srovnávacích umění a kulturních studií (ACW)
http://www.ru.nl/comparativearts/
Mimo jiné i film, digitální média, multimédia – kurzy zabývající se teorií, historií a sociologií umění (BA, MA).

Univerzita v Groningenu, Fakulta umění
http://www.rug.nl/let/index

Univerzita v Groningenu, Kurzy umění a kulturních studií http://www.rug.nl/let/onderwijs/kunstencultuurstudies/index
Bakalářský a magisterský studijní program „umění, kultura a média“, pouze v holandštině. Mimo jiné i filmová teorie (film a tv, nová média, vizuální umění,…).

Maastrichtská univerzita, Fakulta umění a sociálních věd, Katedra literatury a umění
http://www.unimaas.nl/default.asp?template=werkveld.htm&id=7LQJR725C2G366F43461&taal=en
Magisterský studijní program „umění a kultura“.Mimo jiné i film, teorie médií, identita v mediální kultuře (BA).

Univerzita v Leidenu, Fakulta umění, obor Historie umění
http://www.arts.leidenuniv.nl/
Bakalářský a magisterský studijní program „historie umění“ obsahuje mimo jiné i film a videoart (BA, MA).

 • Ostatní vzdělávací střediska, instituty

Nizozemský institut filmového vzdělávání
www.filmeducatie.nl
Nizozemský institut filmového vzdělávání byl založen v roce 2001. Je to síťová organizace, která se zabývá vzděláváním v oblasti médií, AV kultury a vizuální gramotnosti. Cílem NIF je spolupracovat se všemi složkami nizozemského filmového průmyslu a se vzdělávacími institucemi. NIF připravuje materiály, které se využívají např. ve školách, a poskytuje poradenství v oblasti filmového vzdělávání. Odborné zkušenosti a rady NIF nabízí jak filmovým tak i vzdělávacím organizacím. Stránky pouze holandsky.

Nizozemský filmový institut
www.nederlandsfilminstituut.nl
Nizozemský filmový institut byl založen v roce 1947 a jeho úkolem je dále rozvíjet filmovou kulturu a vzdělání v Nizozemí. NFI dále podporuje vývoj a výrobu nizozemských hraných a dokumentárních filmů. Stránky pouze holandsky.

Nizozemská filmová a televizní akademie
www.filmacademie.nl
Nizozemská filmová a televizní akademie byla založena v roce 1958. Akademie jako jediná v zemi nabízí vzdělávací programy v různých oborech filmového odvětví. NFTA narozdíl od jiných filmových akademií připravuje budoucí filmové profesionály na práci v týmu. NFTA nabízí tyto specializace: režie hraných filmů, dokumentární režie, scénáristika, střih, produkce, zvuk, kamera, výprava, interaktivní multimediální/vizuální efekty.

Nizozemský institut pro animovaný film
www.niaf.nl
Centrum pro vzdělávání, výzkum a informace v oblasti animovaného. Podpora výroby animovaných filmů, podpora distribuce a uvádění animovaných filmů a výstavy výtvarných návrhů, výzkum, archivace.

Filmový institut Mauritze Bingera
www.binger.nl
Mezinárodní tréninkové a vzdělávací centrum. Funguje jako nezávislá nadace přidružená k Amsterdamské akademii umění (Amsterodam School of Arts), mezi jejíž aktivity patří podpora a organizace tréninkových programů, workshopů a přednášek pro filmové tvůrce.
Po – akademické studium. Intenzivní 5 měsíční programy. Pro anglicky mluvící studenty – scénáristé, režiséři, střihači a producenti.

Mediamatic
www.mediamatic.net
Mediamatic je kulturní instituce sídlící v Amsterdamu. Její aktivity zahrnují exhibice, prezentace, workshopy aj. v Amsterdamu i v jiných částech světa. Workshopy jsou otevřené všem zájemcům, kteří chtějí prozkoumat možnosti interaktivních mediálních projektů. Ať už jste profesionálové nebo nováčci.
Nová média, umění, kultura, teorie (přednáška Film jako politický pamflet – Patricia Pisters – professor of Media and Culture Studies on UvA)

 • Muzea, archivy atd.

Nizozemské muzeum kinematografie
www.filmmuseum.nl
Sbírka muzea pokrývá celé dějiny filmu od prvních němých filmů (konec 19. století) po nejnovější digitální produkce. Sbírka muzea obsahuje 46 000 filmových titulů, 35 000 plakátů a 450 000 fotografií. Součástí Filmového muzea je také informační centrum s největší filmovou knihovnou v zemi. Hlavním úkolem muzea je prezervace národního filmového dědictví. Zejména 7 miliónu metrů nitrátového filmu (produkce do poloviny 20. století). Jednou za dva roky muzeum pořádá filmový festival, kde předvádí zejména výsledky své práce. Vydává časopis Zine informující o programu muzea a jeho vědeckých aktivitách.

Nizozemský institut mediálního umění
www.montevideo.nl
Podporuje rozvoj, využití a distribuci nových technologií ve vizuálním umění. Podporuje mediální umění ve třech hlavních oblastech: prezentace, výzkum a konzervace a poskytuje nejrůznější služby umělcům i uměleckým institucím. Institut také pořádá vzdělávací programy, které jsou součástí všech aktivit a jsou určeny různým cílovým skupinám: široké veřejnosti, středním školám, profesionálům, umělcům, historikům umění a kurátorům. Vzdělávací programy zahrnují workshopy, odborná setkání, ceny, přednášky, sympozia aj. ýzkum nových médií na poli vizuálního umění

European Foundation Joris Ivens
http://www.ivens.nl/
Orientuje mezinárodním, především pak Evropským směrem. Zaměřuje se na: 1. udržování a propagacipříznivého obecného povědomío životě a práci Joris Ivense, a to obzvláště udržováním archívů Joris Ivense ve snaze umožnit k nim přístup i zainteresované veřejnosti| 2. vytvoření místa pro setkání filmových tvůrců a propagaci umění dokumentárních filmů vytvořených z humanitární perspektivy.

Nizozemský institut pro film a obraz
http://portal.beeldengeluid.nl/
Spravuje rozsáhlé sbírky televizních a rozhlasových pořadů a záznamů, dokumentů, reklam, amatérských filmů, fotografií a hudby. Soukromá nadace. Stránky pouze holandsky.

Nizozemský institut pro klasifikaci audiovizuálních médií (NICAM)
www.kijkwijzer.nl
Kijkwijzer poskytuje rodičům a vzdělávacím zařízením informace o filmech a TV pořadech s ohledem na jejich škodlivost pro určitou věkovou skupinu (videa, DVD, hry). Kijkwijzer vydává doporučení o věkové hranici (bez omezení, 6 let, 12 let, 16 let) a také používá piktogramy (registrovaná obchodní značka), které dále vysvětlují toto doporučení: násilí, strach, sex, diskriminace, užívání drog/alkoholu, hrubý jazyk. Od roku 2001 klasifikovalo 18.000 filmů a tv programů.

 • Podpora filmů (výroba, distribuce, propagace) – fondy, nadace atd.

Nizozemský filmový fond
http://www.filmfund.nl/
Státní agentura, jejímž úkolem je podporovat nizozemskou kinematografii a výrobu filmů. Zaměřuje se na podporu kvality a rozmanitosti v kategorii hraný, dokumentární, krátký, animovaný a experimentální film. Fond poskytuje podporu ve fázi vývoje, výroby, distribuce a marketingu. Zodpovídá také za udržování dobrých podmínek v národním filmovém průmyslu. Fond financuje vláda, působí pod záštitou Ministerstva kultury a většinu financí dostává na základě čtyřletých programových plánů. Stránky pouze holandsky.

Rotterdamský filmový fond
http://www.rff.rotterdam.nl/site/eng/nieuws/start.htm
Rotterdamský filmový fond chce podporovat a posílit AV sektor v regionu. Poskytuje finanční podporu (formou bezúročnych půjček) na výrobu hraných, dokumentárních a televizních filmů, které jsou alespoň částečně vyrobeny v regionu. Zahraniční producenti potřebují k získání podpory koproducenta se sídlem v Rotterdamu. Rotterdamská filmová komise poskytuje bezplatné poradenství na poli filmových lokací, prostor, povolení a najímání členů štábu.

Filmbank
http://www.filmbank.nl/
K hlavním aktivitám organizace Filmbank patří propagace a distribuce nezávislých a nekonvenčních nizozemských filmů. Filmbank má tyto úkoly: roztřídit a inventarizovat relevantní filmy, pořádat filmové projekce, vyhledávat nové prostory pro projekce, vybrat 10-20 nových filmů do distribuce, nabízet kopie k vypůjčení na internetu, v katalogu a databázi, propagovat nizozemský experimentální film na domácích a mezinárodních festivalech, vytvořit videotéku a informační centrum pro nezávislou / experimentální / avantgardní kinematografii v Nizozemí. Stránky pouze holandsky.

Fond Huberta Balse
http://www.filmfestivalrotterdam.com/eng/news/new_overview/hubert_bals_fund_awards_cinelink_project.aspx
Fond je spravován Rotterdamským mezinárodním filmovým festivalem a je určen na podporu hraných filmů a dokumentárních filmů talentovaných tvůrců z rozvojových zemí. Od svého vzniku v roce 1988 fond podpořil výrobu více než 530 projektů nezávislých tvůrců z Asie, Středního Východu, východní Evropy, Afriky a Latinské Ameriky. 80% projektů bylo dokončeno nebo je ve fázi výroby. Dokončené filmy, které získaly podporu fondu, jsou každoročně uváděny na Rotterdamském festivalu.

Nizozemští filmoví investoři (FINE)
http://www.fine.nl/fine/index.php?lang=2
Společnost FINE BV byla založena v roce 1999 Ministerstvem financí Nizozemí. Společnost působí jako prostředník mezi filmovými producenty a bankami či manažery při shánění financí pro filmové projekty. Výběr probíhá na základě posouzení finančních aspektů a obsahu projektu. FINE BV také poskytuje informace o nizozemských daňových zákonech v oblasti investic do filmu, zakládá komanditní společnosti pro filmové projekty (tzv. film-CV’s), poskytuje poradenství v oblasti zakládání film-CV’s, investuje do film-CV’s.

Holland film
http://www.hollandfilm.nl/
Holland Film je oficiální marketingová a propagační agentura nizozemské kinematografie v zahraničí. Organizace je financována z veřejných zdrojů a několika soukromými sponzory a nabízí nizozemským tvůrcům a producentům široké spektrum služeb k posílení prestiže nizozemské kinematografie v zahraničí.

 • Asociace, profesní svazy aj.

Svaz nizozemských filmových kritiků (KNF)
http://www.filmjournalisten.nl/
Cílem svazu je hájit zájmy svých členů, zvl. svobodu slova a etiku v oblasti filmové kritiky a filmové žurnalistiky, a také podporovat nizozemskou filmovou kulturu.

Nizozemská asociace scenáristů
http://www.netwerkscenario.nl/
Asociace zastupuje 400 autorů, kteří působí v televizi, filmu, rozhlase, multimédiích, animovaném a dokumentárním filmu. Svým členům asociace poskytuje odborné poradenství, informace, právní služby a pořádá pro ně pravidelné akce.

Nizozemská asociace filmových tvůrců (NBF)
http://www.nbf.nl/ne/

Nizozemská asociace kin (ANF)
http://www.filmtheaters.nl/

Asociace pracovníků ve filmu
http://www.crewbelangen.nl/

 • Filmové festivaly

Mezinárodní festival v Rotterdamu
http://www.filmfestivalrotterdam.com/splash.html
Festival nabízí kvalitní výběr nezávislých, novátorských a experimentálních filmů i vizuálního umění z celého světa. Podporuje mezinárodní nezávislou kinematografii a patří proto k těm pravým místům, kde lze objevovat nové filmařské talenty, v rámci soutěžního programů shlédnout množství světových premiér, probírat se širokou nabídkou festivalu – od hlavních sekcí současného celovečerního, krátkého a dokumentárního filmu až po výstavy vizuálního umění, tématické sekce a diskuse. Součástí festivalu je také pětidenní mezinárodní koprodukční trh, CineMart.

Cinestud – Mezinárodní festival studentských filmů Amsterdam
http://www.cinestud.nl/
Festival Cinestud v Nizozemí zaujímá prestižní postavení. Od prvního ročníku v roce 1960 se festivalu účastnili ve své době neznámí studenti jako např. Roman Polanski, Martin Scorsese, George Lucas, Paul Verhoeven, Jim Jarmusch, a Jane Campion a jejich filmy většinou také zvítězily. Během 40 let se Cinestud stal synonymem pro originální a inovativní vize mladých tvůrců. Festival uvádí pouze nové filmy, neboť chce divákům představit tvůrce, kteří umělecky vyzrají v příštích letech, a chce mapovat stylistické a také tématické trendy, které budou v blízké budoucnosti udávat tón světové kinematografii.

Mezinárodní filmový festival dokumentárního filmu (IDFA)
http://www.idfa.nl/idfa_en.asp
Spolu s širokým výběrem projekcí a diskusí nabízí IDFA vhled do nových dokumentárních trendů a místo pro setkání filmových tvůrců, distributorů a TV dramaturgů.

Nizozemský filmový festival v Utrechtu
http://www.filmfestival.nl/index.php?id=508
Nizozemský filmový festival v Utrechtu nabízí filmovým fanouškům a filmovým profesionálům jedinečnou příležitost seznámit se s nejlepšími novinkami nizozemské kinematografie. Festival představuje řadu hraných, dokumentárních, krátkých a TV filmů. Program také nabízí retrospektivu významných nizozemských filmů, semináře a debaty o nizozemské kinematografii. Festival uděluje ceny Golden Calf (Zlaté tele).

12/ Irsko (zpracoval Andran Abramjan)

University of Dublin, Trinity College, Department of Drama, Film Studies
http://www.tcd.ie/Drama/film.php
Pregraduální i postgraduální studium. V posledních 2 letech pregraduálního studia si mohou studenti vybrat i z dalších předmětů na Department of Drama a kromě toho jsou uvedeni i do základů psaní scénářů a digitální videoprodukce. Absolvent postgraduálu obdrží titul M.Phil v oblasti filmové historie a teorie. Působí zde významný irský filmový vědec Kevin Rockett, oceněný Irským filmovým institutem za přínos irskému filmu.

National University of Ireland, Cork, Film Studies
http://www.ucc.ie/filmstudies/
V pregraduálním studiu nabízí rozsáhlé filmové moduly spadající pod různá oddělení (historie, jazyky, filosofie, sociologie…). Magisterské studium je jednoletý mezioborový program zajištěný oddělením angličtiny (Dept. of English). Absolvent získá magisterský nebo doktorský titul (PhD).

University College Dublin (UCD), School of Film
http://www.ucd.ie/film/
Jednoletý magisterský a tříletý PhD program zaměřený na historii, teorii a praxi filmuv Evropě (s důrazem na Irsko) a v USA. Nově jsou filmová studia otevřena i jako bakalářský předmět. Zakládajícím členem je Gregory Peck. Působí zde významný irští filmoví kritici Harvey O’Brien.a Ruth Bartonová. Sesterskou institucí je O’Kaneovo centrum filmových studií (O’Kane’s centre for film studies).

Dublin City University, School of Communications, Film and Television Studies
http://www.dcu.ie/prospective/deginfo.php?classname=MTV&mode=full&originating_school=60
Tříletý magisterský kurz určený pro zájemce pozdějšího postgraduálního studia. Struktura programu je tvořena hlavně textovou kritikou, zabýváním se filmovým stylem, významy ve filmu, a filmovou a televizní produkcí jakožto sociálními a ekonomickými institucemi.

Dublin Business Schoul, Evening Art Degrese, Film, Literature and Drama
http://www.dbs.edu/about/webpage_content.asp?WebPageContent_id=776
Bakalářský program zaměřený na kritické a kreativní myšlení ohledně textu, divadla a filmu a na efektivní objevování vazeb mezi nimi. Poskytuje úplné základy v jejich historii, technikách a konvencích a teoretických pohledech.
Filmová studia zahrnují filmovou historii, teorii a praxi, funkci filmového průmyslu, vývoj technologií, narativní styly a některé praktické moduly seznamují studenty s filmovou produkcí.

National University of Ireland, Galway, Huston Schoul of Film & Digital Media, Film Studies (Film, Culture and Society)
http://www.filmschool.ie/index.php?esm=courses&id=16
Magisterské studium filmových studií je 12 měsíční program zaměřený na výchovu kriticky informovaných filmových vědců. Škola kombinuje filmovou a digitálně-mediální praxi i teorii.

 • Instituty

Wateford Institute of Technology (WIT), Research Groups/Centres: Film Studies and Comparative Literature
http://www2.wit.ie/Research/ResearchGroupsCentres/FilmStudiesandComparativeLiterature/
Podpora badatelských a jiných aktivit spojených s filmem a literaturou ve WIT a širší komunitě ve Waterfordu. Zapojení do pořádání filmových seminářů, čtení poezie a vydávání jediného akademického filmovědného časopisu v Irsku Film and Film Culture.

Irish Film Institute
http://www.irishfilm.ie
Konzervuje, představuje a propaguje filmovou kulturu v Irsku. Disponuje regionálními pobočkami (vč. Sev.Irska), podporuje vzdělávání v oblasti filmu, spadá pod něj Irský filmový archiv, knihovna Tiernana MacBridea a vydává knihy www.irishfilm.ie/bookshop.asp. Není financovaný státem.

Irish Film Archive
http://www.irishfilm.ie/archive/index.asp
http://www.irishfilm.ie/archive/index.asp?PageID=65
Irský filmový archiv. Filmy získává zejm. jako dary od fyzických i právnických osob, ve sbírkách má na 20,000 plechovek filmů, magnetických pásků, fotosek a plakátů. Kromě běžných filmových typů schraňuje i tzv. filmy misionářské, reklamy a amatérské hrané i dokumentární filmy. Pořádá archivní projekce, vlastní dvě kina a vzdělávací oddělení, poskytující řadu kurzů jak pro širokou veřejnost, tak i specializované zájmové skupiny. Zapojuje se do prezentace irského filmu na nejrůznějších festivalech (mj. i na LFŠ v Uherském Hradišti v r.2005).

The Tiernan MacBride Library
http://www.irishfilm.ie/archive/index.asp?PageID=87
Archivní knihovna poskytuje přístup k velkému množství dokumentace zaměřené zejm. na irský film. Disponuje velkým množstvím knih, periodik, dokumentů, filmových plakátů, fotosek, nevydaných scénářů, produkčních složek či filmografií irských filmařů. Knihovna Tiernana MacBridea poskytuje vydaný referenční materiál o irském i zahraničním filmu (knihy o filmové teorii, produkci, filmovém vnímání, periodika, recenze a novinové výstřižky).
On-line katalog: http://www.fii.ie/archive/lib_search.asp?PageID=86

 • Projekty

Cinemobile
http://www.cinemobile.net/
Pojízdné 100sedadlové kino, promítající zejména nejnovější filmy, ale i pořádající i projekce pro školy. Ty mají k dispozici seznam filmy související se školními osnovami a mohou si vybrat, jaký film se bude promítat.

Reelireland
http://www.reelireland.ie/home.htm
Projekt částečně podporovaný Irish Film Institutem. Představuje to nejlepší z nového irského filmu i klasická díla z Irského filmového archivu pro příležitosti na různých festivalech a kulturních událostí všude po světě.

Seznam filmových festivalů v Irsku
http://www.tcd.ie/irishfilm/links.php

13/ Rakousko (zpracoval Leoš Bednář)

AAFA – Austrian American Film Association – Rakousko-americká filmová asociace
http://www.uccs.edu/~rvondass/aafa/default.html
AAFA byla založena v roce 1997 ve Vídni. Sdružuje odborníky, filmové tvůrce a představitele filmového průmyslu z Rakouska a USA. AAFA podporuje vazby mezi těmito zeměmi v oblastech domácí a mezinárodní kinematografie, televizního a video průmyslu.

ART.AUSTRIA
http://www.austria.gv.at/site/4019/default.aspx
databáze médií, filmu, vizuálního umění v Rakousku

AFC – Austrian Film Commission
http://www.afc.at/
Rakouská filmová komise (AFC) byla založena v roce 1986 a věnuje se podpoře rakouského filmu na mezinárodní scéně. Cílem AFC je zvýšit povědomí o rakouské kinematografii v zahraničí a podporovat distribuci rakouských filmů na mezinárodním trhu.

Österreichisches Filmmuseum – Rakouské filmové muzeum
www.filmmuseum.at
Rakouské filmové muzeum je Mezinárodním filmovým centrem Rakouska. Provozuje vlastní kino, knihovnu a spravuje rozsáhlou sbírku filmů, fotografií, filmové literatury a filmové techniky.

Filmarchiv Austria – Rakouský filmový archív
http://www.filmarchiv.at/
Filmarchiv Austria byl založen v roce 1955. V jeho sbírce je zastoupeno zhruba 60 000 filmů, 600 000 fotografií a statických záběrů, 10 000 filmových plakátů, 15 000 knižních titulů, množství časopisů, pozůstalosti významných filmových tvůrců, a má také velkou sbírku filmové techniky. Kromě rozšiřování své sbírky a její konzervace chce archív také více zpřístupňovat svou sbírku veřejnosti.

Österreichisches Filminstitut – Rakouský filmový institut
http://www.filminstitut.at/
Rakouský filmový institut byl založen v roce 1981 s cílem poskytovat finanční zdroje pro rakouský filmový průmysl a také dále rozvíjet tradici rakouského filmu.

Viennale
www.vienale.at
Mezinárodní filmový festival, retrospektivní přehlídka součástí.

Celluloid – die Österreichische Filmzeitschrift
www.celluloid.at
http://www.cineplexx.at/cineplexx/filmsalon/Filmsalon+Main.htm
Rakouský filmový časopis – více komerčně zaměřený, internetové stránky věnované většinou nejnovějším filmům v kinech. Filmové trailery, interview, recenze…

ÖGFKM. Österreichische Gesellschaft für Filmwissenschaft, Kommunikations- und Medienforschung
http://www.literaturhaus.at/zirkular/archive_institutionen/film/
Rakouská společnost pro filmovou vědu, komunikační a mediální výzkum (Vídeň) existuje od 1953. Nejstarší stávající filmovědná společnost. Založení Rakouského filmového archivu pochází z iniciativy této společnosti. Činnosti společnosti obsahují: organizace sympósií, seminářů a mediálně-vědeckých přednášek, filmové projekce a retrospektivy ve spolupráci s Rakouským filmovým archivem, vydávání časopisu Filmkunst, filmových a video – manuálů (ročně – statistika a dokumentace filmu, kina a TV v Rakousku), řazení spisů Rakouského filmového archivu, opatrování knihovny filmového archivu.

Kino + Ausstellung + Filmrestaurierung = Österreichische Filmgalerie
http://www.filmgalerie.at/filmgalerie/mission-statement

Kino+výstaviště+filmové restaurování = Rakouská filmová galerie (Krems). Jedinečný projekt k obohacení národní a mezinárodní filmové kultury. Cíl této ,,instituce“ spočívá ve spojení programového kina, prvního stálého výstavního místa kinokultury a filmové historie a perspektivní prosazení digitálního filmového restaurování. Partnerem jsou Rakouský filmový archiv, Rakouský filmový institut – restaurování, Dunajská univerzita v Kremsu (filmová a TV produkce, mediální studia) – filmová prezentace atd. Obsahuje open – air kino, filmový bar…

Filmgalerie 8 ½ – (Vídeň)
http://www.8einhalb.at  
Tato videotéka se zaměřuje na vítězné filmy a oblíbené filmy publika – hlavně na poli krátkých filmů. Pořádá Festival krátkých filmů, produkce – Filmové akademie, projekce nezávislých Animovaných-, Experimentálních- a dokumentárních filmů. Výstavy filmové galerie 8 ½, pečování  o výměnu produktů na poli nezávislé filmové scény.

Aktion Film – (Salzburg)
http://www.aktion-film-salzburg.at    
Vzdělávací a poradní orgán – těžiště video- a mediální pedagogiky, stejně tak i agentura pro plánování  a prodej mediálních aktivit. Pořádá různé workshopy – videoworkshopy, film a sexualita…, přednášky – filmová analýza…

Independent cinema – Nezávislé kino
www.independentcinema.at/institutionen.html
Nezávislé kino je nezisková organizace, která se zaměřuje na veřejné vnímání a zhodnocení filmů bez klasické distribuce. Funguje od roku 2001 ve Vídni. Důležitá přednost jejich veřejné práce je festival krátkých filmů Vienna Independent shorts, které přináší mezinárodní krátkometrážní projekty. Instituce je výjimečný archiv, tento filmový archiv je základním bodem pro další filmové události, které pořádají. Nejdůležitější pro jejich práci je tvorba sítě a celosvětové komunikace rostoucí scény v nezávislém sektoru.

SYNEMA – Gesellschaft für Film und Medien – Společnost pro film a media (Vídeň)
http://www.synema.at/, http://www.thing.at/immedia/selbst/synema.htm  
(stránky asi nejsou moc užívané, jsou nyní ve výstavbě)
Synema je součástí rakouské filmové kultury. Na činnosti této instituce se mimo jiné podílejí filmoví tvůrci, vědci, politici z kulturní sféry, studenti a zájemci o film. Hlavní náplní je vědecká činnost. Věnuje se základním výzkumům, ale i empiricko-praktickému bádání. Synema je také zprostředkovatelem vědění. Pořádá výstavy, symposia a vydává publikace, kde pojednává o získaných poznatcích. Zabývá se také otázkami pracovního doškolování. Velkou roli hraje film v této společnosti hlavně kvůli společenskému významu pro rozličné společenské vrstvy a skupiny.Nabízí také možnost posedět s ostatními u filmu. Synema také dostává konkrétní zakázky – ty obsahují – např.: konkrétní studie pro praktické realizace cílů, práci s univerzitními zařízením a pomoc ve školních oborech – mediální výchova.

VIS – Vienna Independent Shorts – Short Film Festival – Vídeňský festival krátkých nezávislých filmů (Vídeň)
http://www.viennashorts.com
Festival odráží pozici Vídně jako města spojeného s krátkým filmem, kde se točí a vyrábějí filmy a kam se soustředí kulturní různorodost a obecné trendy v oblasti krátkého filmu. VIS je největší festival krátkého filmu v Rakousku. VIS je pořádán nezávislou organizací – Independent Cinema Association. Přestože snahou festivalu je reprezentativní výběr mezinárodních krátkých filmů, VIS není nutně každoroční přehlídkou toho tradičně nejlepšího. VIS se zajímá hlavně o filmové experimentování a pokusy. Přijímány jsou krátké filmy (do 30min) v mnoha kategoriích: experimentální, dokumentární, animovaný film a další.

Diagonale – Festival rakouského filmu (Vídeň)
http://www.diagonale.at
Festival nabízí reprezentativní výběr současné rakouské tvorby pokrývající širokou škálu filmové i video produkce: celovečerní, dokumentární, krátké, animované, avantgardní filmy a TV produkci.

Ohne Kohle – Internationales Independent Video- und Filmfestival – Mezinárodní festival nezávislého filmu a videa (Vídeň)
http://www.viewfinders.at/ohnekohle/index.php
Mezinárodní festival nezávislého filmu a videa Ohne Kohle se koná každý rok ve Vídni. Přijímá filmy v kategoriích krátký hraný film (do 15min), hraný a experimentální film (nad 15min), dokumentární film a hudební klip. Festival hledá filmy, které dokazují, že nezávislá produkce má své místo na profesionálním filmovém, televizním a uměleckém trhu. Hlavním kritériem pro výběr filmů je originalita příběhu.

14/ Spojené státy americké (zpracoval Lukáš Augustin)

v přípravě

15/ Kanada (zpracovala Barbora Švarcová)

University of Toronto, Cinema studies, Toronto, Ontario
http://www.utoronto.ca/cinema/
Zaměřují se na metody výzkumu a vědeckého diskurzu týkajícího se filmových studií a snaží se u stuidentů rozvíjet schopnost porozumět filmu v rámci různých kontextů: kritického, ekonomického, kulturního, technologického a estetického (vedoucí katedry prof. Charlie Keil). Na výuce se podílí kolem 25 vyučujících z různých kateder nebo škol v rámci Faculty of Arts and Science. Dosažitelné akademické tituly: Bc-specialist, major, minor.

Queen’s University, Department of Film Studies,  Kingston, Ontario
http://www.film.queensu.ca/
Praktické, historické a kritické kurzy-30-letá tradice, katedra mimo teorie nabízí i praktické kurzy tvorby 16mm filmů, videa a multimédií- studenti si sami vyberou zda se dají cestou teoretickou nebo spíše praktickou. Programy: BA-minor-3-letý, BA(Honours)- major- 4-letý (vetšina kurzů musí být z Film studies), medial- 4-letý (z filmu jen polovina kurzů, zbytek jiné zaměření).

University of Victoria, Department of History in Art, Film Studies Program, Victoria, British Columbia
http://kafka.uvic.ca/film/
V rámci interdisciplinárních programů-nabízí široké spektrum kurzů- národní kinematografie, film v historii, film ve vztahu k vizuálnímu umění a literatuře, ženy ve filmu, experimentální film, populární film a televize a psaní ve filmu-cílem je seznámit studenty s variantami perspektiv studia filmu. Forma studia: BA minor-student si musí přidat nějaký jiný major nebo honour program. Universita také nabízí Filmová studia jako hlavní obor ve spolupráci  Faculties of Humanities and Fine Arts-také BA.

Brock University, Department of Communications, Popular Culture and Film, St. Catharines, Ontario
http://www.brocku.ca/cpcf/
Formy studia: BA in Film studies- přednášky často věnované televizi a její historii. MA in Popular Culture.

York University, Faculty of Fine Arts, Department of Film, Toronto, Ontario
http://www.yorku.ca/finearts/film/index.htm
Možnost kurzů filmového řemesla-techniky záznamu, zvuku, digitální techniky, praktické kurzy scénáristiky, režie a produkce, jinak teoretické a historické kurzy zahrnující kanadská studia, dokumentární, mezinárodní a alternativní film. Formy studia: Undergraduate-BA Honours, BA- Film studies. Graduate- nejstarší program tohoto druhu v Kanadě(od r.1960): MA- Critical, Historical, and Theoretical Studies.

Carleton University, School for Studies in Art and Culture, Film Studies, Ottawa, Ontario
http://www.carleton.ca/artandculture/filmstudies/index.html
Uvádí studenty do různých přístupů k filmu- od celovečerních filmů k televizi a novým interaktivním technologiím. Historie, kritika, teorie i praxe v kinematografii. Formy studia: Undrgraduate: 3-4- letý BA program; Graduate: MA in Film Studies.

University of Waterloo, Department of Fine Arts, Film Studies, Waterloo, Ontario
http://finearts.uwaterloo.ca/filmStudies.html
Možnost několika forem bakalářského studia(jednooborové, dvouobobrové, specializace atd.). Vede prof. Jan Uhde – Fine Arts Film Society, vydává filmový časopis Kinema Journal.

University of Regina, Faculty of Fine Arts, Media production+studies, Regina, Saskatchewan
http://www.uregina.ca/finearts/media/programs.html
Vzájemná integrace filmové teorie a praxe. Formy studia: BA in Film studies, BA honours in Film studies.

McMaster University, Faculty of Humanities, School of Arts, Theatre and Film Studies, Hamilton, Ontario
http://sota.mcmaster.ca/undergraduate/theatre_film.html
Program je kombinací filmových a divadelních studií. 3-4 letý bakalářský program s možností různých specializací.

University of Western Ontario, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film studies, London, Ontario
http://www.uwo.ca/film/
Formy studia- 3-4 leté bakalářské programy s možností různých specializací nebo kombinací s jiným předmětem.

Wilfrid Laurier University, Department of English and Film studies, Waterloo, Ontario
http://www.wlu.ca/arts/filmstudies
Důraz kladen na otázky filmového žánru, filmové estetiky, filmové teorie a genderu ve filmu. Formy studia: BA in Film studies (opět různé možnosti specializací), MA, PhD.

Concordia University, Mel Hoppenheim School of Cinema, Film studies, Montreal, Quebec
http://cinema.concordia.ca/index.php/studies/
Teoretické i praktické obory, zřejmě je možné studovat jak v angličtině, tak ve francouzštině. Formy studia: BA in Film Studies- možnost jednooboru nebo kombinace s dějinami umění, MA in Film Studies

University of Alberta, Faculty of Arts, English and Film studies, Edmonton, Alberta
http://www.humanities.ualberta.ca/english/filmstudies.html
Historie, teorie- primárně zaměřené na okruhy: historie médií a filmu; základy vizuální gramotnosti ve filmu a televizi; filmový a mediální narativ; estetické styly a strategie ve filmu; role, které hraje film a média v sociálním a kulturním životě včetně jejich výskytu na poli genderu, rasismu a sociálních vrstev. Formy studia: BA in Film Studies, BA in Film and Media Studies.

University of British Columbia, Department of Theatre, Film & Creative Writing, Film studies, Vancouver, British Columbia
http://www.film.ubc.ca/programs/programs_film_studies.html
Formy studia:BA in Film Studies-jodnooborový, dvouoborový. MA in Film Studies.

University of Manitoba, Faculty of Arts, Film studies, Winnipeg, Manitoba
http://www.umanitoba.ca/faculties/arts/departments/film_studies/
Mimo teorietických kurzů nabízí také kurzy praktické vyučované profesionálními filmaři. Formy studia: BA in Film Studies- různé specializace

Université de Montreal, Faculté des arts et des science, Département ou école: Histoire de l’art et études cinématographiques
http://umontreal.ca/english/pro_stu_und/study_prog_un.html
Výuka ve francouzštině, teoretické i praktické kurzy. Formy studia: BA in Film Studies, MA in Film Studies

Film Studies Association of Canada (FSAC)
http://www.filmstudies.ca/
Založeny v roce 1976, jejich předchůdce-Film Studies Association of Ontario, publikují a distribuují čtvrtletník Continuity a podporují publikování odborného časopisu The Canadian Journal of Film Studies.

 • Instituce archivního typu

Cinematéque Ontario
http://www.cinemathequeontario.ca/
Založena v roce 1990, sídlí v Torontu, je to jedna z divizí Toronto International Film Festival Group. Funguje zde archivní kino, kde se promítají starší i nová díla z celosvětové filmové produkce. Pořádá také mezinárodní putovní přehlídky různých režisérů a k nim vydávají knižní publikace (většinou monografie tvůrců).

Cinémathèque Québécoise
http://www.cinematheque.qc.ca/cinematheque/welcome.html
Založena v roce 1963, zabývá se prezervací, dokumentací a podporováním národního i mezinárodního filmového a televizního dědictví – k tomu je vybavena speciálními trezory s určitou teplotou a vlhkostí. V komplexu cinematéky se nachází mediatéka, několik specializovaných projekčních sálů a výstavních galerií.

Pacific Cinémathèque
http://www.cinematheque.bc.ca/
Součástí je klubové kino, kde se konají i různé přehlídky nebo filmy v rámci vzdělávacího programu Film Study Guides, který má sloužit jako průvodce zlatým fondem světového filmu. Součástí je i Film Reference Library a West Coast Archive zabývající se prezervací filmů nezávislých tvůrců pocházejících ze západního pobřeží Kanady.

Winnipeg Film Group
http://www.winnipegfilmgroup.com/
Centrum pro filmové vzdělávání, výrobu, distribuci a předvádění založené v roce 1974. Součástí centra je i cinematéka, kde se promítají nové i starší nezávislé a alternativní filmy z Kanady v kontextu nejlepší světové kinematografie a také nejnovější filmy z produkce Winnipeg Film Group.

Canadian Film Institute
http://www.cfi-icf.ca/
Založen v roce 1935 (nejstarší filmová instituce v Kanadě a druhá nejstarší na světě), každodenní promítání současných, historických i mezinárodních filmů. Pořádají každoroční European Union Film Festival – přehlídka současných filmů z produkce členských států EU, Central European Film Festival- přehlídka filmů z Polska, Maďarska, ČR a Slovenska, The Ottawa International Silent and Early Sound Film Festival (viz. festivaly níže), Latin American Film Festival, Ottawa International Animation Festival (viz. festivaly) a různé jiné přehlídky národních kinematografií. Vydávají různé filmové publikace.

 • Ostatní instituce

AV Trust
http://www.avtrust.ca/
Ochrana národního audiovizuálního bohatství, usnadňuje přístup k regionálním i národním sbírkám díky partnerství členů audio-vizuální komunity – funguje zároveň jako základní internetový rozcestník kanadských archivních institucí (státních i soukromých).

National Film Board Canada
http://www.nfb.ca/
Vznik v roce 1939, veřejná organizace, která má za úkol distribuovat a produkovat filmy a další audiovizuální díla, která nějakým způsobem přibližují Kanadu jak samotným Kanaďanům, tak zbytku světa.

Telefilm Canada
http://www.telefilm.gc.ca/accueil.asp
Vládní kulturní organizace věnující se rozvoji a podpoře kanadského audiovizuálního průmyslu. Na stránkách je k dispozici on-line katalog současné audiovizuální kanadské produkce (seznam filmů, televizních programů a nových médií).

 • Časopisy

Kinema Journal
http://www.kinema.uwaterloo.ca/
Editor Jan Uhde,vychází 2x ročně. Založen v roce 1993 na University of Waterloo, Department of Fine Arts (Film Studies). Články, filmové kritiky a recenze literatuře o médiích, reportáže z filmových festivalů atd.

24 images
http://www.revue24images.com/
Šéfredaktor Marie-Claude Loiselle, pouze ve francouzštině.

Canadian Journal of Film Studies
http://www.filmstudies.ca/CJFS_completeINDEX.htm
Publikuje Film Studies Association of Canada, s pomocí Department of Art History and Communication Studies at McGill University, Film Studies at Queen’s University, and the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada. Je zařazen v rejstříku FIAF. Každé číslo tematicky zaměřeno, vychází 2x ročně.

Ciné-Bulles
http://www.cinemasparalleles.qc.ca/
Vydává Association des Cinémas Paralleles du Québec. Čtvrtletník-teoretické články, kritiky, analýzy, pouze ve francouzštině.

Cineaction

https://cineaction.ca/
Snaží se k filmu přistupovat z pohledů progresivních směrů aktivních v naší kultuře: feminismus, anti-rasismus, práva gayů, environmentalismus aj. Vychází 2x ročně, tematicky za zaměřený.

Cinémas
http://www.revue-cinemas.umontreal.ca/index.htm
Vědecky zaměřené periodikum věnované film studies, se zvláštním důrazem na výzkumy soustředící se na současné proměny jak v umělecké praxi, tak v teoretických diskurzech.

Take one
http://www.takeonemagazine.ca/
Časopis populárnějšího typu věnující se filmu a televizi.

 • Festivaly

Ottawa International Animation Festival
http://ottawa.awn.com/
Založen v roce 1975, největší festival animovaných filmů v Severní Americe a jeden z největších na světě.

Toronto International Film Festival
http://www.e.bell.ca/filmfest/2006/home/default.asp
Jedna z divizí Toronto International Film Festival Group, založen v roce 1976. Jedna z programových sekcí má název Canadian Open Vault a prezentují se v ní nedávno restaurované kultovní kanadské filmy.

Sprockets- Toronto International Film Fstival for Children
http://www.e.bell.ca/filmfest/sprockets/index.asp
Založen v roce 1997, každoročně prezentuje mezinárodní přehlídku rodinných filmů pro děti a mládež od 3 do 18 let.

The Ottawa International Silent and Early Sound Film Festival
http://www.cfi-icf.ca/silent06.html
Přehlídka celovečerních i krátkometrážních němých filmů z Kanady, Velké Británie, Německa a Spojených států, které jsou všechny promítány s živým hudebním doprovodem.

16/ Rusko (zpracoval Tomáš Hála)

 • Školy

VGIK
http://vgik.info/
První státní filmová škola na světě, otevřená roku 1919. Postupně se vypracovala na centrum nejen vzdělávací, ale i vědecké. Obhajují se tam rigorózní i doktorské práce. Filmová věda je na škole jedním ze studijních oborů.

Vyšší kursy scenáristiky a režie
http://www.kinobraz.ru/
U jejich zrodu stál režisér Ivan Pyrjev. Činnost Kursů byla v Moskvě zahájena roku 1963. Intenzivní studium v rozsahu dvou let ocenili ti, co už dříve absolvovali  jinou vysokou školu. Mezi prvními absolventy patřili Georgij Danělija, Gleb Panfilov a Ija Averbach.

Kinocentrum
http://kinocenter.rsuh.ru/news.html
Centrum vzniklo v roce 1999. Zabývá se pedagogickou a vědeckou činností. Ředitelem je Andrej Šemjakin, vynikající filmový kritik, tvůrce populárního TV pořadu Dokumentární kamera.

Státní univerzita, fakulta filologie a umění (Sankt-Petěrburg)
http://philarts.spbu.ru/
Nejstarší vysoká škola v Rusku, založená na příkaz Petra I. v roce 1724. Dějiny filmu lze studovat na katedře informačních systémů v umění a v humanitních vědách.

 • Instituce

Vědeckovýzkumný ústav filmového umění
http://www.niikino.ru/
Hlavní centrum filmových studií v Ruské federaci, které bylo založeno v roce 1973. Nachází se v něm osm oddělení (historicko-teoretické; současné domácí kinematografie; sociologické; kinematografie zemí USA, Asie, Afriky a Austrálie; kinematografie Evropy; nehrané kinematografie, současného obrazového umění; bibliografie a filmografie) a odborná knihovna.

Svaz filmařů Ruské federace
http://www.unikino.ru/
Svaz byl založen roku 1959 za účelem ochrany společných zájmů a cílů pracovníků v oblasti kinematografie. Vnitřně se člení na deset asociací (režiséři, scenáristi, kameramani, herci, producenti, vědci a kritici, výtvarníci, skladatelé, technici a maskéři). Současným předsedou Svazu je Nikita Michalkov.

Alternativní Svaz filmařů Ruské federace
http://www.kinosoyuz.com/
Na výraz nesouhlasu s původním Svazem, údajně totalitářsky vedeným Nikitou Michalkovem, založili někteří filmaři  v červnu 2010 svaz nový, který má chránit skutečné zájmy pracovníků v oblasti kinematografie.

Filmové muzeum
http://www.museikino.ru/
Úkolem muzea je sběr, zpracování a popis dokumentů a materiálů z oblasti kinematografie. Pořádá též výstavy a projekce filmů. Jeho ředitelem je známý filmový historik a teoretik Naum Klejman, který se dlouhodobě zabýval dílem Sergeje Ejzenštejna.

Asociace filmových vědců a kritiků
http://www.kinopressa.ru/news.html
Samostatné stránky Asociace, která je součástí Svazu filmařů Ruské federace. Každoročně uděluje filmům svou cenu, nazvanou Bílý slon.

Asociace filmové výchovy a mediálního vzdělávání
http://www.edu.of.ru/mediaeducation/
Sdružení založené na členství filmových pracovníků a pedagogů, pořádajících kursy filmového a mediálního vzdělávání na různých typech škol. Založeno v roce 1988, do té doby bylo od roku 1967 součástí Svazu filmařů.

 • Archivy

Portál archivy Ruské federace
http://www.rusarchives.ru/
Velmi podrobné stránky o všech státních archivech Ruské federace. K návštěvě archivů je obvykle zapotřebí doporučující dopis odborné instituce.

Ruský státní archiv literatury a umění – RGALI
http://www.rgali.ru/start.do
„Archiv múz“ byl založen v roce 1941. Archivuje bohaté materiály z dějin domácí literatury, hudby, divadla, filmu, malířství a architektury.

Ruský státní archiv nové historie – RGANI
http://www.rusarchives.ru/federal/rgani/index.shtml
Archiv, nacházející se v budově bývalého ústředního výboru KSSS, byl veřejnosti otevřen v roce 1992. Materiály archivuje na mikrofiších, vstup do jeho prostor je možný bez notebooku či fotoaparátu, pouze se sešitem a psacími potřebami. Lze v něm najít zajímavé materiály o  vztahu umění (kinematografie) a politiky. Ne všechny materiály však byly zpřístupněny veřejnosti.

Ruský státní archiv sociálně-politické historie – RGASPI
http://www.rgaspi.su/
Archiv byl založen roku 1920. Ve srovnání s RGANI archivuje starší materiály.

Gosfilmofond Ruské federace (Belyje Stolby)
http://www.gosfilmofond.ru/
Ruský národní filmový archiv, který vznikl v letech 1936 – 37. Nachází se ve městě Belyje Stolby (Bílé sloupy), asi hodinu cesty od Moskvy. Od roku 1957 je členem mezinárodní federace filmových archivů FIAF. V roce 1993 byl na základě rozhodnutí prezidenta RF zařazen mezi archivy zvláštního významu.

Ruský státní archiv filmových dokumentů (Krasnogorsk)
http://rgakfd.ru/
Archiv byl založen v roce 1926. Od roku 1953 se nachází ve městě Krasnogorsk nedaleko od Moskvy. V roce 1997 byl na základě rozhodnutí prezidenta RF zařazen mezi archivy zvláštního významu.

 • Knihovny

Ruská státní knihovna
http://www.rsl.ru/
Největší ruská knihovna, která obsahuje více než 43 milionů archivních jednotek. Vedle knih schraňuje mapy, noty, zvukové zápisy, disertace, periodika, vzácné výtisky.

Knihovna Sergeje Ejzenštejna
http://www.bibliotekakino.ru/
Knihovna nabízí filmovou literaturu a periodika. Její součástí je i projekční sál, kde se vedle promítání organizují besedy s filmovými režiséry nebo s autory filmových publikací. Sál je rovněž využíván k instalaci výstav.

Odborné knihovny se nacházejí i v rámci institucí:
Vědeckovýzkumný ústav filmového umění a Gosfilmofond Ruské federace (Belyje Stolby)

 • Časopisy

Iskusstvo kino / Filmové umění
http://www.kinoart.ru/
Patrně nejznámější ruský filmový časopis, srovnatelný s českým periodikem Film a doba. Vychází od ledna 1931. Měsíčník.

Kinovedčeskije zapiski / Filmologické poznámky
http://www.kinozapiski.ru/
Časopis zaměřený na historii a teorii filmu, zveřejňující řadu archivních materiálů. Založen v roce 1988. Čtvrtletník, „tlustý“ časopis.

Kinoscenarii / Filmové scénáře
http://www.zhurnal.ru/kinoizm/kinoscenarii/
Časopis zaměřený na film, literaturu a umění. Vychází od roku 1973. Dvouměsíčník.

Rolan
http://www.paradisegroup.ru/rolan_magazine/
Populární časopis, vycházející od roku 2000 jednou za měsíc. Jmenuje se po známém filmovém režisérovi a herci Rolanu Bykovovi (1929 – 1998). Časopis se distribuuje zejména v síti kin společnosti Paradise. Na jeho vydávání se podílí Fond Rolana Bykova.

SK novosti
http://www.unikino.ru/
Noviny Svazu filmařů ruské federace. Vycházejí jednou za měsíc od roku 1998 a zachycují nejaktuálnější dění v ruské kinematografii. Noviny nemají vlastní webové stránky.

Kinoprocess
http://www.proficinema.ru/news/
Od listopadu 2009 vychází dvakrát do měsíce. Časopis je zaměřen na výrobu filmů ve státním sektoru. Vydává jej ministerstvo kultury a internetový portál ProfiCinema. Časopis nemá vlastní webové stránky.

Seans
http://seance.ru/
Časopis o filmu, nepravidelně vycházející od roku 1990. Jeho redakce sídlí v Sankt-Petěrburgu. Jednotlivá čísla obvykle obsahují více než tři sta stran textu.

 • Festivaly

Obecná stránka o festivalech
http://www.filmfestivals.ru/
Vše, co byste chtěli znát o filmových festivalech a festivalových filmech. Stránky poradí i jak festival nejlépe organizovat. Cenné jsou např. rady o přepravě krátkých a celovečerních filmů do zahraničí.

MFF Belyje Stolby archivních filmů (leden – únor)
http://www.gosfilmofond.ru/fest/
Festival pořádaný Gosfilmofondem Ruské federace. Zaměřuje se na archivní filmy, z nichž některé jsou představeny v restaurované podobě.

MFF Chanty-Mantijsk debutů „Duch ohně“ (únor – březen)
http://www.spiritoffire.ru/
První ročník festivalu se konal v roce 2003 Je zaměřen na první nebo druhé filmy, velká pozornost je věnována ruským režisérům. V centru pozornosti jsou tituly, které získaly státní podporu. Festival se koná každoročně.

MFF Murmansk „Severní záře“ (květen)
http://www.arcticfilmfest.ru/
Mezinárodní filmový festival zemí Arktidy. K cílům festivalu patří rozvoj kulturní spolupráce mezi arktickými zeměmi: Rusko, Kanada, Dánsko, Island, Finsko, Norsko, Švédsko, USA. Jedna soutěžní sekce je věnována filmům pro děti.

FF Soči „Kinotavr“ (červen)
http://kinotavr.ru/ru
Festival zaměřený pouze na domácí produkci. Koná se každoročně od roku 1991.

MFF Moskva (červen)
http://www.moscowfilmfestival.ru/eng/
Poprvé se konal roku 1935, ale pravidelně byl organizován až od roku 1959. Konal se každé dva roky, střídal se s MFF Karlovy Vary. Ředitelem festivalu je herec a režisér Nikita Michalkov.

FF Moskva „ARTkino“ krátkometrážních autorských filmů (září)
http://www.artkinofest.ru/
Festival hraných, dokumentárních, animovaných a experimentálních filmů krátkých filmů. Cílem festivalu je obrození autorské kinematografie v Ruské federaci. Koná se každoročně.

FF Sankt-Petěrburg snímků studentů filmových škol  „Začátek“ (říjen)
http://www.festival-nachalo.ru/
Festival se koná každoročně. V roce 2010 se uskuteční jeho 8. ročník.

MFF Moskva a další města Ruské federace „Stalker“ (prosinec a následně celý rok)
http://www.stalkerfest.org/index.php
Festival zaměřený na ochranu lidských práv, obdoba českého Jednoho světa. Cílem festivalu je formování právního vědomí společnosti prostřednictvím filmu. Prezidentem festivalu je režisér Marlen Chucijev.

 • Filmová studia

Mosfilm
http://www.mosfilm.ru/MainPage.aspx?lang=ru
Největší filmové studio Ruské federace, založené v roce 1924. V roce 2010 zprovoznilo vlastní oficiální stránky, na kterých lze v režimu on-line zhlédnout 142 filmů, natočených v tamních ateliérech. Počet filmů bude postupně navyšován.

Lenfilm (Sankt-Petěrburg)
http://www.lenfilm.ru/
Nejstarší filmové studio v Rusku. Vzniklo v roce 1918. Současně se založením studia byla vyhlášena soutěž o nejlepší scénář k 1. výročí Října. Vyhrál tehdy Anatolij Lunačarskij. Film se jmenoval Zpevnění, režírovali jej tři tvůrci a do dnešních dnů se nedochoval.

Studio dokumentárního filmu (Sankt-Petěrburg)
http://www.cinedoc.ru/
Za oficiální datum založení studia byl zvolen rok 1932, ale filmy se zde natáčely už dříve (1914 – 1918). Tamní archiv pečuje asi o 50 tisíc titulů, mezi nimiž jsou záznamy rodiny Romanovců, blokáda Leningradu i týdeníky, které se na studiu začaly pravidelně natáčet od roku 1957.

Centrum národního filmu
http://www.cnf.ru/
Dříve Centralnaučfilm. Vznikl v roce 1933. Natáčely se zde filmy populárně naučné, osvětové, vzdělávací, reklamní a hrané.

Studio M. Gorkého
http://www.gorkyfilm.ru/
Od roku 1936 se studio specializovalo na mladého a dospívajícího diváka. V roce 1948 se v jeho názvu objevilo jméno Maxima Gorkého. V letech 1963 – 2004 se jmenovalo Ústřední studio dětských a mládežnických filmů M. Gorkého.

Úvod > Studium > Studijní podklady > Filmovědné instituce