Studijní programy

Základní informace o studiu

 

Studijní program Filmová studia je od akademického roku 2017/2018 koncipován jako samostatné a sdružené (neboli jednooborové a dvouoborové) tříleté bakalářské prezenční studium a dvouleté navazující magisterské, také samostatné a sdružené prezenční studium, a čtyřleté doktorské studium. Studenti, kteří nastoupili v předchozích letech studovali v rámci pětiletého jednooborového či dvouoborového magisterského prezenčního studia (program bylo možné kombinovat se všemi programy studovanými na FF UK, které tuto kombinaci připouštějí).
Obsahuje obecný základ studia na FF UK (jeden cizí jazyk, akademické čtení z cizího jazyka, základy filozofie a proseminář akademické práce), předměty teorie filmu, historie světového, českého a slovenského filmu a blok volitelných předmětů z jiných oborů.
Při studiu se klade důraz na písemné práce různého druhu a na aktivní účast v seminářích (diskuse na daná témata, analýza textu, rozvíjení schopnosti kritického myšlení a psaní, historická kritika a analýza pramenů, rešerše z archivních fondů, z periodického tisku a literatury apod.). Studium podporuje rozvíjení komunikačních schopností studentů, včetně schopností formulovat problém, strukturovaně ho popsat a v základní míře též zařadit do širších souvislostí.
Absolvent programu Filmová studia v současné době opouští univerzitu vybaven solidní znalostí dvou cizích jazyků, zevrubnými vědomostmi o světových dějinách kinematografie i o historii českého a slovenského filmu v širokých mezioborových souvislostech i ucelenými vědomostmi o minulosti a přítomnosti teoretické reflexe filmového média. Může se uplatnit jako redaktor oborových periodik včetně vědeckých nebo jako redaktor i obecně kulturních časopisů, v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích (rozhlas, televize, internet), případně jako nakladatelský redaktor kvalifikovaný i k redigování odborné literatury; může působit jako erudovaný filmový kritik a publicista, ale zároveň se může dát na dráhu badatelskou a profesně se etablovat v akademických strukturách (vysoké školy, ústavy, archivy, muzea apod.), popřípadě nastoupit tuto cestu navázáním na magisterské studium studiem postgraduálním. Stejně tak ovšem nalezne uplatnění i v praktičtěji orientovaných postech jako organizátor, dramaturg, lektor, PR-pracovník apod. ve štábech filmových festivalů a přehlídek, ale i ve štábech filmové produkce, uplatní se i jako odborný pracovník oborových i dalších kulturních institucí (Národní filmový archiv a další subjekty archivní sítě ČR, Česká televize, muzea, galerie, kina, kulturní střediska apod.), případně i ve státní správě. Ve stejné či analogické škále pracovních míst se mohou absolventi uplatnit i v zahraničí.

Absolvent doktorského studia filmové vědy disponuje širokým kulturněhistorickým rozhledem, má obsáhlé vědomosti o teorii a dějinách audiovizuální české i světové kultury a je vybaven znalostí nejméně dvou cizích jazyků. Má kultivovaný písemný projev a autorskou zkušenost s různými žánry psaní o filmu. Je obeznámen s mezinárodním akademickým prostředím a má zkušenost s domácími i zahraničními konferencemi. Je plně připraven k samostatné pedagogické a vědecké práci. Na špičkové úrovni je schopen se zhostit veškerých odborných aktivit spojených s oborem (redakčních prací v odborných časopisech i nakladatelstvích a dramaturgických aktivit na festivalech i ve specializovaných kinech a zcela flexibilní i v dalších typech úkolů v kulturní sféře). Absolvent doktorského studia filmové vědy FF UK je vysoce vzdělaný odborník v dějinách filmové vědy a teorie audiovizuálních médií, s přesahy do dalších humanitních věd. Obhájenou disertační prací prokazuje špičkovou kvalitu v dané problematice úzce svázané s dějinami či teorií filmu, respektive audiovizuálních médií, ale i perfektní orientaci v aktuálním mezinárodním oborovém výzkumu. Absolvent doktorského studia filmové vědy FF UK je připraven na samostatnou badatelskou činnost, je zvyklý pracovat v archivech, knihovnách a dalších paměťových institucích. Je schopen prohlubovat dosažené znalosti, přemýšlet o odlišnostech kultury a různorodých historických kontextech, čímž přispívá k rozvíjení svého oboru v mezinárodním kontextu. Absolventi jsou schopni profesionální vědecké práce, dokáží výsledky svého bádání prezentovat v některém ze světových jazyků na konferencích a publikovat výsledky výzkumu na špičkové úrovni.

 

Úvod > Studium > Studijní programy