Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení

 

Všeobecné informace o studiu na UK nalzenete zde.

Obecné informace o přijímacím řízení na FF UK najdete na stránkách fakulty – odkaz zde; vizitky jednotlivých programů zde.

Celouniverzitní web NA KARLOVKU najdete zde.

Powerpointovou prezentaci představující KFS naleznou (nejen) zájemci o studium zde.

Den otevřených dveří se uskuteční 13. 1. 2024 – více informací naleznete zde.

Plánovaný průběh přijímací zkoušky do bakalářského studia začínajícho akademickým rokem 2024/2025:

Informace o přijímacím řízení do bc studia filmové vědy a vizitku našeho programu najdete zde.

Základním předpokladem ke studiu je středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Uchazeči musí prokázat hlubší a dlouhodobější zájem o film, projevit dispozici k analytickému vnímání filmového díla, mít solidní povědomí o dějinách i přítomnosti českého i světového filmu a dobrý kulturní rozhled.
Přijímací řízení je dvoukolová (písemní a ústní) a skládá se z analýzy filmu, testu a pohovoru.
Předpokládaný počet přijímaných na rok 2024/25 je 17 uchazečů.

Průběh přijímací zkoušky do bakalářského studia

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

popis přijímací zkoušky:

1. kolo – písemná část (doba trvání: cca 5 hodin – podle délky promítaného filmu)

 • písemná analýza předvedeného filmu – podstatná je schopnost uchazeče vnímat a interpretovat filmové dílo a analyzovat jeho stylové prostředky, nikoli popisovat jeho děj (max. 30 bodů)
 • test vztahující se k uvedenému filmu, obecným znalostem z oblasti umění a historie a porozumění textu, test je koncipován částečně v češtině a částečně v angličtině (max. 20 bodů)

Studium je do značné míry založené na psaní textů a probíhá v českém jazyce, je proto nezbytná jeho velice dobrá znalost. Za nedostatečnou jazykovou úroveň analýzy lze při hodnocení strhnout až 5 bodů.

2. kolo – ústní část

 • rozhovor s uchazečem vycházející z jeho znalostí z dějin světového a českého filmu, z filmové teorie a ze všeobecných příbuzných humanitních a uměnovědných disciplín – hodnotí se zejména schopnost analytického myšlení o filmech (max. 20 bodů)
 • rozhovor o filmové současnosti – hodnotí se schopnost analytického myšlení o libovolných aktuálně viděných filmech (max. 20 bodů)
 • rozhovor nad odbornými periodiky a vybranými tituly odborné literatury – hodnotí se uchazečův přehled o současné publicistice, teoretickém a historickém psaní o filmu a schopnost kritického zhodnocení přečtených textů (max. 10 bodů)

další požadavky ke zkoušce: životopis a seznam přečtené odborné literatury (předkládá se u ústní části přijímací zkoušky)

informace o uplatnění absolventů:

Absolvent získal zevrubné vědomosti o světových dějinách kinematografie i o historii českého a slovenského filmu, osvojil si základní znalost hlavních směrů filmové teorie a estetiky filmu, je orientován v hlavních tématech diskutovaných v současném bádání, stejně jako se mu dostalo systematické průpravy k profesi filmového kritika. Vedle toho si odnese základní povědomí o filozofii a velmi dobrou znalost přinejmenším jednoho světového jazyka. Bakalář filmových studií se může uplatnit jako redaktor v oborových i šíře kulturních časopisech, v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích (rozhlas, televize, internet) nebo jako nakladatelský redaktor. Může působit jako kvalifikovaný filmový kritik a publicista, nalezne uplatnění jako organizátor, dramaturg, lektor, PR pracovník apod. ve štábech filmových festivalů a přehlídek, ale i ve štábech filmové produkce. Uplatní se i jako odborný pracovník oborových i dalších kulturních institucí, případně i ve státní správě. Zároveň je připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu filmové vědy nebo příbuzných humanitních oborů, případně zamířit k dalšímu studiu na Filmové a televizní fakultě AMU.

Ukázkový test:

Naleznete zde; v tomto testu budou, oproti testům starším, posíleny více znalosti všobecně kulturně, společensko politická a kladen větší důraz na porozumění textu.

Ukázkový test z roku 2019:  zde. Podobné typy otázek se mohou v testu také objevit.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce:

Světový film:

 • Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha 2007.
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha 2004.
 • Sadoul, Georges: Dějiny světového filmu. Praha 1963.

Český film:

 • Lukeš, Jan: Diagnózy času. Praha 2013.
 • Klimeš, Ivan: Kinematograf: Věnec studií o raném filmu. Praha 2014.
 • Cieslar, Jiří; Přádná, Stanislava; Škapová, Zdena: Démanty všednosti: Kapitoly o nové vlně. Praha 2002.
 • Hulík, Štěpán: Kinematografie zapomnění: Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov. Praha: 2011.

Historie/teorie:

 • Szczepanik, Petr (ed.): Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha 2004. (úvod a jedna kapitola dle vlastního výběru)

Teorie:

 • Aumont, Jacques: Obraz. Praha 2005.
 • Mirzoeff, Nicholas: Úvod do vizuální kultury. Praha 2012.
 • Kateřina Svatoňová: 21/2 D aneb prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarného umění. Praha 2008.
 • Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií. Praha 2006.

Analýza:

 • Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Umění filmu. Praha 2011.
 • Kokeš, Radomír: Rozbor filmu. Praha 2015.
 • Edice NFA (Ostře sledované vlaky, Hoří má panenko, Všichni dobří rodáci…)
 • Edice Casablanca (Mrtvý muž, Občan Kane, Metropolis, Matrix)
 • (Odborné) oborové časopisy: Iluminace, Kino-Ikon, Cinepur.

Na seznam přečtené literatury dávejte pouze tituly, které máte dobře prostudované. Není žádný závazný počet titulů, které je nutné přečíst. Počítá se další i literatura z oblasti humanitních studií (filozofie, uměnověd, vizuálních studií apod.).

Plánovaný průběh přijímací zkoušky do navazujícího  magisterského studia začínajícho akademickým rokem 2024/2025:

Informace o přijímacím řízení do nmgr studia filmové vědy a vizitku našeho programu najdete zde.

přijímací zkouška: jednokolová ústní

popis přijímací zkoušky

V rámci přijímacího pohovoru je třeba předložit bakalářskou práci, seznam prostudované literatury a životopis.

Oblasti přijímací zkoušky:

 • představení bakalářské práce – hodnotí se zejména schopnosti akademického psaní a metodologická a teoretická vybavenost (max. 30 bodů)
 • představení projektu zamýšlené magisterské práce a jejího badatelského záměru – hodnotí se promyšlenost tématu, metodologické zázemí studenta, schopnost formulovat problém a základní badatelskou otázku (max. 50 bodů)
 • pohovor nad odbornými periodiky a vybranými tituly odborné literatury, dále rozhovor s uchazečem vycházející z jeho znalostí z dějin světového a českého filmu, z filmové teorie a ze všeobecných příbuzných humanitních a uměnovědných disciplín – hodnotí se zejména uchazečův přehled v oblasti filmu či vizuální kultury (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: Životopis, seznam literatury, bakalářskou práci či její část, není-li ještě dokončena, a projekt zamýšlené magisterské práce je třeba doručit prostřednictvím informačního systému do 30. dubna.

Projekt zamýlšené magisterské práce (o délce přibližně 3–5 normostran), který bude vypracován podle následujících pokynů:

Projekt zamýšlené magisterské práce má být vypracován v následující struktuře:

 • Vymezení tématu: Projekt přesně vymezuje téma odpovídající rozsahu diplomové práce. Ukáže, v čem je téma novátorské a naznačí, jakýpřínos oborujeho slibuje jeho zpracování.
 • Shrnutí dosavadního stavu bádání v dané oblasti: Projekt shrne dosavadní poznatky v dané oblasti, zhodnotí badatelské zpracování tématu a naznačí, jak na ně zamýšlená práce naváže, popř. se vůči nim vymezí.
 • Materiál a metodologie: Projekt přesně stanoví, jaký výzkumný materiál práce vyžaduje a jak bude postupovat při jeho zpracování. Stručně představí zamýšlenou metodologii, konceptuální rámec a předpokládanou strukturaci výzkumu.
 • Literatura: Projekt obsahuje předběžný seznam literatury ke zpracovávanému tématu (primární, sekundární, metodologické) ve formě, která odpovídá jednotné citační normě.

Projekt magisterské práce není závazný a lze ho v průběhu studia změnit. Jeho smyslem je ukázat, jak uchazeči přemýšlejí o vědeckém problému, jak jsou schopni ho formulovat, jak přistupují k jeho řešení a jaké metodologické nástroje volí.

informace o uplatnění absolventů:

Absolvent je vybaven zevrubnými vědomostmi o dějinách kinematografie v kulturněhistorických kontextech i ucelenými vědomostmi o teorii filmu a nových médií. Má průpravu filmového kritika, dobře se uplatní jako redaktor oborových, kulturních i vědeckých periodik nebo v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích nebo jako redaktor odborné literatury. Je kvalifikován k organizátorské, dramaturgické, lektorské apod. práci ve štábech filmových festivalů a přehlídek, případně i ve štábech filmové produkce. Stejně tak je kompetentní k práci v různých oborových i dalších kulturních institucích (filmové a televizní archivy, muzea, galerie, kina apod.). Je připraven pro další doktorské studium.

Plánovaný průběh přijímací zkoušky do doktorandského studia v roce 2023:

Obecné podmínky: zde – najdete zde vše, co potřebujete, abyste se mohli přihlásit ke studiu.

Součástí přihlásky jsou tyto přílohy (prosím, odešlete je rovněž i na adresu katerina.svatonova@ff.cuni.cz.

 1. – projekt připravované disertační práce (není 100% závazný)
 2. – strukturovaný životopis
 3. – seznam odborné četby
 4. – přehled dosavadních odborných aktivit
 5. + KFS prosí rovněž o magisterskou práci (stačí elektronicky)

Přijímací zkouška: jednokolová, ústní

maximální počet přijímaných: 2 prezenční, 1 kombinovaý

obsah, předmět přijímací zkoušky:
1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů
(u uchazečů, kteří nejsou absolventy Katedry filmových studií FF UK, zahrnuje i posouzení diplomové práce, viz níže)
3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

Obsahem ústní zkoušky je debata o historických i teoretických kontextech zvoleného tématu. Disertační projekt musí mít rozsah 5–10 normostran včetně seznamu odborné literatury a metodologického ukotvení.

Uchazeči, kteří nejsou absolventy Katedry filmových studií FF UK, předloží na katedru nejpozději 2 týdny před konáním zkoušky svou diplomovou práci (pokud práce nebyla ještě dokončena, předloží uchazeč metodologickou kapitolu a část práce).

Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D., e-mail: katerina.svatonova@ff.cuni.cz.

Přijat ke studiu může být uchazeč, který doloží své jazykové kompetence ke studiu v příslušném programu, u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději před termínem zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).

Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent doktorského studia filmové vědy disponuje širokým kulturněhistorickým rozhledem, má obsáhlé vědomosti o teorii a dějinách audiovizuální české i světové kultury a je vybaven znalostí nejméně dvou cizích jazyků. Má kultivovaný písemný projev a autorskou zkušenost s různými žánry psaní o filmu. Je obeznámen s mezinárodním akademickým prostředím a má zkušenost s domácími i zahraničními konferencemi. Je plně připraven k samostatné pedagogické a vědecké práci. Na špičkové úrovni je schopen se zhostit veškerých odborných aktivit spojených s oborem (redakčních prací v odborných časopisech i nakladatelstvích a dramaturgických aktivit na festivalech i ve specializovaných kinech a zcela flexibilní i v dalších typech úkolů v kulturní sféře).

——————————————————————————————————–

Průběh LOŇSKÉ přijímací zkoušky do bakalářského studia, tj. v roce 2022:

Informace o přijímacím řízení do bc studia filmové vědy a vizitku našeho programu najdete zde.

Základním předpokladem ke studiu je středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Uchazeči musí prokázat hlubší a dlouhodobější zájem o film, projevit dispozici k analytickému vnímání filmového díla, mít solidní povědomí o dějinách i přítomnosti českého i světového filmu a dobrý kulturní rozhled.
Přijímací řízení je dvoukolová (distanční písemní a ústní) a skládá se z analýzy filmu, testu a pohovoru.
V roce 2022 bude přijato do bakalářského studia min. 17 studentů.

Průběh přijímací zkoušky do bakalářského studia

přijímací zkouška: dvoukolová (distanční písemní a ústní)

popis přijímací zkoušky

1. kolo – písemná distanční zkouška (čas na vyhotovení 2, respektivy 4 dny)

 • analýza filmu (max. 30 bodů)
 • test z historie českého a světového filmu a filmové teorie (max. 20 bodů)

Uchazeči k datům uvedeným na pozvánce k přijímací zkoušce obdrží z e-mailové adresy uchazec.film@ff.cuni.cz zadání obou částí přijímací zkoušky. Zadání bude obsahovat: 1) odkaz na film k analýze a vstupní informace, 2) test, 3) data, do kdy je třeba zpracovanou analýzu filmu a vyplněný test zaslat zpět na touž e-mailovou adresu.

Písemná distanční část přijímací zkoušky bakalářského programu Filmová studia se skládá ze dvou podčástí, které budou zadány samostatně v různém čase:

dne 14. 5. 2022 (sobota) obdržíte do své mailové schránky zadání 1. části písemné distanční zkoušky (analýza filmu). Zadání bude rozesláno hromadně všem uchazečům mezi 8:30–8:45 tak, aby od 9:00 měli všichni uchazeči zadání k dispozici a mohli na něm začít pracovat. Pokud do své mailové schránky neobdržíte zadání do 8:55, kontaktujte zadavatele na uchazeč.film@ff.cuni.cz. Zadání bude obsahovat: odkaz na film k analýze a vstupní informace.

dne 1. 6. 2022 (středa) obdržíte do své mailové schránky zadání 2. části písemné distanční zkoušky (test z historie českého a světového filmu a filmové teorie). Zadání bude rozesláno hromadně všem uchazečům mezi 8:30–8:45 tak, aby od 9:00 měli všichni uchazeči zadání k dispozici a mohli na něm začít pracovat. Pokud do své mailové schránky neobdržíte zadání do 8:55, kontaktujte zadavatele na uchazeč.film@ff.cuni.cz. Zadání bude obsahovat: test a vstupní informace.

Analýza filmu: uchazeč zhlédne film a následně zpracuje jeho analýzu – ta nemá být popisem děje, ale má sledovat jednotlivé stylové prostředky, které film využívá, zaměřit se na způsob výstavby filmového vyprávění, respektive výstavby filmového fikčního světa, nebo se věnovat tematické analýze snímku. Analýza bude mít maximální rozsah 2 normostrany (3600 znaků včetně mezer) a bude odeslaná ve wordovém souboru (nikoli jako pdf) e-mailem na adresu uchazec.film@ff.cuni.cz do 15.5. do 23:59:59.

U analýzy se posuzují: schopnost analytického myšlení, schopnost citlivého vnímání stylových prostředků, schopnost výstavby textu, jazyková kultura.

Kritéria hodnocení analýzy:

 • komplexní analýza, včetně kontextualizace snímku: 30–25 bodů
 • komplexní analýza: 24–20 bodů
 • analýza zahrnující popis a interpretaci stylových prostředků: 19–15 bodů
 • analýza zahrnující popis stylových prostředků: 14–10 bodů
 • analýza skládající se pouze z popisu děje a vyznačující se logickou strukturu: 9–5 bodů

Jelikož studium, do značné míry založené na psaní textů, probíhá v českém jazyce, je nezbytná jeho velice dobrá znalost. Proto za nedostatečnou jazykovou úroveň analýzy lze při hodnocení strhnout až 5 bodů.

Netestují se historické znalosti vztažené ke snímku, proto doporučujeme neztrácet čas snahou dohledat na internetu a v odborné literatuře jakékoli informace. Film je záměrně zvolen tak, aby neexistovala žádná jeho analýza, kterou by se bylo možné inspirovat.

Doporučená literatura pro přípravu na analýzu filmu:

 • Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Umění filmu. Praha 2011
 • Kokeš, Radomír: Rozbor filmu. Praha 2015
 • Filmové analýzy v časopisech: Cinepur, Film a doba, Kino-Ikon, Iluminace, IndieFilm

Test z historie českého a světového filmu a filmové teorie: test (wordový soubor) bude obsahovat otázky vycházející z porozumění odborným textům a schopnosti aktivního čtení – u každé otázky proto bude uveden odkaz na odbornou literaturu, kterou budeme s uchazeči sdílet. Odpovědi doporučujeme hledat v zaslaných materiálech, nikoli na internetu a v jiných zdrojích. Odpovědi na jednotlivé otázky budou uchazeči vpisovat přímo do wordového souboru do vyznačených polí, vypracovaný test pak zašlou ve wordovém souboru na adresu uchazec.film@ff.cuni.cz do 2.6. do 23:59:59. Boduje se správnost odpovědí na jednotlivé otázky.

MODELOVÝ TEST Z PŘEDLOŇSKÉHO ROKU NALEZNETE ZDE.

2. kolo – ústní část

 • rozhovor s uchazečem vycházející z jeho znalostí z dějin světového a českého filmu, z filmové teorie a ze všeobecných příbuzných humanitních a uměnovědných disciplín – hodnotí se zejména schopnost analytického myšlení o filmech (max. 15 bodů)
 • rozhovor o filmové současnoti – hodnotí se schopnost analytického myšlení o libovolných, aktuálně viděných filmech (max. 20 bodů)
 • rozhovor nad odborými periodiky a vybranými tituly odborné literatury – hodnotí se uchazečův přehled o současné publicistice, teoretickém a historickém psaní o filmu a schopnost kritického zhodnocení přečtených textů (max. 15 bodů)

další požadavky ke zkoušce: 

Do 1. 6. 2022 zašlou uchazeči na adresu uchazec.film@ff.cuni.cz: a) profesní životopis (soubor bude označený takto: příjmení_CV) , b) seznam prostudované literatury relevantní k oboru filmová věda, respektive humanitním oborům (nikoliv seznam přečtené beletrie) – (soubor bude označený takto: příjmení_seznam). Veškeré materiály musí v záhlaví obsahovatjmén, příjmení a obor, na který se uchazeč hlásí.

informace o uplatnění absolventů:

Absolvent získal zevrubné vědomosti o světových dějinách kinematografie i o historii českého a slovenského filmu, osvojil si základní znalost hlavních směrů filmové teorie a estetiky filmu, je orientován v hlavních tématech diskutovaných v současném bádání, stejně jako se mu dostalo systematické průpravy k profesi filmového kritika. Vedle toho si odnese základní povědomí o filozofii a velmi dobrou znalost přinejmenším jednoho světového jazyka. Bakalář filmových studií se může uplatnit jako redaktor v oborových i šíře kulturních časopisech, v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích (rozhlas, televize, internet) nebo jako nakladatelský redaktor. Může působit jako kvalifikovaný filmový kritik a publicista, nalezne uplatnění jako organizátor, dramaturg, lektor, PR pracovník apod. ve štábech filmových festivalů a přehlídek, ale i ve štábech filmové produkce. Uplatní se i jako odborný pracovník oborových i dalších kulturních institucí, případně i ve státní správě. Zároveň je připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu filmové vědy nebo příbuzných humanitních oborů, případně zamířit k dalšímu studiu na Filmové a televizní fakultě AMU.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce:

Světový film:

 • Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Praha 2007.
 • Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha 2004.
 • Sadoul, Georges: Dějiny světového filmu. Praha 1963.

Český film:

 • Lukeš, Jan: Diagnózy času. Praha 2013.
 • Klimeš, Ivan: Kinematograf: Věnec studií o raném filmu. Praha 2014.
 • Cieslar, Jiří; Přádná, Stanislava; Škapová, Zdena: Démanty všednosti: Kapitoly o nové vlně. Praha 2002.
 • Hulík, Štěpán: Kinematografie zapomnění: Počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov. Praha: 2011.

Historie/teorie:

 • Szczepanik, Petr (ed.): Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. Praha 2004. (úvod a jedna kapitola dle vlastního výběru)

Teorie:

 • Aumont, Jacques: Obraz. Praha 2005.
 • Mirzoeff, Nicholas: Úvod do vizuální kultury. Praha 2012.
 • Kateřina Svatoňová: 21/2 D aneb prostor (ve) filmu v kontextu literatury a výtvarného umění. Praha 2008.
 • Monaco, James: Jak číst film: svět filmu, médií a multimédií. Praha 2006.

Analýza:

 • Bordwell, David; Thompsonová, Kristin: Umění filmu. Praha 2011.
 • Kokeš, Radomír: Rozbor filmu. Praha 2015.
 • Edice NFA (Ostře sledované vlaky, Hoří má panenko, Všichni dobří rodáci…)
 • Edice Casablanca (Mrtvý muž, Občan Kane, Metropolis, Matrix)
 • (Odborné) oborové časopisy: Iluminace, Kino-Ikon, Cinepur.

Na seznam přečtené literatury dávejte pouze tituly, které máte dobře prostudované. Není žádný závazný počet titulů, které je nutné přečíst. Počítá se další i literatura z oblasti humanitních studií (filozofie, uměnověd, vizuálních studií apod.).

Přijímací řízení je případně možné konzultovat se doktorandem, Jiřím Angerem.

Průběh LOŇSKÉ přijímací zkoušky do navazujícího  magisterského studia, tj. v roce 2022:

Informace o přijímacím řízení do nmgr studia filmové vědy a vizitku našeho programu najdete zde.

přijímací zkouška: jednokolová ústní

popis přijímací zkoušky:

Zkouška obsahově odpovídá druhému kolu přijímací zkoušky do bakalářského studia – je jednokolová a ústní. Navíc zahrnuje prezentaci bakalářské práce, kterou uchazeč přinese s sebou k přijímacímu pohovoru, a prezentaci zamýšleného projektu magisterské diplomové práce, který předem odevzdá na katedru.

V rámci přijímacího pohovoru je třeba předložit bakalářskou práci, seznam prostudované literatury a životopis.

Oblasti přijímací zkoušky:

 • představení bakalářské práce – hodnotí se zejména schopnosti akademického psaní a metodologická a teoretická vybavenost (max. 30 bodů)
 • představení badatelského záměru pro magisterské studium – hodnotí se promyšlenost tématu, metodologické zázemí studenta, schopnost formulovat problém a základní badatelskou otázku (max. 50 bodů)
 • pohovor nad odbornými periodiky a vybranými tituly odborné literatury, dále rozhovor s uchazečem vycházející z jeho znalostí z dějin světového a českého filmu, z filmové teorie a ze všeobecných příbuzných humanitních a uměnovědných disciplín – hodnotí se zejména uchazečův přehled v oblasti filmu či vizuální kultury (max. 20 bodů)
Další požadavky ke zkoušce:

Životopis, seznam přečtené odborné literatury, dále bakalářská práce nebo podrobný popis projektu bakalářské práce. Životopis, seznam literatury a projekt je třeba doručit do 10 dnů před přijímací zkouškou v elektronické podobě na adresu: uchazec.film@ff.cuni.cz.

Badatelský záměr pro magisterské studium (o délce přibližně 3–5 normostran), který bude vypracován podle následujících pokynů:

Projekt diplomové práce má být vypracován v následující struktuře:

 • Vymezení tématu: Projekt přesně vymezuje téma odpovídající rozsahu diplomové práce. Ukáže, v čem je téma novátorské a naznačí, jakýpřínos oborujeho slibuje jeho zpracování.
 • Shrnutí dosavadního stavu bádání v dané oblasti: Projekt shrne dosavadní poznatky v dané oblasti, zhodnotí badatelské zpracování tématu a naznačí, jak na ně zamýšlená práce naváže, popř. se vůči nim vymezí.
 • Materiál a metodologie: Projekt přesně stanoví, jaký výzkumný materiál práce vyžaduje a jak bude postupovat při jeho zpracování. Stručně představí zamýšlenou metodologii, konceptuální rámec a předpokládanou strukturaci výzkumu.
 • Literatura: Projekt obsahuje předběžný seznam literatury ke zpracovávanému tématu (primární, sekundární, metodologické) ve formě, která odpovídá jednotné citační normě.

Projekt diplomové práce není závazný a lze ho v průběhu studia změnit. Jeho smyslem je ukázat, jak uchazeči přemýšlejí o vědeckém problému, jak jsou schopni ho formulovat, jak přistupují k jeho řešení a jaké metodologické nástroje volí.

informace o uplatnění absolventů:

Absolvent je vybaven zevrubnými vědomostmi o dějinách kinematografie v kulturněhistorických kontextech i ucelenými vědomostmi o teorii filmu a nových médií. Má průpravu filmového kritika, dobře se uplatní jako redaktor oborových, kulturních i vědeckých periodik nebo v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích nebo jako redaktor odborné literatury. Je kvalifikován k organizátorské, dramaturgické, lektorské apod. práci ve štábech filmových festivalů a přehlídek, případně i ve štábech filmové produkce. Stejně tak je kompetentní k práci v různých oborových i dalších kulturních institucích (filmové a televizní archivy, muzea, galerie, kina apod.). Je připraven pro další doktorské studium.

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení