Studijní program a plán

Základní informace o studiu

 

Studijní program Filmová studia je od akademického roku 2017/2018 koncipován jako samostatné a sdružené (neboli jednooborové a dvouoborové) tříleté bakalářské prezenční studium a dvouleté navazující magisterské, také samostatné a sdružené prezenční studium. Studenti, kteří nastoupili v předchozích letech studují v rámci pětiletého jednooborového či dvouoborového magisterského prezenčního studia (program bylo možné kombinovat se všemi programy studovanými na FF UK, které tuto kombinaci připouštějí).
Obsahuje obecný základ studia na FF UK (jeden cizí jazyk, akademické čtení z cizího jazyka, základy filozofie a proseminář akademické práce), předměty teorie filmu, historie světového, českého a slovenského filmu a blok volitelných předmětů z jiných oborů.
Při studiu se klade důraz na písemné práce různého druhu a na aktivní účast v seminářích (diskuse na daná témata, analýza textu, rozvíjení schopnosti kritického myšlení a psaní, historická kritika a analýza pramenů, rešerše z archivních fondů, z periodického tisku a literatury apod.). Studium podporuje rozvíjení komunikačních schopností studentů, včetně schopností formulovat problém, strukturovaně ho popsat a v základní míře též zařadit do širších souvislostí.
Absolvent programu Filmová studia v současné době opouští univerzitu vybaven solidní znalostí dvou cizích jazyků, zevrubnými vědomostmi o světových dějinách kinematografie i o historii českého a slovenského filmu v širokých mezioborových souvislostech i ucelenými vědomostmi o minulosti a přítomnosti teoretické reflexe filmového média. Může se uplatnit jako redaktor oborových periodik včetně vědeckých nebo jako redaktor i obecně kulturních časopisů, v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích (rozhlas, televize, internet), případně jako nakladatelský redaktor kvalifikovaný i k redigování odborné literatury; může působit jako erudovaný filmový kritik a publicista, ale zároveň se může dát na dráhu badatelskou a profesně se etablovat v akademických strukturách (vysoké školy, ústavy, archivy, muzea apod.), popřípadě nastoupit tuto cestu navázáním na magisterské studium studiem postgraduálním. Stejně tak ovšem nalezne uplatnění i v praktičtěji orientovaných postech jako organizátor, dramaturg, lektor, PR-pracovník apod. ve štábech filmových festivalů a přehlídek, ale i ve štábech filmové produkce, uplatní se i jako odborný pracovník oborových i dalších kulturních institucí (Národní filmový archiv a další subjekty archivní sítě ČR, Česká televize, muzea, galerie, kina, kulturní střediska apod.), případně i ve státní správě. Ve stejné či analogické škále pracovních míst se mohou absolventi uplatnit i v zahraničí.

Obecné informace o bakalářském studiu naleznete zde.

Obecné informace o navazujícím magisterském studiu naleznete zde.

Obecné informace o doktorském studiu

Uchazeč o studium v doktorském studijním programu musí mít vysokoškolské vzdělání. Zkušební přijímací komisi seznámí se svým předchozím odborným vývojem, obory předchozího studia, odbornou praxí a eventuální publikační činností v oboru. Nedílnou součástí vstupní přijímací zkoušky je předložení projektu budoucí doktorské disertační práce, nad kterým je veden odborný rozhovor a v němž se prověřuje nejen znalost obecně teoretických základů oboru, ale i znalosti vztahující se k připravovanému tématu disertační práce. Uchazeči, kteří nevystudovali filmovou vědu na KFS FF UK, předloží rovněž k nahlédnutí svou diplomovou práci.
Doktorské studium je koncipováno v souladu se Studijním a zkušebním řádem FF UK jako studium prezenční či kombinované. Studenti prezenčního doktorského studijního programu plní během studia povinnosti dle individuálního studijního plánu, schváleného oborovou radou a registrovaného na studijním oddělení. Součástí studijního plánu jsou předměty oborové a atest z filozofie a cizího jazyka. Posluchači prezenčního doktorského studia se přiznává v prvním až čtvrtém roce studia stipendium dle Stipendijního řádu FF UK. Studenti se zpravidla podílejí na chodu katedry také pomocnými, administrativními a organizačními činnostmi.
Doktorské studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventi doktorského studia se uplatňují jako vědečtí pracovníci, odborní pracovníci filmových institucí či pedagogové vysokých škol, ať již v České republice nebo v zahraničí.

Pokyny k zadávání diplomových prací zde!

 

Aktuální studijní plány pro jednotlivé typy studia a jednotlivé ročníky naleznete zde:

Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2020/2021 a 2021/2022

 • Bakalářské jednooborové studium od roku přijetí 2021-2022 naleznete zde.
 • Bakalářské dvouoborové studium od roku přijetí 2021-2022 naleznete zde.
 • Bakalářské jednooborové studium od roku přijetí 2020-2021 naleznete zde.
 • Bakalářské dvouoborové studium od roku přijetí 2020-2021 naleznete zde.
 • Navazující jednooborové magisterské studium s rokem přijetí 2020-2021 naleznete zde.
 • Navazující dvouoborové magisterské studium s rokem přijetí 2020-2021 naleznete zde.

Aktuální studijní plán, pro studenty přijaté od akademického roku 2021/2022

FV / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

Povinné oborové předměty
Teorie filmu a médií A* 2/- Zk (4)
Teorie filmu a médií B 2/- Zk (4)
Dějiny světového filmu A 3/- Zk (4)
Dějiny světového filmu B 3/- Zk (4)
Dějiny a teorie televize 3/- Zk (4)
Dějiny české a slovenské kinematografie A 3/3 Zk (4)
Dějiny české a slovenské kinematografie B 3/3 Zk (4)
Čtení z teorie filmu a médií A 0/2 Z + Zk (3)
Čtení z teorie filmu a médií B 0/2 Z + Zk (3)
Filmový proseminář -/2 Z (3)
Seminář filmové analýzy A -/2 Z, Zk (6)
Seminář filmové analýzy B -/2 Z, Zk (6)
Bakalářský seminář A -/1 Z (4)
Bakalářský seminář B -/1 Z (4)
Workshop I ** 6/4 Z, Zk (8)
Workshop II 6/4 Z, Zk (8)
Workshop III 6/4 Z, Zk (8)

 

Povinně volitelné předměty
Přednášky z teorie filmu 8
Přednášky z dějin světového filmu 8
Přednášky z dějin českého a slovenského filmu 8
Semináře z teorie filmu 12
Semináře z dějin filmu 12
Metodologické semináře 12
Volitelné předměty ***
*     Kurzy označené písmeny A., B je vhodné absolvovat v daném pořadí
**    Pojmem „Workshop“ se rozumí přednáškový či seminární předmět, zejména zahraničního lektora s aktivní participací studentů, zpravidla se jedná o blokovou výuku.
***  Volitelné předměty si student může volit jak z nabídky doporučených volitelných předmětů (obory filmová studia, historie, dějiny literatury, divadelní umění, hudební věda, dejiny umění, estetika, filozofie, komparatistika, mediální studia, popř. psychologie, sociologie apod.), tak z veškeré nabídky UK i jiných vysokých škol včetně zahraničních. Volitelné předměty plní student v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem takového počtu kreditů, aby celkem za své studium získal 180 kreditů.

 

 

Státní závěrečná zkouška

Obhajoba bakalářské práce: Bakalářské závěrečné práce musejí být odevzdány pro ZS do 15.12. a pro LS do 15. 7. Po těchto termínech jich školitelé práce nebudou přijímat. Práce je nutné průběžně konzultovat se školitelem.

Postup zadávání bc/mgr prací: práce musí být v SISu zadána nejpozději půl roku před plánovanou obhajobou. Postup zadávání je následující: domluvíte se svým školitelem/kou na tématu, ve wordovém souboru mu/jí zašlete ke schválení název (česky a anglicky), rozepsané téma práce (cca 1 normostrana – obsahem je téma, jeho zdůvodnění, způsob zpracování, případná struktura, základní hypotézy či stav bádání v této oblasti) a seznam literatury dle jednotné normy (viz stánky KFS – studium > studijní podklady > prameny a normy). V momentě, kdy vám školitel/ka téma schválí, pošlete ho vedoucí katedry, která zařídí vše potřebné. Je možné, že v průběhu psaní se změní název, budete potřebovat upravit anotaci či doplnit literaturu – pokud zůstane téma zachováno a změny nejsou radikální, mohu to rovněž vedoucí. Pokud by došlo ke změně tématu, je nutné konzultovat se studijním oddělením.

Ústní zkouška – okruhy:
 1. dějiny světového filmu
 2. dějiny českého a slovenského filmu
 3. teorie filmu

Konkrétní okruhy naleznete na moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4484 – heslo „statnice“

 

FV / JEDNOOBOROVÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

Povinné oborové předměty
Workshop I ** 6/4 Z, Zk (8)
Workshop II** 6/4 Z, Zk (8)
Workshop III** 6/4 Z, Zk (8)
Magisterský metodologický seminář A: Teorie* -/2 Z, Zk (6)
Magisterský metodologický seminář B: Historie* -/2 Z, Zk (6)
Aplikovaný výzkum: Týmový projekt -/2 ZK (6)
Diplomový seminář A -/2 Z (4)
Diplomový seminář B -/2 Z (4)
Povinně volitelné předměty
Přednášky z dějin a teorie filmu 5 x Zk 20
Seminář teorie a dějin filmu 6 x Z+Zk 36
Volitelné předměty ***
*     Kurzy označené písmeny A, B, C je povinné absolvovat v daném pořadí
**    Pojmem „Workshop“ se rozumí přednáškový či seminární předmět, zejména zahraničního lektora s aktivní participací studentů, zpravidla se jedná o blokovou výuku.
***  Volitelné předměty si student může volit jak z nabídky doporučených volitelných předmětů (obory filmová studia, historie, dějiny literatury, divadelní umění, hudební věda, dejiny umění, estetika, filozofie, komparatistika, mediální studia, popř. psychologie, sociologie apod.), tak z veškeré nabídky UK i jiných vysokých škol včetně zahraničních.

 

Státní závěrečná zkouška

Obhajoba diplomové práce: Magisterské závěrečné práce musejí být odevzdány pro ZS do 15.12. a pro LS do 15.7. Po těchto termínech jich školitelé práce nebudou přijímat. Práce je nutné průběžně konzultovat se školitelem.
Ústní zkouška – tématické okruhy:
 1. dějiny světového filmu – tematický okruk ke zkoušce konzultujte s prof. Klimešem, na základě společné domluvy pak téma rozpracujete, na zkoušce ho budete prezentovat a bude o něm vedena odborná diskuse
 2. dějiny českého a slovenského filmu – tematický okruk ke zkoušce konzultujte s prof. Klimešem, na základě společné domluvy pak téma rozpracujete, na zkoušce ho budete prezentovat a bude o něm vedena odborná diskuse
 3. teorie filmu a audiovizuální kultury – nejpozději 2 týdny před státnicemi pošlete K. Svatoňové seznam 10 libovolných dobře prostudovaných teoretických knih. Na zkoušce bude vedena odborná debata o 1-2 zvolených titulech z tohoto seznamu)

Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2017/2018

 • Bakalářské jednooborové studium od roku přijetí 2017-2018 naleznete zde.
 • Bakalářské dvouoborové studium od roku přijetí 2017-2018 naleznete zde.
 • Navazující jednooborové magisterské studium s rokem přijetí 2017-2018 naleznete zde.
 • Navazující dvouoborové magisterské studium s rokem přijetí 2017-2018 naleznete zde.

Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2015/2016

 • Bakalářské studium s rokem přijetí 2015-2016 naleznete zde.
 • Navazující magisterské studium s rokem přijetí 2015-2016 naleznete zde.

Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2008/2009

 • Bakalářské studium s rokem přijetí 2008-2014 naleznete zde.
 • Navazující magisterské studium s rokem přijetí 2006-2011 naleznete zde.
Úvod > Studium > Studijní program a plán