Teorie

Podklady k filmových teoriím

 

Základní přehledové materiály:

Počátky filmové esejistiky ve Francii a dalších zemích
Rozvoj francouzské impresionistické teorie filmu
První systematické filmové teorie
Filmová montáž v sovětské filmové teorii
Ruští formalisté a vztah jejich teorií k filmu
Pražský strukturalistický kroužek a film
Předválečná sémiotika a film
Psychologie, uměnověda a film ve 20. a 30. letech
Výmarská teorie. Kracauer, Benjamin
Film a realita: ontologie filmového obrazu
Filmologie
Poststrukturalismus I. – kritika ideologie a psychoanalýza
Poststrukturalismus II. – psychoanalýza a feminismus
Naratologie
Neoformalismus a stylistická analýza
Filmová pragmatika a sémiopragmatika
Kognitivismus
Nová historie
Kulturní studia

Podrobnější teoretická témata spojená s filmem:

  • Film a jiná umění
  • Film a technologie:
  1. Úvod: Teorie filmové technologie
  2. Technologie, historie, teorie
  3. Technologie a filmový styl