Bakalářské studium

Absolvent tříletého bakalářského studia získá zevrubné vědomosti o světových dějinách kinematografie i o historii českého a slovenského filmu, osvojí si základní znalost hlavních směrů filmové teorie a estetiky filmu i vědomí o hlavních tématech diskutovaných v současném bádání, stejně jako se mu dostane systematické průpravy k profesi filmového kritika, resp. filmového publicisty. Během studia se rovněž seznámí se světem mimouniverziní praxe a vyzkouší si praktické dovednosti z jednotlivých odvětví profesního uplatnění. Vedle toho si ze studií odnese základní povědomí o filozofii a velmi dobrou znalost přinejmenším jednoho světového jazyka. Absolvent sdruženého studia, získává znalosti z více oborů, jejichž kombinaci si sám zvolí podle svých preferencí. Ze dvou oborů získává základní přehled oborových znalostí; oproti absolventovi jednooborového studia jsou tyto znalosti sice méně detailní, avšak vyvážením znalostí z oboru druhého získává jak širší rozhled, tak větší možnosti uplatnění – může se zaměřovat na lokální kinematografie v širším kulturním či historickém rámci nebo se hlouběji věnovat teoretickým otázkám médií, fungování filmového průmyslu v historii ekonomické praxe, nebo například filmovému diváctví.

Po celou dobu studia jsou studenti – i sdruženého studia – vedeni ke zdokonalování svého písemného projevu v rovině strukturní i stylistické, naučí se pracovat s textem ve smyslu analytického čtení, získají základní představu o zavedené editorské (textologické) praxi. Získají zkušenosti s praxí a vhled do fungování kreativních průmyslů, tedy s organizací a dramaturgováním filmových festivalů (výběr filmů, zajištění práv, příprava doprovodných tiskovin a zajištění jejich sazby a tisku), s uváděním filmů v artových kinech, organizováním a moderováním debat. U sdruženého studia je absolvent doplněním dovedností z dalšího oboru pak více specializován na určitou oblast kinematografie a její provoz, specializuje se na film ve vztahu k určité světové kinematografii, může se věnovat překladatelství, specializované kurátorské a dramaturgické činnosti nebo například vztahu filmu a práva, sociologie, filozofie apod.

Bakalář filmových studií se může uplatnit jako redaktor v oborových i šíře kulturních časopisech, v kulturních rubrikách denního tisku, ale i v dalších médiích (rozhlas, televize, internet) nebo jako nakladatelský redaktor, může působit jako kvalifikovaný filmový kritik a publicista, nalezne uplatnění jako organizátor, dramaturg, lektor, PR pracovník apod. ve štábech filmových festivalů a přehlídek, ale i ve štábech filmové produkce, uplatní se i jako odborný pracovník oborových i dalších kulturních institucí (Národní filmový archiv a další subjekty archivní sítě ČR, Česká televize, muzea, galerie, kina, kulturní střediska apod.), případně i ve státní správě. (Tento výčet vychází ze zkušenosti s uplatněním našich absolventů nebo i posluchačů ještě v době studií.) Absolvent sdruženého studia je profilován obdobně s tím rozdílem, že má užší specializaci na konkrétní oblast filmu, médií, či problematiku s filmem svázanou. Zároveň je ovšem také připraven pokračovat v navazujícím magisterském studiu filmových studií nebo příbuzných humanitních oborů, případně zamířit do sféry praxe dalším studiem na Filmové a televizní fakultě AMU.

Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2020/2021 a 2021/2022

 • Bakalářské jednooborové studium od roku přijetí 2021-2022 naleznete zde.
 • Bakalářské dvouoborové studium od roku přijetí 2021-2022 naleznete zde.
 • Bakalářské jednooborové studium od roku přijetí 2020-2021 naleznete zde.
 • Bakalářské dvouoborové studium od roku přijetí 2020-2021 naleznete zde.
 • Navazující jednooborové magisterské studium s rokem přijetí 2020-2021 naleznete zde.
 • Navazující dvouoborové magisterské studium s rokem přijetí 2020-2021 naleznete zde.

Aktuální studijní plán, pro studenty přijaté od akademického roku 2021/2022

FV / JEDNOOBOROVÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

Obecné informace o bakalářském studiu naleznete zde.

Povinné oborové předměty
Teorie filmu a médií A* 2/- Zk (4)
Teorie filmu a médií B 2/- Zk (4)
Dějiny světového filmu A 3/- Zk (4)
Dějiny světového filmu B 3/- Zk (4)
Dějiny a teorie televize 3/- Zk (4)
Dějiny české a slovenské kinematografie A 3/3 Zk (4)
Dějiny české a slovenské kinematografie B 3/3 Zk (4)
Čtení z teorie filmu a médií A 0/2 Z + Zk (3)
Čtení z teorie filmu a médií B 0/2 Z + Zk (3)
Filmový proseminář -/2 Z (3)
Seminář filmové analýzy A -/2 Z, Zk (6)
Seminář filmové analýzy B -/2 Z, Zk (6)
Bakalářský seminář A -/1 Z (4)
Bakalářský seminář B -/1 Z (4)
Workshop I ** 6/4 Z, Zk (8)
Workshop II 6/4 Z, Zk (8)
Workshop III 6/4 Z, Zk (8)

 

Povinně volitelné předměty
Přednášky z teorie filmu 8
Přednášky z dějin světového filmu 8
Přednášky z dějin českého a slovenského filmu 8
Semináře z teorie filmu 12
Semináře z dějin filmu 12
Metodologické semináře 12
Volitelné předměty ***
*     Kurzy označené písmeny A., B je vhodné absolvovat v daném pořadí
**    Pojmem „Workshop“ se rozumí přednáškový či seminární předmět, zejména zahraničního lektora s aktivní participací studentů, zpravidla se jedná o blokovou výuku.
***  Volitelné předměty si student může volit jak z nabídky doporučených volitelných předmětů (obory filmová studia, historie, dějiny literatury, divadelní umění, hudební věda, dejiny umění, estetika, filozofie, komparatistika, mediální studia, popř. psychologie, sociologie apod.), tak z veškeré nabídky UK i jiných vysokých škol včetně zahraničních. Volitelné předměty plní student v libovolném hodinovém rozsahu se ziskem takového počtu kreditů, aby celkem za své studium získal 180 kreditů.

 

 

Státní závěrečná zkouška

Obhajoba bakalářské práce: Bakalářské závěrečné práce musejí být odevzdány pro ZS do 15.12. a pro LS do 15. 7. Po těchto termínech jich školitelé práce nebudou přijímat. Práce je nutné průběžně konzultovat se školitelem.

Postup zadávání bc/mgr prací: práce musí být v SISu zadána nejpozději půl roku před plánovanou obhajobou. Postup zadávání je následující: domluvíte se svým školitelem/kou na tématu, ve wordovém souboru mu/jí zašlete ke schválení název (česky a anglicky), rozepsané téma práce (cca 1 normostrana – obsahem je téma, jeho zdůvodnění, způsob zpracování, případná struktura, základní hypotézy či stav bádání v této oblasti) a seznam literatury dle jednotné normy (viz stánky KFS – studium > studijní podklady > prameny a normy). V momentě, kdy vám školitel/ka téma schválí, pošlete ho vedoucí katedry, která zařídí vše potřebné. Je možné, že v průběhu psaní se změní název, budete potřebovat upravit anotaci či doplnit literaturu – pokud zůstane téma zachováno a změny nejsou radikální, mohu to rovněž vedoucí. Pokud by došlo ke změně tématu, je nutné konzultovat se studijním oddělením.

Ústní zkouška – okruhy:
 1. dějiny světového filmu
 2. dějiny českého a slovenského filmu
 3. teorie filmu

Konkrétní okruhy naleznete na moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4484 – heslo „statnice“

 

Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2017/2018

 • Bakalářské jednooborové studium od roku přijetí 2017-2018 naleznete zde.
 • Bakalářské dvouoborové studium od roku přijetí 2017-2018 naleznete zde.

Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2015/2016

 • Bakalářské studium s rokem přijetí 2015-2016 naleznete zde.

Rámcový studijní plán pro studenty přijaté od akademického roku 2008/2009

 • Bakalářské studium s rokem přijetí 2008-2014 naleznete zde.
Úvod > Studium > Studijní programy > Bakalářské studium