Navazující magisterské studium

FV / JEDNOOBOROVÉ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

Absolvent navazujícího magisterského studia filmové vědy FF UK je připravován na budoucí badatelskou činnost, kterou může dále rozvíjet v doktorském studiu. Během studia student již neabsolvuje přehledové kurzy, ale vybírá z nabídky seminářů a přednášek, které prohlubují jeho vědomostmi o dějinách kinematografie v kulturněhistorických kontextech i o teorii filmu, nových médií a vizuální kultury. Absolvent sdruženého studia pak rozšiřuje své znalosti ze zvolené kombinace oborů, jeho badatelská činnost tak se může detailněji zaměřovat na určité aspekty lokální kinematografie v širším kulturním či historickém rámci, fungování filmového průmyslu v historii ekonomické praxe, zkoumat filmové diváctví, teorii a filosofii médií a vizuální kultury a podobně.

Absolvent avazujícího magisterského studia je připraven na badatelskou práci – je zvyklý pracovat v archivech, knihovnách a institucích. Během studia je kladen důraz na psaní akademických textů a filmových analýz, součástí studentova odborného profilu je tedy schopnost psát do periodik všech typů, odborných i popularizačních. Je kvalifikován k organizátorské, dramaturgické, lektorské apod. praci. Je vybaven znalostí nejméně dvou cizích jazyků. Rovněž získáva první zkušenosti s přípravou grantových žádostí a koncipováním rozmanitých projektů. Absolvent sdruženého studia, získává navíc znalosti z dalších oborů, jejichž kombinaci si sám zvolí podle svých preferencí. Oproti absolventovi plného studijního plánu má užší badatelskou i praktickou specializaci – lektorská, kurátorská, dramaturgická, překladatelská, konzultační činnost je pevně propojena s konkrétními lokálními kinematografiemi nebo dalšími obory jako je ekonomie, sociologie, historie apod.

Absolvent má badatelskou průpravu, včetně samostatného vědeckého výstupu v podobě závěrečné diplomové práce, a je tedy připraven na možné rozvíjení svých aktivit na akademické půdě. Zároveň se dobře uplatní jako redaktor oborových, kulturních i vědeckých periodik nebo v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích nebo jako redaktor odborné literatury, ve štábech filmových festivalů a přehlídek, případně i ve štábech filmové produkce. Stejně tak je kompetentní k práci v různých oborových i dalších kulturních institucích (filmové a televizní archivy, muzea, galerie, kina, apod.), může se podílet na výuce na středních školách a v kurzech zaměřených na historii a teorii filmu. Absolvent sdruženého studia je profilován obdobně s tím rozdílem, že má užší specializaci na konkrétní oblast filmu, médií, či problematiku s filmem svázanou.

Obecné informace o navazujícím magisterském studiu naleznete zde.

Povinné oborové předměty
Workshop I ** 6/4 Z, Zk (8)
Workshop II** 6/4 Z, Zk (8)
Workshop III** 6/4 Z, Zk (8)
Magisterský metodologický seminář A: Teorie* -/2 Z, Zk (6)
Magisterský metodologický seminář B: Historie* -/2 Z, Zk (6)
Aplikovaný výzkum: Týmový projekt -/2 ZK (6)
Diplomový seminář A -/2 Z (4)
Diplomový seminář B -/2 Z (4)
Povinně volitelné předměty
Přednášky z dějin a teorie filmu 5 x Zk 20
Seminář teorie a dějin filmu 6 x Z+Zk 36
Volitelné předměty ***
*     Kurzy označené písmeny A, B, C je povinné absolvovat v daném pořadí
**    Pojmem „Workshop“ se rozumí přednáškový či seminární předmět, zejména zahraničního lektora s aktivní participací studentů, zpravidla se jedná o blokovou výuku.
***  Volitelné předměty si student může volit jak z nabídky doporučených volitelných předmětů (obory filmová studia, historie, dějiny literatury, divadelní umění, hudební věda, dejiny umění, estetika, filozofie, komparatistika, mediální studia, popř. psychologie, sociologie apod.), tak z veškeré nabídky UK i jiných vysokých škol včetně zahraničních.

 

Státní závěrečná zkouška

Obhajoba diplomové práce: Magisterské závěrečné práce musejí být odevzdány pro ZS do 15.12. a pro LS do 15.7. Po těchto termínech jich školitelé práce nebudou přijímat. Práce je nutné průběžně konzultovat se školitelem.
Ústní zkouška – tématické okruhy:
  1. dějiny světového filmu – tematický okruk ke zkoušce konzultujte s prof. Klimešem, na základě společné domluvy pak téma rozpracujete, na zkoušce ho budete prezentovat a bude o něm vedena odborná diskuse
  2. dějiny českého a slovenského filmu – tematický okruk ke zkoušce konzultujte s prof. Klimešem, na základě společné domluvy pak téma rozpracujete, na zkoušce ho budete prezentovat a bude o něm vedena odborná diskuse
  3. teorie filmu a audiovizuální kultury – nejpozději 2 týdny před státnicemi pošlete K. Svatoňové seznam 10 libovolných dobře prostudovaných teoretických knih. Na zkoušce bude vedena odborná debata o 1-2 zvolených titulech z tohoto seznamu)

Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2017/2018

  • Navazující jednooborové magisterské studium s rokem přijetí 2017-2018 naleznete zde.
  • Navazující dvouoborové magisterské studium s rokem přijetí 2017-2018 naleznete zde.

Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2015/2016

  • Navazující magisterské studium s rokem přijetí 2015-2016 naleznete zde.

Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2008/2009

  • Navazující magisterské studium s rokem přijetí 2006-2011 naleznete zde.
Úvod > Studium > Studijní programy > Navazující magisterské studium